För dig som är student på Tandläkarprogrammet Stipendier tandläkarprogrammet

Här finns information om stipendier för studenter på tandläkarprogrammet.

Fru Wilhelmina Hiertas stipendiestiftelse

Ändamål och urvalsgrunder

Stiftelsens avkastning ska fördelas till en eller flera kvinnliga studenter på tandläkarprogrammet som beviljats plats för utbytesstudier på programmet under nästkommande kalenderår.

Företräde ges till studenter med höga omkostnader i samband med utbytesstudierna.

Enligt stiftelsens  "föråldrade" stadgar från år 1900 gäller stipendiet alltså inte manliga studenter. 

Beredning och beslut

Internationella kommittén (SAMINK) bereder och Utbildningsnämnden Dentmed beslutar om stipendiet.

Ansökan

Ansökan ska göras på speciell ansökningsblankett och omfatta en motivering.

Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen och/eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Redovisning

Reseberättelsen som utbytesstudenter ska skriva som del av utbytesverksamheten på KI, ska granskas av internationaliseringsansvarig.

Övrigt

Om studenten inte åker på utbyte blir denne återbetalningsskyldig.

Belopp

Beloppet för 2023 är 22 000 kr.

Odontologiska föreningens stipendiestiftelse

Ändamål och urvalsgrunder

Stiftelsens avkastning ska fördelas till en eller flera studenter på tandläkarprogrammet på termin 5 eller högre som på ett utmärkande sätt visat ett engagemang i frågor angelägna för utbildningen och/eller yrket.  

Företräde ges till studenter som har haft uppdrag i föreningar eller liknande.

Beredning och beslut

Programrådet bereder och Utbildningsnämnden Dentmed beslutar om stipendiet.

Medlen delas ut av Karolinska Institutet. Studentkåren Odontologiska Föreningen är inte involverad i beredning eller beslut. 

Ansökan

Ansökan ska göras på speciell ansökningsblankett och omfatta en motivering.

Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen och/eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Redovisning

ingen redovisning krävs. 

Belopp

För 2023 finns totalt 3 200 kr att fördela.

Ansökan för båda stipendiestiftelserna för 2023 öppnar den 1 oktober 2023. Ifylld ansökningsblankett skickas efter den 1 oktober till paula.karlsson@ki.se. Fyll i blanketten som redan är i pdf-format (du behöver inte signera den), spara den och skicka den i existerande format, inte som foto eller skärmdump.

Sökbara medel för internationalisering

För att stödja studenters internationella aktiviteter inom ramen för t.ex. EDSA, AMCHI eller EVP kan Utbildningsnämnden Dentmed bevilja resebidrag. Observera att medel inte sökas/beviljas för utbytesstudier, då ersättning redan utgår inom ramen för själva utbytet. 

Ansökan måste göras innan studenten genomför aktiviteten, dvs inga retroaktiva ansökningar beviljas. 

Maximalt 4 000 kr kan beviljas per student/ansökan. 

Ansökan tas emot löpande under året. Ifylld ansökningsblankett skickas till paula.karlsson@ki.se. Fyll i blanketten som redan är i pdf-format (du behöver inte signera den), spara den och skicka den i existerande format, inte som foto eller skärmdump. 

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-09