För dig som är student på Tandläkarprogrammet Stipendier tandläkarprogrammet

Här finns information om stipendier för studenter på tandläkarprogrammet.

Fru Wilhelmina Hiertas stipendiestiftelse

Ändamål

Stipendiet fördelas till en eller flera kvinnliga studenter på tandläkarprogrammet i samband med utbytesstudier.

Enligt stiftelsens  "föråldrade" stadgar från år 1900 gäller stipendiet alltså inte manliga studenter. 

Urvalsgrunder

Stipendiet kan sökas av studenter som beviljats plats för utbytesstudier under nästkommande kalenderår. Företräde ges till studenter med högre omkostnader i samband med utbytesstudierna.

Ansökan

Ansökan ska göras på speciell ansökningsblankett och omfatta en motivering. Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen och/eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Beslut

Internationella kommittén (SAMINK) bereder ansökningar, Utbildningsnämnden Dentmed beslutar om stipendiet.

Redovisning

Stipendiaten ska inom 6 månader efter avslutade utbytesstudier redovisa resan i form av en skriftlig rapport till Utbildningsnämnden Dentmed. Om studenten inte åker på utbyte blir denne återbetalningsskyldig.

Belopp

Inget stipendium kommer att delas ut under 2022. 

Inga medel kommer att utlysas under 2022 då arbete fortfarande pågår med planering om vilken period utbytesstudierna ska ske i den nya utbildningsplanen 2TL19. 

Odontologiska föreningens stipendiestiftelse

Ändamål

Stipendiet fördelas till en eller flera studenter på tandläkarprogrammet som på ett utmärkande sätt visat ett engagemang i frågor angelägna för utbildningen och/eller yrket.

Urvalsgrunder

Stipendiet kan sökas av studenter på tandläkarprogrammet. Företräde ges till studenter som har haft uppdrag i föreningar eller liknande utanför undervisningen.

Ansökan

Ansökan ska göras på speciell ansökningsblankett och omfatta en motivering. Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen och/eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Beslut

Programrådet bereder och Utbildningsnämnden Dentmed beslutar om stipendiet.

Medlen delas ut av Karolinska Institutet. Studentkåren Odontologiska Föreningen är inte involverad i beredning eller beslut. 

Belopp

För 2022 finns totalt 2 700 kr att fördela.

Ansökan är stängd – deadline var den 1 november 2022.  Ifylld ansökningsblankett skickas till paula.karlsson@ki.se. Fyll i blanketten som redan är i pdf-format (du behöver inte signera den), spara den och skicka den i existerande format, inte som foto eller skärmdump.

Sökbara medel för internationalisering

För att stödja studenters internationella aktiviteter inom ramen för t.ex. EDSA, AMCHI eller EVP kan Utbildningsnämnden Dentmed bevilja resebidrag. Observera att medel inte sökas/beviljas för utbytesstudier, då ersättning redan utgår inom ramen för själva utbytet. 

Ansökan måste göras innan studenten genomför aktiviteten, dvs inga retroaktiva ansökningar beviljas. 

Maximalt 4 000 kr kan beviljas per student/ansökan. 

Ansökan tas emot löpande under året. Ifylld ansökningsblankett skickas till paula.karlsson@ki.se. Fyll i blanketten som redan är i pdf-format (du behöver inte signera den), spara den och skicka den i existerande format, inte som foto eller skärmdump.