För studenter på kursen Kardiovaskulär diagnostik (7,5 hp) kurskod 1BA000

Kursens syfte är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper inom kardiovaskulär diagnostik för att kunna värdera och relatera fysiologiska undersökningar inom området.

Kursplan

Beskrivning av kurs

Kursens syfte är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper inom kardiovaskulär diagnostik för att kunna värdera och relatera fysiologiska undersökningar inom området. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Relatera och reflektera över hur man utvecklar, validerar och analyserar kardiovaskulära diagnostikmetoder.
   
 • Jämföra tillämpbarheten av aktuella metoder för olika kardiovaskulärt patologiska tillstånd. 
   
 • Tolka och reflektera över kardiovaskulär patologi och relatera till normala tillstånd. 
   
 • Det är viktigt att denna kurs ger studenten nya kunskaper i dessa färdigheter och förmågor som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på metoder som har behandlats i kandidatprogrammet. 

Kursen ska omfatta: 

 • Den teoretiska bakgrunden för aktuella kardiovaskulära diagnostiska metoder. 
   
 • Olika metoders styrkor och svagheter i relation till olika patofysiologier samt hur de diagnostiska metoderna relaterar till varandra i ett kliniskt perspektiv. 
   
 • Tolka EKG samt formulera svarutlåtande. 
   
 • Arbetssätt för metodutveckling ur ett vetenskapligt/forskningsperspektiv i följd av kurserna från termin 1: patofysiologi, statistik och vetenskapliga metoder samt kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 

Kursen ska även omfatta: 

 • Vetenskapligt skrivande, användning av vetenskaplig litteratur. 
   
 • Studenten ska även träna i att granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom kursområdet, inklusive tolkning av statistik. 

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
   
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. 
   
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. 
   
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 
   
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 
   
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 
   
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
2022-11-28