För studenter på kursen Avancerad ekokardiografi (7,5 hp) kurskod 1BA000

Målet med kursen är att studenten ska uppnå avancerade kunskaper och färdigheter i ekokardiografidiagnostik så som: 3D, stress-eko, strain, vävnadsdoppler, kontrast och transesofageal ekokardiografi.

Kursplan

Beskrivning av kurs

Målet med kursen är att studenten ska uppnå avancerade kunskaper och färdigheter i ekokardiografidiagnostik så som: 3D, stress-eko, strain, vävnadsdoppler, kontrast och transesofageal ekokardiografi. Ur ett kliniskt perspektiv ska studenten tolka och bedöma en ekokardiografisk undersökning med olika hjärtpatologier. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Relatera och reflektera över hur man utvecklar, validerar och analyserar dessa metoder.
   
 • Bedöma och tolka ekokardiografiska undersökningar i ett kliniskt perspektiv samt reflektera över ekokardiografins diagnostiska metod. Detta ska ge studenten färdigheter att utveckla, validera och bedöma tekniker som används inom avancerad ekokardiografisk diagnostik. 
   
 • Det är viktigt att denna kurs ger studenten nya kunskaper i dessa färdigheter och förmågor som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på metoder som har behandlats i kandidatprogrammet.

Kursen ska omfatta: 

 • Teoretisk bakgrund av tekniker inom den diagnostiska metoden för ekokardiografi.  
   
 • Bedömning och tolkning av olika ekokardiografiska undersökningar i ett kliniskt perspektiv. 
   
 • Metodik och metodutveckling ur ett vetenskapligt/forskningsperspektiv. 

Kursen ska även omfatta: 

 • Vetenskapligt skrivande, sökning och användning av vetenskaplig litteratur. 
   
 • Kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i tidigare kurser: kardiovaskulär diagnostik, patofysiologi, statistik och vetenskapliga metoder och kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i programmet.

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
   
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. 
   
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
   
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 
   
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
   
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 
   
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
2022-11-28