Kursplan för

Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion, 16 hp

The Structure, Function and Dysfunction of the Human Body, 16 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT18 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1BA097
Kursens benämning
Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion
Hp
16 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2017-04-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

Mål

Kursens övergripande mål är studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om människokroppens normala struktur och funktion samt hur olika organsystem samverkar. En fördjupad kunskap erhålls genom att normal funktion relateras till dysfunktion samt att specifik sjukdomslära integreras i kursen.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva olika metoder för undersökning/mätning av organfunktion
 • Förklara hur organsystem samverkar för att upprätthålla homeostas
 • Grundläggande redogöra för dysfunktion/sjukdom i olika organ i relation till normal funktion 
 • Namnge och kortfattat bekriva vanliga sjukdomar i kroppens olika organsystem
 • Utförligt redogöra för prevention, etiologi, symptom, diagnos, behandling och prognos vid några utvalda sjukdomstillstånd
 • Redogöra för människokroppens struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organsystemnivå

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Uttrycka sig tydligt i tal och skrift med användande av relevanta termer
 • Förklara för en medstudent hur utvalda undersökningar av organfunktion utförs
 • Resonera kring betydelsen av levnadsvanor för prevention av vanligt förekommande sjukdomar ur ett globalt folkhälsoperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Reflektera och resonera kring likabehandling i relation till fysiologisk funktion och dysfunktion på en grundläggande nivå
 • Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till litteratur och andra källor till lärande på en grundläggande nivå

Innehåll

I undervisningen integreras histologi, anatomi, fysiologi och sjukdomslära för att betona sambandet mellan struktur, funktion och dysfunktion. Likavillkorsperspektiv och aspekter på hållbar utveckling beaktas i kursen. 
Kursen är indelad i 3 moment. 

Struktur och funktion, 3 hp Moment 1 behandlar normal struktur och funktion i kroppens olika organsystem (se punktlista nedan). Anatomisk terminologi (inklusive yt- och lägesanatomi), systematisk anatomi och viss topografisk anatomi ingår.
 • Nervsystemet inklusive sinnesorganen
 • Rörelseapparaten
 • Kardiovaskulära systemet
 • Respiratoriska systemet
 • Endokrina systemet
 • Reproduktionssystemet och embryonalutvecklingen
 • Blodet
 • Lymf- och immunsystemet
 • Matsspjälkningssystemet
 • Urinvägssystemet
 • Vätske-, elektrolyt- och syrabasbalansen
 • Huden
Struktur, funktion och homeostas, 7 hp Momentet 2 behandlar normal struktur och funktion i kroppens olika organsystem (se punktlistan under beskrivningen moment 1) samt ger en översikt av vanligt förekommande sjukdomar inom respektive organsystem. Momentet behandlar även hur olika organsystem samverkar för att upprätthålla homeostasen/homeostasmekanismer dvs den inre miljön (t ex reglering av temperatur, pH, blodglukos, blodtryck etc.). Anatomisk terminologi (inklusive yt- och lägesanatomi), systematisk anatomi och viss topografisk anatomi ingår Från funktion till dysfunktion, 6 hp I moment 3 fördjupas kunskapen genom att normal struktur och funktion relateras till struktur och funktion vid sjukdom. Konsekvensen av att homeotstasen ej kan upprätthållas vid olika typer av organsvikt belyses i momentet. Momentet behandlar även sjukdomsförebyggande metoder. I anslutning till detta ingår energiomsättning, arbetsfysiologi och näringslära. I ett avsnitt ingår fördjupad kunskap om utvalda sjukdomars prevention, etiologi, symptom, diagnos, behandling och prognos. Ytterligare en del utgörs av undersökning/mätning av kroppens funktion/organfunktioner.
 • Frisk struktur och funktion i relation till struktur och funktion vid sjukdom
 • Sviktande homeostas vid sjukdom
 • Energiomsättning/Arbetsfysiologi
 • Näringslära
 • Prevention (Förebygga sjukdom)
 • Fördjupad sjukdomslära
 • Mätning av organfunktion

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier, grupparbeten, seminarier, demonstration och laborationer

Examination

Momentet "Struktur och funktion" examineras med skriftlig tentamen. Betyg: U/G
Momentet "Struktur, funktion och homeostas" examineras med skriftlig individuell tentamen. Betyg: U/G
Momentet "Från funktion till dysfunktion" examineras med grupparbete samt med individuell inlämningsuppgift. Betyg: U/G

För betyget G på hel kurs krävs betyget G i alla 3 momenten.

Laborationer och seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriska moment görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående komplettering.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/ prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinatonstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas som examinationstillfälle.

      

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Martini, Frederic.; Nath, Judi Lindsley.; Bartholomew, Edwin F. Fundamentals of anatomy & physiology Fundamentals of anatomy and physiology
Martini, Frederic.; Welch, Kathleen; Martini, Frederic. A&P applications manual A and P applications manual
Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling Grefberg, Nils

Rekommenderad litteratur

FYSS, 2015: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Referenslitteratur

Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi
Lindskog, Bengt I.; Lindskog, Stefan Medicinsk mini-ordbok
Fahlke, Christoph; Dangl, Stefan; Rintelen, Henriette Fysiologisk bildordbok : med 505 figurer och 25 tabeller Dahlborn, Björn