LATHUND - Hälsodeklaration - uppdragsutbildning

Om du behöver komplettera dina vaccinationer ska du ta kontakt med din arbetsgivare alternativt din företagshälsovård. Det är uppdragsgivaren (arbetsgivaren) som ansvarar för att nödvändiga vaccinationer är genomförda. Vi rekommenderar att du tittar igenom frågorna i hälsodeklarationen och påbörjar komplettering av vaccinationer i god tid. 

Är du vaccinerad mot hepatit B?

Hepatit B är en virussjukdom som drabbar levern och som sprids sexuellt och via blod. 

Om ja; har du tagit alla tre doser

Om ditt svar är nej/vet ej; boka tid för att påbörja eller komplettera din vaccinering. 

Har du haft vattkoppor?

Om nej/vet ej: Har du bott tillsammans med syskon som haft vattkoppor under uppväxten, har du med största sannolikhet haft vattkoppor. Om du ändå inte tror att du haft vattkoppor, kontakta oss på Studenthälsan för mer information.

Är du vaccinerad mot vattkoppor?

De allra flesta har haft vattkoppor som barn och behöver därmed inte vaccinera sig.

Har du haft mässling? Är du vaccinerad mot mässling?

Vaccination mot mässling ingår i det grundskydd som rekommenderas i hela befolkningen. Du som vet att du haft mässling eller fått två doser vaccin (efter 1 års ålder), bedöms som immuna, oavsett ålder och födelseland.

Födda i Sverige, Europa, Australien, Canada, Japan, Nya Zeeland, USA och forna Sovjetunionen gäller följande:

  • före 1960 - flertalet har haft mässling och behöver inte vaccinera sig.
  • mellan 1960-1980: individuell bedömning. Har du följt vaccinationsprogram? Har dina föräldrar aktivt avstått vaccination enligt nationellt program?
  • efter 1980 - drygt 95 % har fått två vaccinationer, och behöver inte vaccinera sig.

Övriga länder:

 • Födda före 1980: bedöms som immuna då de sannolikt haft mässling.

 • Födda efter 1980: individuell bedömning. Har du följt vaccinationsprogram? Har dina föräldrar aktivt avstått vaccination enligt nationellt program?

Du som är uppvuxen utanför Sverige kan behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd, om du inte har haft mässling. Det varierar mellan olika länder hur vanligt det är med vaccinering mot mässling och när i så fall vaccinationerna infördes. Kontakta den vaccinationsbyrån din skola har avtal med.

Är du vaccinerad mot difteri?

Vaccination mot difteri ingår i det grundskydd som rekommenderas hela befolkningen. De allra flesta som har genomgått vaccinationsprogrammet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan du fick den senaste sprutan behöver du vaccineras igen. Vaccinet finns bara som kombinationsvaccin med skydd också mot stelkramp, samt även mot en eller flera andra sjukdomar.

Covid-19

Vaccination mot covid-19 rekommenderas ej specifikt för medarbetare i vården. 

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 — Folkhälsomyndigheten

Riktlinjer kring vaccinationsskydd för hälso-och sjukvårdspersonal

Har du sår, eksem eller skadad hud?

Sår, eksem och skadad hud kan innebära en ökad risk för smitta och smittspridning i vården. Svarar du ja på denna fråga kommer vi kontakta dig för att få mer information. Skriv i kommentaren vilken typ av besvär du har, var på kroppen det sitter samt eventuell behandling.

Har du haft kontakt (arbete, praktik eller som patient) med sjukvård/tandvård utanför Norden de senaste sex månaderna?

Om ja, behöver du testa dig för MRSA innan du börjar din VFU, VIL eller kliniska praktik. Kontakta Studenthälsan

Är någon i ditt hushåll bärare av MRSA?

Om ja, behöver du testa dig för MRSA innan du börjar din VFU, VIL eller kliniska praktik. Kontakta Studenthälsan

Har du haft tuberkulos?

Om ja, behöver du ange vilket år samt var du blev behandlad och om du fullgjorde behandlingen. Är du behandlad i Sverige kan Studenthälsans läkare behöva inhämta journalkopior.

Är du tidigare testad för tuberkulos med tuberkulintest (PPD) hudtest eller IGRA test (Quantiferon)blodprov?

Om ja, ange när provet togs och om resultatet var positivt eller negativt. 

Om du kom till Sverige som asylsökande, kvotflykting eller anhöriginvandrare och genomgick en hälsokontroll, har du sannolikt blivit testad för tuberkulos. Om du kommer från ett land med hög risk för tuberkulos och blivit gravid i Sverige har du sannolikt blivit testad för tuberkulos via mödravårdscentralen.

Du kan själv kontakta din vårdcentral, mödravårdscentral, företagshälsovård, skolan för information angående om du blivit testad tidigare.

Har någon nära anhörig eller annan nära kontakt till dig haft tuberkulos eller kontrollerats pga misstänkt tuberkulos de senaste fem åren?

Om ja, kommer Studenthälsan kontakta dig för ytterligare information och ev. utredning kring latent tuberkulos

Har du under de senaste 5 åren vistats under mer än 3 månader i ett land utanför Västeuropa/Nordamerika/Australien?

Om ja, ange land och hur länge. Är det ett högriskland för tuberkulos kommer Studenthälsan kontakta dig.

Emma Rydberg
2024-05-16