Kursplan för

Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion, 16 hp

The Structure, Function and Dysfunction of the Human Body, 16 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT18 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1BA097
Kursens benämning
Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion
Hp
16 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Mål

Kursens övergripande mål är studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om människokroppens normala struktur och funktion samt hur olika organsystem samverkar. Fördjupad kunskap erhålls genom att normal funktion relateras till dysfunktion samt att sjukdomslära integreras i kursen. 

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för människokroppens struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organsystemnivå
  • Förklara hur organsystem samverkar för att upprätthålla homeostas och vad sviktande homeostas innebär 
  • Grundläggande redogöra för dysfunktion/sjukdom i olika organ i relation till normal funktion
  • Kortfattat beskriva vanliga sjukdomar i kroppens olika organsystem
  • Diskutera begreppen hållbar utveckling, global hälsa samt likavillkor ur ett hälsoperspektiv och i relation till professionen

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Uttrycka sig tydligt i tal och skrift med relevanta termer
  • Förklara för en medstudent en sjukdoms/diagnos prevention, etiologi, symptom, diagnos, behandling och prognos

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • På en grundläggande nivå uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till litteratur och andra källor till lärande 

Innehåll

I undervisningen integreras anatomi, fysiologi och sjukdomslära för att betona sambandet mellan struktur, funktion och dysfunktion. Likavillkorsperspektiv, globalt folkhälsoperspektiv och aspekter på hållbar utveckling, beaktas i kursen. 
Kursen är indelad i två  moment.

Från funktion till dysfunktion, 6.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet relateras normal struktur och funktion till struktur och funktion vid sjukdom. Översiktliga kunskaper om prevention av sjukdomar, samt om vanliga sjukdomar i kroppens olika organsystem ingår. Kunskap om utvalda sjukdomars prevention, symtom, diagnos, behandling och prognos  ingår. Diskussion om hållbar utveckling i relation till professionen samt om global hälsa ingår.

Struktur och funktion, 10.0 hp

Betygsskala: GU

"Struktur och funktion" behandlar normal struktur och funktion i kroppens olika organsystem (se punktlistan nedan) och inkluderar teoristöttande övningar. Momentet behandlar även hur olika organsystem samverkar för att upprätthålla homeostasen.

Anatomisk terminologi

Nervsystemet inklusive sinnesorganen

Rörelseapparaten

Kardiovaskulära systemet

Respiratoriska systemet

Endokrina systemet

Urinvägssystemet och vätske-, elektrolyt- och syrabasbalansen

Matsspjälkningssystemet inklusive näringslära

Blod

Immun- och lymfsystemet

Reproduktionssystemet

Arbetsfysiologi och energiomsättning

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Problembaserat lärande (PBL) tillämpas vid fördjupning inom sjukdomslära. Icke obligatoriska arbetsformer är föreläsningar, workshops och självstudier. Obligatoriska arbetsformer är tentamensförberedande workshop, diskussionsuppgifter, muntlig och skriftlig redovisning och teoristöttande övningar.

Examination

Modul "Struktur och funktion" examineras med obligatorisk workshop, quizz, obligatoriska teoristöttande övningar och skriftlig tentamen.
Betyg: U/G
Modul "Från funktion till dysfunktion" examineras med skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig och skriftlig presentation av PBL-fall. Betyg: U/G

 För betyget G på hel kurs (16 hp) krävs betyget G i båda modulerna.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 

      

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska förekommer. Kursen ersätter 1BA122 Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion.

Litteratur och övriga läromedel

Rekomenderad litteratur

Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling Grefberg, Nils

Rekommenderad litteratur

Referenslitteratur

Fahlke, Christoph; Dangl, Stefan; Rintelen, Henriette Fysiologisk bildordbok : med 505 figurer och 25 tabeller Dahlborn, Björn
Atlas över människokroppen Vigué, Jordi; Martín Orte, Emilio; Ferrón, Miquel; Ferrón, Myriam Dunder, Kristina
Lindskog, Bengt I.; Lindskog, Stefan Medicinsk mini-ordbok