Behörighet till utbildning på forskarnivå

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att du uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet.

I bedömningen av grundläggande och särskild behörighet tillämpas bland annat Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och Universitets- och högskolerådets (UHR) riktlinjer.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
 3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §.

Notera att exempelvis inte alla utländska läkarexamina ger grundläggande behörighet.

Universitets- och högskolerådets har tagit fram en bedömningstjänst där du kan hitta information om hur utländska examina bedöms i Sverige.

Särskild behörighet i engelska

Sedan år 2014 måste alla presumtiva doktorander intyga kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Presumtiva doktorander som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap. 7, 39 § punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska (notera att exempelvis en svensk läkarlegitimation inte godtas).

I övriga fall följer Karolinska Institutet Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) riktlinjer. För information om hur blivande doktorander kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6, se English language requirements for doctoral education.

Se Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet.

Bedömningsprocessen

Utlysta doktorandplatser

Bedömningen av din behörighet påbörjas efter att du har ansökt om en utlyst doktorandplats via rekryteringssystemet Varbi. Notera att du måste styrka din behörighet för varje ny doktorandplats som du ansöker om.

Icke utlysta doktorandplatser

Om du har rekommenderats för en doktorandplats som inte har utlysts får du tillgång till rekryteringssystemet Varbi där du kan ladda upp alla handlingar som behövs för behörighetsbedömningen. Kontakta forskarutbildningsadministratör på aktuell KI-institution för att få tillgång till rekryteringssystemet Varbi.

Dokumentationskrav – svenska akademiska meriter

Ladda upp följande handlingar för varje doktorandplats som du ansöker om via rekryteringssystemet:

 • Skannade examensbevis
 • Skannade studieintyg/betygsutdrag

Pågående studier på avancerad nivå

Vid pågående studier på avancerad nivå ska du ladda upp betygsutdrag som visar de kurser du har avlagt på avancerad nivå, samt examensbevis och betygsutdrag för din kandidatexamen.

Verifiering av svenska akademiska meriter

Svenska akademiska meriter verifieras via det nationella studieregistret Ladok. Karolinska Institutet kan dock kräva att få se skannade original.

Dokumentationskrav – utländska akademiska meriter

Ladda upp nedanstående handlingar för varje doktorandplats som du ansöker om via rekryteringssystemet.

Ifall du har avlagt en examen på avancerad nivå:

 • Skannade original av examensbevis (för kandidat- och masterexamen) på originalspråk, samt eventuella skannade originalöversättningar*.
 • Skannade original av betygsutdrag (för kandidat- och masterexamen) på originalspråk, samt eventuella skannade originalöversättningar*.
 • Dokumentation som styrker dina kunskaper i engelska

Ifall du har pågående studier på avancerad nivå:

 • Skannade original av betygsutdrag (transcript of records) på originalspråk (för dina studier på avancerad nivå), samt eventuella skannade originalöversättningar*.
 • Skannade original av examensbevis på originalspråk (för din examen på kandidatnivå), samt eventuella skannade originalöversättningar*.
 • Skannade original av betygsutdrag (transcript of records) på originalspråk (för din examen på kandidatnivå), samt eventuella skannade originalöversättningar*.
 • Dokumentation som styrker dina kunskaper i engelska

Ifall du på har en pågående utbildning på avancerad nivå utanför EHEA (European Higher Education Area) ska du även bifoga:

 • Blanketten Study progress report, ifylld och undertecknad av en officiell representant för ditt universitet
 • En utbildningsplan för ditt masterprogram på originalspråk, och en auktoriserad översättning

Hur man skannar
Du måste skanna originalhandlingar (och inte bestyrkta kopior eller kopior). Skannade kopior kommer inte att godtas. Ifall dokumenten är utfärdade i färg så måste du skanna i färg. Se till att skanna alla sidor, inklusive fram- och baksidor (inklusive exempelvis eventuella omslag och sidor som endast inkluderar stämplar eller information om utbildningssystemet). Se till att alla detaljer är synliga.

Officiella betygsutdrag (transcripts of records)
Dina betygsutdrag måste vara officiellt utfärdade vilket vanligtvis betyder att de har utfärdats av registrator eller examensenheten vid ditt universitet. Betygsutdragen måste vanligtvis innehålla officiella stämplar och underskrifter av de utfärdande tjänstemännen. Se Country-specific documentation requirements för detaljerade instruktioner.

Landspecifika krav
Ifall du har akademiska meriter från Bangladesh, Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Nigeria och USA måste du be universitet skicka betygsutdraget (transcript of records) direkt till Karolinska Institutet enligt instruktionerna på sidan Country-specific documentation requirements. Ifall du har ansökt om en utlyst doktorandplats kan du vänta med att beställa betygsutdraget tills du kontaktas. Betygsutdrag som inte går att koppla till en ansökan i rekryteringssystemet Varbi makuleras inom tre månader. Alla akademiska handlingar från Pakistan måste vara attesterade av Higher Education Commission (HEC). Ifall du har ansökt om en utlyst doktorandplats kan du vänta med HEC-attesteringarna tills du har blivit kontaktad.

Se Country-specific documentation requirements för detaljerade instruktioner.

Internationellt erkänd utbildning
Dina studier måste vara avlagda vid ett internationellt erkänt universitet.

*Översättning
En översättning krävs ifall originaldokumentet är utfärdat på annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättning ska göras av en auktoriserad översättare till något av dessa språk.

Dokumentationskrav – motsvarande kunskaper

Ifall du inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet genom din utbildning kan du även ansöka om en motsvarandebedömning.

Bifoga examensbevis, betygsutdrag samt intyg över kunskaper i engelska enligt anvisningarna ovan.

Utöver detta ska du även ladda upp blankett för bedömning av motsvarande kunskaper, ditt CV med de erfarenheter du vill åberopa som motsvarande kunskaper, tillsammans med dokument som styrker dessa.

Högskolepoäng

En veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng, en termin omfattar 30 högskolepoäng och ett års heltidsstudier ger 60 högskolepoäng.

En poäng i det tidigare systemet (t.o.m. 30 juni 2007) motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.

Kontakt

Ifall du har frågor om hur du ska dokumentera din grundläggande och särskilda behörighet (språkkravet i engelska) kan du kontakta doctoraleligibility@ki.se. Notera att ifall du redan har ansökt om en doktorandplats ska du hänvisa till referensnumret då du kontaktar oss.

Ifall din fråga är specifik för en utlyst doktorandplats kan du kontakta institutionen direkt (kontaktuppgifter hittar du i annonsen).