Kursplan för

Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign, 9 hp

Scientific methods 3 - scientific theory, method and study design, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1AU063
Kursens benämning
Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från audionomprogrammets termin 1-4.

Mål

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela audionomprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge studenten  kunskaper om forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • förklara, använda och tolka grundläggande vetenskapliga begrepp som förekommer inom hälso- och sjukvård
 • förklara, delvis använda och tolka resultat av grundläggande forskningsmetoder som förekommer inom hälso- och sjukvård samt beskriva eventuella för- och nackdelar som forskningsmetoderna är förknippade med
 • tillämpa - manuellt samt med den statistiska mjukvara som används i kursen - och tolka grundläggande deskriptiv och analytisk statistik av kvantitativa och kvalitativa variabler som förekommer inom det audiologiska fältet
 • ställa upp en hypotes och genomföra stegvis hypotesprövning
 • föreslå och motivera en idé och design till ett vetenskapligt projekt som kan leda fram till ett examensarbete i audiologi.

Innehåll

Kursen inbegriper grundläggande vetenskaplig teori, metod, studiedesign och statistik. Den omfattar två moment

Teori, metod och studiedesign, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Detta moment behandlar bl.a. grundbegrepp, studiedesign, kvantitativ och kvalitativ metod, evidensbaserad medicin, deskriptiv och analytisk statistik, korrelation, regression, hypotesprövning, beroende, oberoende, parametriska och fördelningsfria tester och enkäter. Momentet ger en introduktion till analys med statistisk mjukvara samt en fördjupning i informationssökning och referenshantering. Momentet fokuserar på kvantitativ forskning, men tar också upp kvalitativ metod.

Projektidé, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I detta moment ska studenten enskilt eller i par formulera en projektidé som kan leda till ett examensarbete i audiologi. Arbetet ger träning i hur man planerar och lägger upp ett vetenskapligt projekt.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • datorlaboration
 • föreläsning
 • grupparbete
 • omvänt klassrum
 • räkneövning
 • seminarium
 • workshop.

 

Examination

 

Teori, metod och studiedesign 7,5 hp
Examination sker genom

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftlig laborationsrapport
 • quiz
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag

Projektidé 1,5 hp

Examination sker genom

 • muntlig redovisning
 • skriftlig inlämningsuppgift.
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag

 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen. 

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Nordenström, Jörgen; Edgren, Gustaf Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Annat material tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Bland, Martin An introduction to medical statistics / Martin Bland
Bonita, R.; Beaglehole, R.; Kjellström, T. Grundläggande epidemiologi
Ejlertsson, Göran Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
Hansson, Sven Ove Konsten att vara vetenskaplig
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction
Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i Socialtjänsten. En handbok.