För studenter på kursen Komplex morfologisk vävnadsanalys med multistaining och imaging (7,5 hp) kurskod 1BA000

Kursen ger undervisning i avancerad patologisk vävnadsanalys med fokus på multistaining immunohistokemi (IHC) och imaging analys inklusive artificiell intelligens (AI). Innehållet bör vara kopplat men inte begränsat till, diagnostik.

Kursplan

Beskrivning av kurs

Kursen ger undervisning i avancerad patologisk vävnadsanalys med fokus på multistaining immunohistokemi (IHC) och imaging analys inklusive artificiell intelligens (AI). Innehållet bör vara kopplat men inte begränsat till, diagnostik. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Relatera och reflektera över hur man utvecklar, validerar och analyserar komplexa vävnadsanalyser med hjälp av multifärgnings-IHC och imaging. Det är viktigt att denna kurs ger studenten nya kunskaper i dessa färdigheter och förmågor som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på metoder som har behandlats i kandidatprogrammet. 

Kursen bör omfatta: 

 • Relatera och reflektera över ämnets teoretiska bakgrund och hur det kan kopplas till diagnostik. Här är det viktigt att kursen omfattar både: 
   
  • medicinsk/biologisk teori 
  • metodteori 
   Denna del av kursen bör vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser (t.ex. "avancerad patofysiologi") i programmet. 
    
 • Relatera och reflektera över generellt utförande av ingående metoder med fokus på steg som är viktiga för att förstå hur man utvecklar och/eller validerar metoden och analyserar data. 
   
 • Relatera och reflektera över analys av genererad data. Denna del av kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser (t.ex. ”statistik och vetenskapliga metoder” och ”kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling”) i programmet. 

Kursen ska även omfatta: 

Vetenskapligt skrivande, sökning och användning av vetenskaplig litteratur. 

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
   
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
    
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
   
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
2022-11-28