För dig som är student på Tandläkarprogrammet Tillgodoräknande Dentmed

Här finns information om hur du ansöker om tillgodoräknande på något av programmen på Institutionen för odontologi (Dentmed)

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare högskoleutbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

Tänk på detta vid din ansökan

 • Handläggningstiden för ansökningar om tillgodoräknande är upp till åtta veckor. Så det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du behöver ha beslutet innan kursen börjar bör du alltså ansöka senast åtta veckor innan kursen börjar.
 • Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig". Första steget för dig är därför att själv se över programmets kurser (kursplaner med lärandemål och innehåll) på KI och jämföra dem med din tidigare utbildning.
 • För dig som anmält dig till programmet på antagning.se till nästa programstart: det är först när du är antagen och aktiv student vid KI (dvs registrerad på kurs) som vi börjar handlägga din ansökan om tillgodoräknande.
 • Om du beviljas tillgodoräknande får du inte delta i studierna/kliniska verksamheten som tillgodoräknandet avser.
 • Du kan inte återkalla en ansökan efter du fått ett gynnande beslut.
 • Du får heller inte CSN-medel för de antal hp du tillgodoräknar dig. 
 • Ej beviljad ansökan om tillgodoräknande kan överklagas; överklagande ska ha inkommit inom 3 veckor från den dag den sökande fick del av beslutet. Läs mer om överklagandeprocessen i ditt beslut om tillgodoräknande. 

Ansökningshandlingar

Se till att din ansökan är komplett för att den ska kunna behandlas så snabbt som möjligt. Vi behöver dessa dokument: 

Så här fyller du i blanketten: 

 1. En blankett fylls i för varje kurs som du önskar tillgodoräkna dig (slippa läsa) inom programmet.
 2. Antingen gäller din ansökan en hel kurs eller ett moment (del av en kurs) så välj det alternativ som passar på sid 1 och fyll i vilket utbildningsprogram det gäller och kurs/ev moment, plus kurskod och antal högskolepoäng.
 3. I tabellen på sid 2 ska du ange den utbildning (program/kurser/prov) du genomgått eller arbetslivserfarenhet som du har som du vill att vi ska bedöma. Om din ansökan baseras på kurser ska du ange namnet på högskolan samt namnet på kursen, och även kursens kurskod. 
 • Resultatintyg

Skicka med resultatintyg med kurskod (är viktigt att detta finns med!), kursnamn,  eventuella moment och högskolepoäng. Du tar ut detta själv i Studentladok, detta dokument är ett officiellt original och behöver inte vidimeras. 

Som alternativ kan du skicka in en vidimerad kopia av ett originalintyg.

Vidimerat betyder att någon bekräftar att kopian är exakt likadan som originaldokumentet. Vidimeringen sker oftast genom en namnunderskrift, ett namnförtydligande och telefonnummer till den som har vidimerat på varje papper. 

 • Kursplan för den/de kurser du har läst tidigare 

Skicka med kursplan för den eller de kurser du läst tidigare som gällde då du gick kursen. Lärandemål, innehåll och upplägg samt litteraturlista måste framgå av kursplanen. Sök i kursplanearkivet om du behöver söka fram en kursplan för kurs du gått på KI. 

 • Eventuella övriga dokument

För ansökan om examensarbeteskursen måste en kopia av ditt examensarbete/forskningsartikel etc medskickas.

För ansökan om tillgodoräknande baserat på reella kunskaper/arbetslivserfarenhet behövs speciell dokumentation.

För ansökan om tillgodoräknande baserat på utbytesstudier behövs speciell dokumentation. Mer information ges av kontakperson enligt lista nedan. 

Vem på tandläkarprogrammet ska jag skicka ansökan till?

Ansökan skickas via e-post till:

 • Kurser på institutionen för odontologi (Dentmed), termin 1-6: Johanna Andresen johanna.andresen@ki.se (utbildningsadministratör)
 • Kurser på institutionen för odontologi (Dentmed), termin 7-10: Cecilia Vestlind Cecilia.Vestlind@ki.se (utbildningsadministratör)
 • Kurser som ges på andra (externa) institutioner: Utbildningsadministratör på kursansvarig institution. Se de öppna kurswebbarna
 • Kursen Examensarbete i odontologi: Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se (handläggare)
 • Utbytesstudier år 5: Cecilia Vestlind Cecilia.Vestlind@ki.se (utbildningsadministratör). Använd speciell ansökningsblankett som finns här.
 • Ansökan om tillgodoräknande - student som antas till termin 1 med minst 60 hp från tidigare studier på ett tandläkarprogram (ansökan om större del av program): Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se (handläggare). Ansökan skickas efter det att du blivit antagen, inte dessförinnan. För just dessa ansökningar om större del av program går det bra att lista alla kurser på programmet som du vill slippa läsa (tillgodoräkna dig) i en ansökningsblankett.  Observera att om du har tidigare studier från tandhygienistprogrammet, läkarprogrammet eller andra program ska du skicka din ansökan till utbildningsadministratören (kurs för kurs) enligt listan ovan. 

Alternativt skickas ansökan per post till respektive person på följande adress:

Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

Vem på tandhygienistprogrammet ska jag skicka ansökan till?

Alternativt skickas ansökan per post till respektive person på följande adress:

Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE

Vem på KUT ska jag skicka ansökan till?

 • Suzanne Almborg suzanne.almborg@ki.se (utbildningsadministratör), Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Box 4064, 141 04 HUDDINGE.
PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-05-24