Kursplan för

Tema intervention - Fysioterapi 2, 15 hp

Theme Intervention - Physiotherapy 2, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , HT16 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
1FY023
Kursens benämning
Tema intervention - Fysioterapi 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-11-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. [B6]

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen bygger vidare på kunskaper i fysiologi, psykologi/beteendeförändring samt erbjuder fortsatt utveckling i alla delar av fysioterapiprocessen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • lära ut motoriska färdigheter utifrån kunskaper om motorisk kontroll och principer för motorisk inlärning
 • förklara komponenter ingående i balanskontroll och dess betydelse för rörelse, funktion och hälsa
 • beräkna belastningar på leder och muskler vid olika fysiska belastningssituationer
 • bedöma fysisk aktivitetsnivå, kondition, styrka, rörlighet, stabilitet, balanskontroll samt somatosensorisk funktion, utifrån evidensbaserad fysioterapi
 • tillämpa teoretisk kunskap och praktisk färdighet för att utforma träningsprogram för människor i olika åldrar
 • visa förmåga att kunna anpassa och dosera träning och aktivitet för givet ändamål och individuella behov
 • tillämpa sökstrategier för vetenskaplig litteratur och ange referenser enligt rekommenderad referensguide
 • leda fysisk aktivitet, träning och förändringsarbete samt reflektera över ledarskapet och den egna pedagogiska rollen i relation till etik och personcentrerat förhållningssätt
 • använda International Classification för Functioning, Disability and Health (ICF) för att klassificera olika kliniska bedömningsinstrument. 
 • genomföra anamnes och anpassa bemötande och kommunikation ändamålsenligt och utifrån ett smärtperspektiv
 • identifiera patienters funktion och funktionshinder med stöd av ICF samt sammanfatta fynd och resonera kring hälsa ur ett bio-psyko-socialt-perspektiv
 • dokumentera genomförda delar av fysioterapiprocessen i journalform och utifrån gällande lagar och författningar
 • reflektera över egen och andras förhållningssätt i kliniskt arbete i relation till yrkesetik

Innehåll

Kursen är del av temat intervention. Kursen är uppdelad i två moment.
 

Fysisk aktivitet, motorisk kontroll och biomekanik, 11.0 hp

Betygsskala: GU
 • motoriskt lärande
 • balanskontroll
 • biomekaniska beräkningar och bedömningar
 • rörlighets-, stabilitets-, balans-, koordinations-, styrke- och konditionsträning på individ- och gruppnivå
 • bäckenbottenmuskelträning
 • dosering och upplägg av fysisk aktivitet och träning
 • förskrivning av fysisk aktivitet på recept
 • genomföra ett beteendeförändringsarbete av fysisk aktivitet
 • akut- och subakut omhändertagande av olika smärttillstånd
 • somatosensorisk undersökning
 • sökstrategier för vetenskaplig litteratur
 • grundläggande principer för referenshantering

Undersökning, bemötande och verksamhetsintegrerat lärande, 4.0 hp

Betygsskala: GU
 • grundläggande principer för anamnes, och journalskrivning enligt fysioterapiprocessen, ICF och svensk lagstiftning
 • anpassning av kommunikation och bemötande i relation till fysioterapeutens olika roller med hjälp av pedagogiska verktyg
 • användning av bedömningsinstrument
 • olika verktyg, som t.ex. reflektion, för att stödja studentens kliniska resonemang
 • tillämpning av kliniskt resonemang utifrån patientfall
 • tillämpning av integrerade kunskaper avseende anamnes och undersökning av en individs funktion eller funktionshinder som t ex ledrörlighet, styrka, förflyttning och gång, smärta och fysisk aktivitetsnivå
 • tillämpning av kunskaper i journalskrivning i ett kliniskt sammanhang

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är case-metodik, metodikundervisning, föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbete. Del av undervisningen kommer också att ske interaktivt via lärplattform. Det verksamhetsintegrerade lärandet kommer att ske med hjälp av handledning i en klinisk kontext med patienter/individer inom framförallt öppenvård. Arbete sker även genom eget arbete, såväl enskilt som i studiegrupper.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Moment 1

 • Praktisk och muntlig examination där praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper examineras.
 • Skriftlig inlämningsuppgift om beteendeförändring som bedöms enligt bedömningskriterier.

Moment 2

 • Skriftlig inlämningsuppgiftom anamnes och kommunikation som bedöms enligt bedömningskriterier.
 • Klinisk bedömning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), vilket bygger på handledares bedömning av studenten enligt bedömningskriterier.

Om målen för den verksamhetsförlagda utbildningen inte uppnås kompenseras detta vid nästkommande termins ordinarie kliniska kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • seminarier
 • redovisningar
 • duggor (muntliga och praktiska)
 • verksamhetsintegrerat lärande

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas.
 
En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Everett, Tony; Kell, Clare. Human movement : an introductory text.
Evidence-based physical therapy for the pelvic floor : bridging science and clinical practice Bø, Kari; Berghmans, Bary; Mørkved, Siv; Kampen, Marijke Van
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017
Magee, David J. Orthopedic physical assessment
Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv Norrbrink, Cecilia; Lundeberg, Thomas
Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
Thomeé, Roland; Swärd, Leif; Karlsson, Jon Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription Riebe, Deborah.; Ehrman, Jonathan K.; Liguori, Gary; Magal, Meir
Styrketräning : för idrott, motion och rehabilitering Augustsson, Jesper; Ryman Augustsson, Sofia; Thomeé, Roland; Karlsson, Jón
Vetenskapliga artiklar, delar ur vetenskapliga rapporter, elektroniska hjälpmedel samt arbetsmaterial tillkommer.