Kursplan för

Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign, 9 hp

Scientific methods 3 - scientific theory, method and study design, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1AU063
Kursens benämning
Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Termin 1-4.

Mål

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma vilken omfattar totalt 15 hp och löper genom hela utbildningsprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge den studerande kunskaper om forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt. Det specifika syftet med denna kurs – Vetenskap 3 – är att ge den studerande grundläggande kunskaper i vetenskaplig teori, metod, studiedesign och statistik samt god förberedelse till efterföljande vetenskapskurs i strimman.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp och olika forskningstraditioner inom det audiologiska ämnesområdet
  • förklara och definiera olika kvalitativa och kvantitativa metoder och begrepp
  • tillämpa statistiska metoder och hypotesprövningar i beräkningar och resonemang
  • formulera en projektidé och en frågeställning som kan leda fram till ett examensarbete med fokus på hypotes och frågeställning samt studiedesign med kvalitativa eller kvantitativa metoder

Innehåll

Kursen omfattar tre moment:

Vetenskapliga begrepp och forskningsmetodik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger en introduktion till vetenskapliga begrepp för att ge förståelse för de olika forskningstraditioner som förekommer inom det audiologiska ämnesområdet. Dessutom behandlas evidensbaserad metod.

Momentet innehåller föreläsningar och seminarium kring kvalitativ metod, vetenskapsteori och evidens samt etik.

Kvantitativ metod och statistik, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på kvantitativ metod med betoning på deskriptiv statistik, enkäter och hypotesprövning med anknytning till ämnesområdet audiologi. Momentet ger också en introduktion till statistikprogram.

Projektidé, 1.5 hp

Betygsskala: GU

En projektidé som kan leda till ett examensarbete skall formuleras. Arbetet innebär träning i hur man planerar och lägger upp en studie. Som stöd för utformandet av projektidén genomförs uppföljande övning i litteratursökning i databaser, t.ex. pubmed, web of science på KIs bibliotek.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, övningar i form av  räknestuga och datorlaboration samt seminarier.

Grupparbeten, datorlaboration och seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Vetenskapliga begrepp och forskningsmetodik 3 hp
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier
Självtest om vetenskapsteoretiska begrepp
Självtest om statistiska begrepp

Kvantitativ metodik och statistik 4,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen med tillämpning av statistiska metoder baserat på artiklar
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Pilotprojekt och Projektidé 1,5 hp
Muntlig presentation av självständigt producerat PM innehållande projektidé, hypotes och frågeställning

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter


Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun