För dig som är student på Ansökningsprocess utbytesstudier Dentmed

Här finns information om hur du ansöker om utbytesstudier på tandläkar- och tandhygienistprogrammet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
World map, see more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Ansök om plats 

Varje år under våren anordnar den internationella kommittén (SAMINK) på Institutionen för odontologi ett informationsmöte om utbytesstudier. Där får du allmän information om programmen och hur du ska göra när du söker. I år sker denna träff online via Zoom den 1 april 8.30-12.00.

Deadline för ansökan för utbytesstudier under det akademiska året 2021-2022 är 12 april 2021 kl. 11.00.

Observera att ni inte behöver lämna in referensbrev!!!!

All dokumentation skickas digitalt och endast i PDF format till den internationella handläggare.

Det finns reseberättelser från studenter som redan deltagit i studentutbyte. Bestäm dig för vart du vill åka och om möjligt vilka kurser du vill läsa innan du söker. Vänd dig gärna till den internationella studenthandläggaren om du har frågor när det gäller universiteten, utbildningens uppläggning, ditt tänkta program mm. Läs gärna mer om att studera utomlands.

Ansökan ska innehålla:

Ansökningsblankett

Blanketten den är digital och finns på webben i god tid före ansökningstidens utgång. 

Här hittar ni ansökningsblanketten för tandläkarprogrammet och här för tandhygienistprogrammet.

 1. Fyll i ansökningsblanketten. Titta igenom blanketten innan du börjar. Läs alla hjälptexter noga. Fyll i uppgifterna. Du kan ändra, radera, hoppa och fixa hur du vill i denna fas, men du kan inte spara ner en kopia av din ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle.  När du har fyllt i alla uppgifter ska du göra en sammanställning av din ansökan genom att klicka på "visa sammanställning" sist i blanketten.
 2. Kolla igenom sammanställningen och skriv ut den. Titta igenom sammanställningen och kolla att allt är korrekt. Du kan stänga sammanställningsfönstret, gå tillbaka till blanketten och ändra hur många gånger som helst. Klicka på "visa sammanställning" på nytt efter varje ändring. Först när du är nöjd med ansökan/sammanställningen skriver du ut den (särskild "knapp" sist i sammanställningen). Notera att du ska skriva ut sammanställningen innan du registrerar elektroniskt.
 3. Registrera ansökan/sammanställningen elektroniskt (särskild "knapp" sist i sammanställningen). Det är först i detta steg som dina uppgifter registreras i databasen. Fram till detta moment kan du jobba helt fritt, ändra, hoppa mellan blankett och sammanställning etc. När du registrerat din ansökan kan du inte längre ändra uppgifterna.
 4. Kvittens: du får omgående (på datorn) en kvittens på att din ansökan är registrerad samt ett registreringsnummer. Skriv upp registreringsnumret eller skriv ut kvittensen. 
 5. Skicka in ansökan underskriven till den internationella handläggaren tillsammans med bilagorna och ett foto på dig själv.  Inga papperskopior utan enbart PDF dokument!

Bilagor:

 • Curriculum Vitae (CV) - på engelska eller svenska. Ett CV beskriver en persons meriter såsom utbildningar, anställningar, kurser, föreningserfarenheter, språkkunskaper. Ditt CV ska vara välskrivet i omvänd kronologisk ordning och lätt att förstå. Du behöver inte skicka med några intyg, men skall vara beredd att visa dem på begäran. Du kan hitta förslag på hur ett CV ska se ut genom att söka på "Curriculum Vitae" på Google eller någon annan sökmotor. Vi kommer inte att skicka vidare ditt CV till partneruniversitetet.
 • Betygsutdrag ur LADOK, på engelska. Detta tar du ut själv via Ladok. Om du vid ansökan saknar 7.5 högskolepoäng eller mer ska du bifoga en bilaga med förklaring till varför.
 • Motiveringsbrev på engelska eller svenska, max en A4-sida, ej handskriven. Motiveringen är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskriven. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet bör ha relevans för ansökan. Hänsyn kan i vissa fall tas till särskilda omständigheter som försvårat möjligheterna att skaffa förenings- och arbetsmeriter. Vi kommer inte att skicka vidare ditt motiveringsbrev till partneruniversitetet.
 • Övriga meriter du vill uppge

Följ ovanstående instruktioner noggrant. En ofullständig ansökan leder till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången. Alla inskickade bilagor ska vara i PDF format.

