För dig som är student på Studieinformation och regler tandläkarprogrammet Tillgodoräknande Dentmed

Här finns information om hur du ansöker om tillgodoräknande på något av programmen på Institutionen för odontologi (Dentmed)

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

Tänk på detta vid din ansökan

 • Handläggningstiden för ansökningar om tillgodoräknande är upp till åtta veckor. Så det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du behöver ha beslutet innan kursen börjar bör du alltså ansöka senast åtta veckor innan kursen börjar.
 • Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig". Första steget för dig är därför att själv se över programmets kurser (kursplaner med lärandemål och innehåll) på KI och jämföra dem med din tidigare utbildning.
 • För dig som anmält dig till programmet på antagning.se till nästa programstart: det är först när du är antagen och aktiv student vid KI (dvs registrerad på kurs) som vi börjar handlägga din ansökan om tillgodoräknande.
 • Om du beviljas tillgodoräknande får du inte delta i studierna/kliniska verksamheten som tillgodoräknandet avser.
 • Du kan inte återkalla en ansökan efter du fått ett gynnande beslut.
 • Du får heller inte CSN-medel för de antal hp du tillgodoräknar dig. 

Ansökningsblankett och bilagor

Se till att din ansökan är komplett för att den ska kunna behandlas så snabbt som möjligt. Vi behöver få en ansökningsblankett, resultatintyg och kursplan/er. I vissa fall kan även annan dokumentation krävas. 

Så här fyller du i blanketten: 

 1. En blankett fylls i för varje kurs som du önskar tillgodoräkna dig (slippa läsa) inom programmet.
 2. Antingen gäller din ansökan en hel kurs eller ett moment (del av en kurs) så välj det alternativ som passar på sid 1.
 3. Markera i kryssrutorna längst ner på sid 1 om din ansökan om tillgodoräknande baseras på tidigare studier eller reella kunskaper, t.ex. arbetslivserfarenhet.
 4. I tabellen på sid 2 ska du ange den utbildning (program/kurser/prov) du genomgått eller arbetslivserfarenhet som du har som du vill att vi ska bedöma. Om din ansökan baseras på kurser ska du ange namnet på högskolan samt namnet på kursen, om kursen är läst vid KI anges även kursens kurskod.
 5. Skriv under ansökan
 6. Scanna och spara som pdf. Fota inte dokumentet - vi kan inte hantera det formatet. 
 • Resultatintyg

Du tar ut detta själv i Studentladok, detta dokument är ett officiellt original och behöver inte vidimeras. Kursens kurskod ska synas på intyget.

Som alternativ kan du skicka in en vidimerad kopia av ett originalintyg*.

 • Kursplan för den/de kurser du har läst tidigare (som gällde då du gick kursen)

Sök i kursplanearkivet om du behöver söka fram en kursplan på KI.  Obs! Skicka inte med kursplanen för den KI-kurs på tandläkarprogrammet du ansöker om tillgodoräknande för (vill slippa läsa). Om du har gått tandhygienistprogrammet på KI och vill söka TG för vissa kurser på tandläkarprogrammet så är det viktigt att du skickar in rätt version (kolla ditt Ladok-intyg och sök på kurskoden).

 • Övriga dokument

För ansökan om examensarbeteskursen måste en kopia av ditt examensarbete/forskningsartikel etc medskickas. Om din ansökan baseras på reella kunskaper/arbetslivserfarenhet så ska en självvärdering medskickas (läs mer nedan). 

Ej beviljad ansökan om tillgodoräknande kan överklagas; överklagande ska ha inkommit inom 3 veckor från den dag den sökande fick del av beslutet. Läs mer om överklagandeprocessen i ditt beslut om tillgodoräknande. 

*Vidimerat betyder att någon bekräftar att kopian är exakt likadan som originaldokumentet. Vidimeringen sker oftast genom en namnunderskrift, ett namnförtydligande och telefonnummer till den som har vidimerat på varje papper. 

Om din ansökan baseras på reella kunskaper

För att ansöka om tillgodoräknande baserat på reella kunskaper behövs speciell dokumentation.

Vem på tandläkarprogrammet ska jag skicka ansökan till?

 • Kurser på institutionen för odontologi (Dentmed), termin 1-6: Handläggare Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se08-524 865 82  Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

 • Kurser på institutionen för odontologi (Dentmed), termin 7-10: Utbildningsadministratör Cecilia Vestlind Cecilia.vestlind@ki.se, Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

 • Kurser som ges på andra (externa) institutioner: Utbildningsadministratör på kursansvarig institution. Se de öppna kurswebbarna

 • Kursen Examensarbete i odontologi: Handläggare Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se 08-524 865 82 Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

 • Utbytesstudier år 5: Utbildningsadministratör Cecilia Vestlind, Cecilia.Vestlind@ki.se, Alfred Nobels allé 8, plan 5, Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

 • Ansökan om tillgodoräknande - student som antas till termin 1 med tidigare studier från tandläkarprogrammet (minst 60 hp): Handläggare Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se 08-524 865 82 Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE. Gäller om du antagits till termin 1 och har läst minst ett läsår på tandläkarprogrammet vid annat lärosäte. Ansökan skickas efter det att du blivit antagen, inte dessförinnan. 

Vem på tandhygienistprogrammet ska jag skicka ansökan till?

 • Kursen Examensarbete i oral hälsa: Handläggare Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se08-524 865 82 Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

 • Övriga kurser på programmet: Utbildningsadministratör Suzanne Almborg, Alfred Nobels allé 8, plan 5, Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

 • Student som antas till termin 1 med tidigare studier från tandhygienistprogrammet (minst 60 hp): Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se 08-524 865 82 (programhandläggare), Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE. Gäller om du antagits till termin 1 och har läst minst ett läsår på tandhygienistprogrammet vid annat lärosäte. Ansökan skickas efter det att du blivit antagen, inte dessförinnan. 

Vem på KUT ska jag skicka ansökan till?

 • Utbildningsadministratör Suzanne Almborg (suzanne.almborg@ki.se), Alfred Nobels allé 8, plan 5, Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE.