För studenter på kursen Vetenskaplig metodik 1 (3,0 hp) kurskod 1BA083

Kursens övergripande mål är att lägga grunden för det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar biomedicinska analytikerprogrammet. Under utbildningens gång sker en kontinuerlig utveckling av studentens vetenskapliga förmågor och förhållningssätt.

Kursplan

Kursinformation
 

Vetenskaplig metodik genomsyrar hela biomedicinska analytikerutbildningen. Därför ligger kursen Vetenskaplig Metodik 1 allra först på termin 1. Den vetenskapliga metodiken kommer att utvecklas inom de kurser som följer under utbildningen. Under kursen Vetenskaplig metodik 2, termin 5, sker en fördjupning i statistiska metoder inför examensarbetet.

Kursen ligger huvudsakligen som ett block i början av terminen, med kursintroduktion em den 31/8 och tentamen fm den 14/9. Redovisningen av bokprojektet, som är obligatorisk, ligger ca tre veckor efter ordinarie tentamen. För dagar och tider för redovisningen och omtentamenstillfället se schema i TimeEdit.

Kursen innehåller korta introduktionsföreläsningar, obligatorisk biblioteksundervisning och seminarier som baseras på litteraturstudier. Examinationerna utgörs av inlämningsuppgifter, gruppredovisningar och skriftlig tentamen. För att klara kursen är det viktigt att vara närvarande vid alla undervisningstillfällen, även de som inte är markerade som obligatoriska i schemat.

Skaffa den obligatorisk kursboken, se nedan, i god tid. Utdrag ur andra texter delas ut under kursens gång.

Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 3. upplagan

 

Välkomstinformation

Välkomna till kursen Vetenskaplig metodik 1, den första kursen på biomedicinska analytikerutbildningen. Kursintroduktion sker i anslutning till introduktionsdagen den 30 augusti 2021.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursutvärdering

Kontaktuppgifter