World map on table
Fotograf: Beatrice Johansson Foto: Beatrice Johansson

Urval och nominering

Urval sker inom den Internationella kommittén (SAMINK) på Institutionen för odontologi. Det finns ett antal urvalsregler för utbytesstudier inom tandläkarprogrammet. Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier (ej noterade i prioriteringsordning):

 • Studieresultat - att du är behörig att fortsätta dina studier vid KI vid tidpunkten för utresan. Att läsa en kurs utomlands i ett nytt utbildningssystem på ett annat språk ställer oftast större krav på studiefärdighet.
 • Minst 60 högskolepoäng måste du ha tagit på tandläkarprogrammet vid KI för att få åka som utbytesstudent.
 • Språkkunskaper - att du behärskar undervisningsspråket vid det utländska universitetet eller har en en plan för hur nödvändiga språkkunskaper ska inhämtas.
 • God representant - att du är en god representant för KI. Som utbytesstudent från KI representerar du KI vid värduniversitetet. Du blir lite av den bild värduniversitetet gör sig av Karolinska Institutet, och också en garanti för fortsatt studentutbyte. 
 • Motiveringsbrevet ska visa att du är motiverad för utlandsstudier, ev. dokumentera intresse för någon speciell kurs, universitet, land etc. 
 • Erasmusregler - som Erasmusstudent måste du också uppfylla de kriterier som EU-kommissionen i Bryssel ställt upp: du måste ha läst på högskola/universitet i minst ett år och stanna borta i minst 3 och högst 12 månader. Du måste vara EU-medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier:

 • Främjande arbete för KI:s utbildningar - om den sökande utfört ideellt arbete vid sidan av studierna för att främja KI:s utbildningar, t.ex. att som MF:s representant ha arbetat i programkommittén/programnämnden eller andra organ inom KI, varit ambassadör och/eller fadder, varit engagerad i Öppet Hus och dylikt.
 • Forskning inom relevant område. Åberopar du forskningsmeriter krävs att du bifogar intyg från din forskningshandledare i ansökan.
 • Motivering - särskilt intresse för viss kurs eller universitet vägs in vid i övrigt lika meritering.
 • Annat engagemang - även andra engagemang och meriter av intresse, som t.ex. annan föreningsverksamhet.
 • Intervju - vid svårigheter att skilja sökande åt kan SAMINK kalla till intervju.

Efter ansökningstidens utgång rangordnas studenterna av SAMINK inför beslut av internationaliseringsansvarig/programdirektor. Därefter fördelas platserna i turordning; när det blir din tur på listan blir du nominerad till det universitet som du prioriterat högst och där det fortfarande finns lediga platser kvar. I fall att alla platser är fyllda, då tilldelas du en reservplacering.

Så snart beslutet är fattat meddelas du via mail. Då får du en deadline att tacka ja/nej till platsen. Det är viktigt att du svarar på detta mail annars missar du din nomineringsplats. Viktigt också att du eventuellt tackar nej så att vi kan erbjuda din plats till någon annan som står som reserv.

När du har tackat ja, meddelar den internationella handläggaren värduniversitetet att du är nominerad till utbytesstudier.

Därefter kommer dem att kontakta dig och informera dig om hur du ansöker till utbytesuniversitet. Du ska även kontakta berörd studierektor för ytterligare information och diskussion om studiernas upplägg. 

Under sen vår/tidig sommar erbjuder vi varje år restplatser efter första nomineringsomgång. Observera att listan på utbytesplatserna kommer att vara mycket mindre än vid första nomineringsomgång och beror på hur många och vilka utbytesplatser finns fortfarande tillgängliga.

Illustration of refugees and a world map.
Illustration dowloaded from Pixabay, CC0. Foto: Pixabay CC0

Ansök till partneruniversitetet

Du måste, när du har fått besked om att du har blivit nominerad till en utbytesplats, ansöka till värduniversitetet. Det är du själv som ansvarar för att ansökan till värduniversitetet är komplett och skickas iväg i tid, men du kan få hjälp av den internationella studenthandläggaren.

 • Ta reda på värduniversitetets ansökningsprocedurer och sista ansökningsdag. De flesta universitet har information om ansökan för utbytesstudenter på sina webbplatser. Ansökan ser olika ut för olika universitet och det är viktigt att du så snart du vet att du är nominerad tar reda på hur ansökningsprocessen går till för just det universitetet.
 • I ansökan ingår att ange vilka kurser/VFU och projekt du önskar genomföra under ditt utbyte. 
 • Börja med att ta reda på hur din termin ser ut vid KI och fundera sedan över hur ditt utbyte skulle kunna se ut utifrån det utbud som finns vid värduniversitetet. Det är också bra att läsa reserapporter för att undersöka hur tidigare studenter har lagt upp sina utbyten.
 • Kontakta därefter programdirektor samt kursledare för att diskutera upplägget. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras här hemma och ibland kommer man överens om att tentera vid KI.
 • Se till att få underskrifter på ditt Learning Agreement där kurser och projekt samt tidsperiod anges. Ansökningshandlingarna ska också skrivas under av den internationella studenthandläggaren innan de skickas till värduniversitetet.
 • Skicka din ansökan till värduniversitetet

Det är viktigt att du inte bokar resor eller boende utomlands förrän du har fått ett officiellt antagningsbesked (Letter of Acceptance) från partneruniversitet, det är inte förrän då du har en definitiv utbytesplats.

Giulia Grillo Mikrut

Internationell handläggare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen