För studenter på kursen Vetenskaplig metodik 1 (3,0 hp) kurskod 1BA083

Kursens övergripande mål är att lägga grunden för det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar biomedicinska analytikerprogrammet. Under utbildningens gång sker en kontinuerlig utveckling av studentens vetenskapliga förmågor och förhållningssätt.

Kursplan

Kursinformation
 

Vänligen observera att kursen ges på campus Flemingsberg.

Kursen behandlar vetenskaplig teori och metod inklusive statistik. Dess övergripande mål är att lägga grunden för det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar biomedicinska analytikerprogrammet. Därför ligger kursen Vetenskaplig Metodik 1 allra först på termin 1. Den vetenskapliga metodiken kommer att utvecklas inom de kurser som följer under utbildningen. Under kursen Vetenskaplig Metodik 2 på termin 5 sker en fördjupning i statistiska metoder inför examensarbetet.

Kursen ligger huvudsakligen som ett block i början av terminen, med kursintroduktion måndag 29 augusti 2022 kl. 13.30-15.30. Kursen examineras genom skriftlig tentamen på Campus Flemingsberg måndag fm 12 september 2022, samt genom ett obligatoriskt litteraturprojektet, vilket omfattar inlämningsuppgift, grupp- och tvärgruppsredovisning. Slutlig redovisning av litteraturprojektet sker 30 september (olika tider för olika grupper). Betygsskala för kursen är underkänd eller godkänd. Tider för examinationer kommer ses i schemat i TimeEdit (se nedan) samt senare på kursens Canvassida för antagna.

Kursen innehåller korta introduktionsföreläsningar, seminarier som baseras på föreläsningar och självstudier av litteratur samt obligatorisk undervisning av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB). Examinationerna utgörs av inlämningsuppgifter, gruppredovisningar och skriftlig tentamen. För goda chanser att klara kursen är det viktigt att vara närvarande vid alla undervisningstillfällen, även de som inte är markerade som obligatoriska i schemat.

Skaffa den obligatorisk kursboken, se nedan, i god tid. Utdrag ur andra texter delas ut under kursens gång. De böcker som läses för bokprojektet är valda så att de finns tillgängliga att låna som e-böcker.

Obligatorisk kursbok: Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 3. Upplagan, Stockholm, Liber

För mer information om kursens arbetsformer, mål m.m. se aktuell kursplan (länk ovan).

 

Välkomstinformation

Välkomna till kursen Vetenskaplig metodik 1. Kursen börjar måndagen den 28 augusti klockan 13:00 - 15:00 på campus Flemingsberg (sal meddelas senare).  Kursintroduktionen sker under slutet av introduktionsdagen till biomedicinska analytikerprogrammet. Kursen är på 3 hp vilket motsvarar 2 v heltidsstudier.

Schema

Senast två veckor innan kursstart ska schema anslås på kurswebbens hemsida. Ramschema med t.ex. examinationstillfällen tillgängliggörs senast fyra veckor innan kursstart. Se länk till schema i TimeEdit nedan, men observera att förändringar i schemat kan ske innan tid angiven ovan.

https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri1Y7m6yQ1f893QYQ5Q7509XZY015…

OBS! Vissa smärre justeringar kan göras i schemat.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Staffan Wallin

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-10-11