För dig som är student på Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Studieinformation och regler

Information om bland annat studievägledning, tillgodoräknande, examination och omtentamen.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. De flesta regler rörande studier på Karolinska Institutet återfinns på  "Regelverk som styr utbildningen - studenträtt" 

Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student vid KI.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Information om tillgodoräknande

Tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen och kompletteras även genom KI:s tillgodoräknandeordning för grund- och avancerad utbildning. Här efter följer en kort sammanfattning av information om tillgodoräknanden samt specifika instruktioner för hur tillgodoräknanden handläggs vid Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

En student har rätt att tillgodoräkna sig utbildning vid annan högskola inom landet om det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Studenter som läst motsvarande kurs eller kursmoment vid annat program eller lärosäte kan därför ansöka om att få tillgodoräkna sig denna kurs eller kursmoment inom ramen för Biomedicinska analytikerprogrammet.Kursens examinator bedömer då om kursen kan tillgodoräknas genom att granska om kursens lärandemål uppnåtts vid den tidigare genomgångna utbildningen. Det är därför nödvändigt för examinator att få en fullständig ansökan med den dokumentation som behövs för att kunna göra en korrekt bedömning.

Studenten ansvarar själv för att inkomma med en komplett ansökan.Ansökan ska innehålla korrekt ifylld ansökningsblankett och en bilaga där studenten beskriver den genomgångna utbildningen i förhållande till den kurs kurs/moment studenten önskar tillgodoräkna sig. Därtill ska även kursplan (syllabus), litteraturlista och studiemeritförteckning ur Ladok på såväl svenska som engelska över genomgången utbildning bifogas. Vid behov kan även ytterligare underlag krävas beroende på hur utförligt ordinarie underlag är.

För studenter som vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning måste studenten även komplettera ansökan med dokumentation om studiernas organisation, vad som krävs för heltidsstudier och läsårets indelning eftersom det är så stora skillnader mellan utbildningssystemen i olika länder. Studenten måste även själv ombesörja översättning av dokument skrivna på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i så god tid att beslut kan fattas innan kursstart. Beslut tas inom 8 veckor från det att fullständiga handlingar inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser informationen på blanketten som finns på denna sida. Observera handlingar som ska skickas med ( betyg, kursplaner, scheman etc.). 

Ansökan mailas till; tillgodoraknanden@labmed.ki.se med vidimerat intyg på avklarad kurs samt kursplan. Vid ansökan för tillgodoräkning av examensarbete - lämna med hela arbetet.

För mer information se tillgodoräknandeordningen för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI.

Ansökan Valbar kurs / Examensarbete

Ansökan lämnas enligt ovan dessutom skall examensarbetet skall bifogas i sin helhet förutom intyg och kursplan.Beslut tas av programdirektor.

Beslutstid

Beslut tas skyndsamt inom 8 veckor (examensarbete kan ta längre tid) från det att fullständiga handlingar inkommit till studentexpeditionen. På studentexpeditionen registreras beslutet (både avslag och godkännande) och en kopia på beslutet skickas till studenten.

Kontakt vid frågor

För hjälp med att fylla i blanketter och vilka regler som gäller i just ditt fall, kontakta tillgodoraknanden@labmed.ki.se.

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Läs mer om att studera med funktionsvariation.

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2024-03-15