Tillgodoräknande - utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

Tillgodoräknande av högskoleutbildning

För högskoleutbildning gäller rätten om det finns ett godkänt resultat och om det inte föreligger väsentlig skillnad. Detta innebär att bedömningen av ansökningar i dessa fall ska vara generös. Kursen du vill tillgodoräkna dig ska vara avslutad och ha godkänt betyg.

Tillgodoräknande av reell kompetens och annan utbildning

För annan utbildning gäller rätten om tillgodoräknande om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.

Student kan också ansöka om tillgodoräknande av motsvarande kunskaper och färdigheter från yrkesverksamhet och reell kompetens.

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. (Sveriges Universitets & Högskoleförbund, Rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan, dnr 42/03). Detta kan bero på att studentens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt uppnåtts genom yrkeserfarenhet eller genom utbildning utanför högskolan eller på grund av avsaknad av bevis eller kursplaner från högskoleutbildning.

Läs mer om hur ansökan om bedömning av reell kompetens kan gå till.

Information om tillgodoräknande

På kurs-och programwebbarna finns information om vad som gäller för tillgodoräknande på ditt program.
För hel kurs eller del av kurs är det kursens examinator som fattar beslut om tillgodoräknande. I kursplanerna finns informaiton om examensmålen som kan jämföras vid ett tillgodoräknande.
På kurswebben finns det information om hur du går tillväga för att ansöka om tillgodoräknande och var du ska vända dig om du har frågor.

För tillgodoräknande som avser större del av program, examensarbete och valbar kurs är det programdirektor eller motsvarande som fattar beslut om tillgodoräknandet. I utbildningsprogrammets utbildningsplan finns infomation om examensmål för programmet som kan jämföras med de kurser som ska tillgodoräknas.
På programwebben finns information om denna typ av tillgodoräknanden, hur du går tillväga för att ansöka och vart du kan vända dig om du har frågor.

Ansökan om tillgodoräknande

På kurs- och programwebbarna finns information om hur du ansöker om tillgodoräknande. Din ansökan ska hanteras skyndsamt, men det är viktigt att veta att det kan ta upp till två månader, åtta veckor, innan du får ett besked. Ansöker du vid programstart på termin 1 får du räkna med att registrera dig på första kursen på programmet. 

Utifrån detta är det viktigt att du ansöker om tillgodoräknande i god tid före kursstart. 

För att få en smidig hantering är det viktigt att du förbereder din ansökan noga, fyll i blanketten korret, skicka med alla bilagor (kursplan, Ladokutdrag och eventuellt annat underlag du vill åberopa).

Nedan finns en mall för ansökan om tillgodoräknande,
notera att läkarprogrammet har en egen blankett. 

Vad innebär ett tillgodoräknande för dina studier?

Ett beslut om tillgodoräknande kan påverka din studiesituation på flera sätt, se nedan. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med din studievägledare eller utbildningsadministratör/examinator. För kontaktuppgifter se kurs- och programwebb.

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

  • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
  • Centrala studiemedelsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
  • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen. Om du läser ett program kan tillgodoräknandet därmed innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.