För dig som är student på Tandläkarprogrammet Stipendier tandläkarprogrammet -

Här finns information om stipendier för studenter på tandläkarprogrammet.

Fru Wilhelmina Hiertas stipendiestiftelse

Ändamål

Stipendiet fördelas till en eller flera kvinnliga studenter på tandläkarprogrammet i samband med utbytesstudier.

Enligt stiftelsens  "föråldrade" stadgar från år 1900 gäller stipendiet alltså inte manliga studenter. 

Urvalsgrunder

Stipendiet kan sökas av studenter som beviljats plats för utbytesstudier under nästkommande kalenderår. Företräde ges till studenter med högre omkostnader i samband med utbytesstudierna.

Ansökan

Ansökan ska göras på speciell ansökningsblankett och omfatta en motivering. Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen och/eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Beslut

Internationella kommittén (SAMINK) bereder ansökningar, Utbildningsnämnden Dentmed ger förslag, och Kommittén för utbildning beslutar om stipendiet.

Redovisning

Stipendiaten ska inom 6 månader efter avslutade utbytesstudier redovisa resan i form av en skriftlig rapport till Utbildningsnämnden Dentmed. Om studenten inte åker på utbyte blir denne återbetalningsskyldig.

Belopp

För 2021 finns totalt 18 800 kr att fördela.

Ansökan är nu stängd – deadline var den 4 november 2021. Besked till de som ansökt lämnas senast någon vecka in i december. Ifylld ansökningsblankett skickas till paula.karlsson@ki.se.

Odontologiska föreningens stipendiestiftelse

Ändamål

Stipendiet fördelas till en eller flera studenter på tandläkarprogrammet som på ett utmärkande sätt visat ett engagemang i frågor angelägna för utbildningen och/eller yrket.

Urvalsgrunder

Stipendiet kan sökas av studenter på tandläkarprogrammet. Företräde ges till studenter som har haft uppdrag i föreningar eller liknande utanför undervisningen.

Ansökan

Ansökan ska göras på speciell ansökningsblankett och omfatta en motivering. Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen och/eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Beslut

Beredningsgruppen för utbildningsfrågor (BUF) bereder ansökningar, Utbildningsnämnden Dentmed ger förslag, och Kommittén för utbildning beslutar om stipendiet.

Studentkåren Odontologiska Föreningen är inte involverad i beredning eller beslut. 

Belopp

För 2021 finns totalt 5 000 kr att fördela.

Ansökan är nu stängd – deadline var den 4 november 2021. Besked till de som ansökt lämnas senast någon vecka in i december. Ifylld ansökningsblankett skickas till paula.karlsson@ki.se.

Sökbara medel för internationalisering

För att stödja studenters internationella aktiviteter inom ramen för t.ex. EDSA, AMCHI eller EVP kan Utbildningsnämnden Dentmed bevilja resebidrag. Observera att medel inte sökas/beviljas för utbytesstudier, då ersättning redan utgår inom ramen för själva utbytet. 

Ansökan måste göras innan studenten genomför aktiviteten, dvs inga retroaktiva ansökningar beviljas. 

Maximalt 4 000 kr kan beviljas per student/ansökan. 

Ansökan tas emot löpande under året. Ifylld ansökningsblankett skickas till paula.karlsson@ki.se.