Kursplan för

Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign, 9 hp

Scientific methods 3 - scientific theory, method and study design, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1AU063
Kursens benämning
Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-03-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4.

Mål

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela audionomprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge den studerande kunskaper om forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt. Det specifika syftet med denna kurs, Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign, är att ge den studerande grundläggande kunskaper i vetenskaplig teori, metod, studiedesign och statistik samt förberedelse till efterföljande vetenskapskurs i strimman och till examensarbetet.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp och olika forskningstraditioner inom det audiologiska ämnesområdet
  • förklara och definiera olika kvalitativa och kvantitativa metoder och begrepp
  • tillämpa statistiska metoder och hypotesprövningar i beräkningar och resonemang
  • formulera en projektidé och en frågeställning som kan leda fram till ett examensarbete inom området audiologi eller något närliggande område.

Innehåll

Kursen omfattar tre moment:

Vetenskapliga begrepp och forskningsmetodik, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger en introduktion till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metodik för att ge förståelse för de olika forskningstraditioner som förekommer inom det audiologiska ämnesområdet.

Kvantitativ metod och statistik, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på kvantitativ metod med anknytning till ämnesområdet audiologi. Momentet ger också en introduktion till analys med statistisk mjukvara.

Projektidé, 1.5 hp

Betygsskala: GU

En projektidé som kan leda till ett examensarbete skall formuleras. Arbetet innebär träning i hur man planerar och lägger upp en studie.

Arbetsformer

Datorlaborationer, föreläsningar, grupparbeten, redovisningar, räkneövningar, seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Vetenskapliga begrepp och forskningsmetodik 1,5 hp
Självtest om vetenskapsteoretiska begrepp
Självtest om statistiska begrepp

Kvantitativ metodik och statistik 6 hp
Skriftliga laborationsrapporter
Individuell skriftlig hemtentamen

Projektidé 1,5 hp
Muntlig redovisning av självständigt producerad projektidé
PM om självständigt producerad projektidé

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid samtliga delmoments obligatoriska delar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Nordenström, Jörgen; Edgren, Gustaf Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Annat relevant material tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Bell, Judith; Waters, Stephen Introduktion till forskningsmetodik
Bland, Martin An introduction to medical statistics
Ejlertsson, Göran Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
Bonita, R.; Beaglehole, R.; Kjellström, Tord Grundläggande epidemiologi
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction
Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Ytterligare rekommenderad litteratur:

*Hansson, Sven-Ove
Konsten att vara vetenskaplig. https://people.kth.se/~soh/konstenatt.pdf

*Statens beredningsverk för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i Socialtjänsten. En handbok. 2017
https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf