För studenter på kursen Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård kurskod 1OH005

Kursen behandlar ledarskapsbegrepp och organisationsteorier. Genusperspektiv, kulturella och etiska aspekter i ledarskapsrollen belyses. Socialpsykologiska processer i ledarskapet och i organisationen bearbetas samt entreprenörskap i tandhygienistprofessionen.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två veckor in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs ges finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys. Nedan finns dock kursvärderingen från kursen som ingick i påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik, vilken är mycket lik den nya kursen. 

Övergångsbestämmelser

Observera att kursen ges för sista gången VT23 och kommer därefter att läggas ner. De studenter som genomgår kursen men saknar godkänt resultat efter avslutad kurs garanteras viss rätt till omexamination. Rätten till omexamination regleras i  kursplanen. Sista tillfället för omexamination ges under vårterminen 2024.  

Kontaktuppgifter

Profile image

Annsofi Johannsen

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
AJ
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-04-18