Kursplan för

Tema Intervention - Fysioterapi 4, 4,5 hp

Theme Intervention - Physiotherapy 4, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , VT22 , VT23
Kurskod
1FY032
Kursens benämning
Tema Intervention - Fysioterapi 4
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-11-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För att påbörja kursen Tema intervention- Fysioterapi 4 ska alla kurser i termin 1 och termin 2 (60 hp) vara godkända.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare kunskaper i fysioterapiprocessen och International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ska vidareutveckla färdigheter och fördjupa sitt professionella förhållningssätt i en fysioterapeutisk kontext som utmärks av klinisk komplexitet inom respektive område; skador och sjukdomar i nervsystemet samt smärta.

Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • föreslå och anpassa förebyggande respektive rehabiliterande mål och interventioner baserat på ett evidensbaserat arbetssätt och vetenskaplig litteratur
 • utifrån grundläggande kunskaper i bedömning och intervention gällande personer med skador och sjukdomar i nervsystemet kunna anpassa strategier och bemötande till en komplex kontext
 • utifrån kunskaper om smärtans fysiologi föreslå anpassad träning till personer med långvarig smärta
 • diskutera betydelsen av kontext, kultur och genus i relation till bemötande och i relation till valda interventioner

Innehåll

Kursen består av två olika kursavsnitt: skador och sjukdomar i nervsystemet samt smärta och innefattar:

Individuell anpassning och modifiering utifrån fysioterapiprocessen och ICF med hänsyn till en komplex kontext:

 • kommunikation och bemötande
 • bedömning och intervention avseende skador och sjukdomar i nervsystemet
 • intervention vid smärta
 • verksamhetsintegrerat lärande

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, självstudier, metodikundervisning med och utan patienter, samt verksamhetsintegrerat lärande och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras enligt följande

 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • praktisk examination

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • aktivt deltagande i metodikundervisning 
 • verksamhetsintegrerat lärande 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens  föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017
Norrbrink, Cecilia (red); Lundeberg, Tomas (red) Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv
Lennon, Sheila; Ramdharry, Gita; Verheyden, Geert Neurological physiotherapy pocketbook
Artiklar, rapporter, kapitel i litteratur, länkar till material samt arbetsmaterial tillkommer.