Kursplan för

Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign, 9 hp

Scientific methods 3 - scientific theory, method and study design, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1AU063
Kursens benämning
Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4.

Mål

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela Audionomprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge den studerande kunskaper om forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • förklara, använda och tolka grundläggande vetenskapliga begrepp som förekommer inom hälso- och sjukvård
  • förklara, delvis använda och tolka resultat av grundläggande forskningsmetoder som förekommer inom hälso- och sjukvård samt beskriva eventuella för- och nackdelar som forskningsmetoderna är förknippade med
  • tillämpa - manuellt samt med den statistiska mjukvara som används i kursen - och tolka grundläggande deskriptiv och analytisk statistik av kvantitativa och kvalitativa variabler som förekommer inom det audiologiska fältet
  • ställa upp en hypotes och genomföra stegvis hypotesprövning
  • föreslå och motivera en idé och design till ett vetenskapligt projekt som kan leda fram till ett examensarbete i audiologi.

Innehåll

Kursen inbegriper grundläggande vetenskaplig teori, metod, studiedesign och statistik. Den omfattar två moment:

Teori, metod och studiedesign, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Detta moment behandlar bl.a. grundbegrepp, studiedesign, kvantitativ och kvalitativ metod, evidensbaserad medicin, deskriptiv och analytisk statistik, korrelation, regression, hypotesprövning, beroende, oberoende, parametriska och fördelningsfria tester samt enkäter. Momentet ger en introduktion till analys med statistisk mjukvara samt en fördjupning i informationssökning och referenshantering. Momentet fokuserar på kvantitativ forskning, men tar också upp kvalitativ metod.

Projektidé, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I detta moment ska studenten enskilt eller i par formulera en projektidé som kan leda till ett examensarbete i audiologi. Arbetet ger träning i hur man planerar och lägger upp en vetenskaplig studie.

Arbetsformer

Datorlaborationer, föreläsningar, grupparbeten,  räkneövningar, seminarier .

Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Teori, metod och studiedesign 7,5 hp
I Quiz
Individuell skriftlig hemtentamen
Skriftliga laborationsrapporter enskilt eller i par

Projektidé 1,5 hp

Enskild eller parvis muntlig redovisning
Enskild eller parvis skriftlig inlämningsuppgift

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid samtliga delmoments obligatoriska delar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Nordenström, Jörgen; Edgren, Gustaf Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Annat material tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Bland, Martin An introduction to medical statistics / Martin Bland
Bonita, R.; Beaglehole, R.; Kjellström, T. Grundläggande epidemiologi
Ejlertsson, Göran Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
Hansson, Sven Ove Konsten att vara vetenskaplig
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction
Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i Socialtjänsten. En handbok.