Kursplan för

Examensarbete i audiologi, 15 hp

Degree project in audiology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT17 , VT18 , VT19 , VT20 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU021
Kursens benämning
Examensarbete i audiologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2010-05-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat samtliga kurser på audionomprogrammets termin 1-4 samt kurserna Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign, och Vetenskap 4 - projektplan.

Mål

 Kursen ger   fördjupade kunskaper inom området audiologi eller något närliggande område av relevans för audiologi, samt teoretisk och praktisk förståelse för forskningsprocessen. Studenten ska vidare kunna relatera till vetenskapligt arbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • under handledning genomföra en självständig vetenskaplig undersökning inklusive val av studiedesign och datainsamlingsmetoder
  • analysera insamlade data med passande grundläggande kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • författa och försvara en egen vetenskaplig rapport i form av examensarbete på grundnivå inom området audiologi eller något närliggande område av relevans för audiologi
  • uppvisa ett kritiskt förhållningsätt till eget och andras vetenskapliga projekt
  • uppvisa ett självkritiskt förhållningsätt genom att förstå och sakligt bemöta andras granskning av eget vetenskapligt projekt
  • uppvisa ett etiskt förhållningssätt till det egna och andras forskningsprojekt.

Innehåll

Huvuddelen av kursen består av att genomföra ett självständigt projekt enskilt eller i par under handledning. I kursen ingår också att på ett förståeligt och sakligt sätt kunna opponera på någon annans examensarbete samt att själv kunna ta emot, förstå och sakligt bemöta opponering på det egna examensarbetet.

Arbetsformer

Seminarier. 

Examination

Examination sker genom

  • muntliga examinationer
  • skriftliga inlämningsuppgifter
  • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

För student som inte blivit godkänd vid det ordinarie examinationstillfället erbjuds förnyad examination vid ett senare tillfälle enligt överenskommelse med handledare och examinator.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntlig kursvärdering minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Studenten kan behöva, i större eller mindre utsträckning, det mesta av den kurslitteratur som studenten haft under audionomprogrammet. Nedanstående rekommenderad litteratur inkluderar enbart litteratur om vetenskapliga metoder, uppsatsskrivande och opponering, och kan ersättas av andra, liknande resurser.

Bell, Judith; Waters, Stephen Introduktion till forskningsmetodik
Bland, Martin An introduction to medical statistics
Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary SPSS for psychologists and everybody else
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Gastel, Barbara; Day, Robert A. How to write and publish a scientific paper
Hansson, Sven Ove Vetenskap och ovetenskap : om kunskapens hantverk och fuskverk
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Karolinska universitetsbiblioteket Värdera information
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Nordenström, Jörgen; Edgren, Gustaf Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Orlikoff, Robert F.; Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan Evaluating research in communication disorders
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Trost, Jan Att vara opponent
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i Socialtjänsten. En handbok.