För studenter på kursen Immun-, gen- och cellterapi (7,5 hp) kurskod 1BA000

Målet för kursen är att studenten ska uppnå kunskap kring immun-, gen- och cellterapi. Innehållet inkluderar ämnen såsom digitalisering och programmering/artificiell intelligens (AI), med avseende på både medicinsk/biologisk teori och metod, och kopplat (men inte begränsat) till diagnostik.

Kursplan

Beskrivning av kurs

Målet för kursen är att studenten ska uppnå kunskap kring immun-, gen- och cellterapi. Innehållet inkluderar ämnen såsom digitalisering och programmering/artificiell intelligens (AI), med avseende på både medicinsk/biologisk teori och metod, och kopplat (men inte begränsat) till diagnostik.  
 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Relatera och reflektera över hur man utvecklar, validerar och analyserar immun-, gen- och cellterapimetoder. Det är viktigt att denna kurs ger studenten nya kunskaper i dessa färdigheter och förmågor som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på metoder som har behandlats i kandidatprogrammet. 

Kursen bör omfatta: 

 • Relatera och reflektera över ämnets teoretiska bakgrund och hur det kan kopplas till diagnostik. Här är det viktigt att kursen omfattar både: 
   
  • medicinsk/biologisk teori 
    
  • metodteori 
   Denna del av kursen bör vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser (t.ex. "avancerad patofysiologi") i programmet.
    
 • Relatera och reflektera över generellt utförande av immun-, gen- och cellterapi med fokus på steg som är viktiga för att förstå hur man utvecklar och/eller validerar metoden och analyserar data. 
   
 • Relatera och reflektera över analys av genererad data. Denna del av kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser (t.ex. ”vetenskaplig metodik och statistik” och ” kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling”) i programmet. 

Kursen ska även omfatta: 

Vetenskapligt skrivande, sökning och användning av vetenskaplig litteratur. 

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.  
   
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
   
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.  
   
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter