Kursplan för

Röntgendiagnostik 3, 4,5 hp

Radiology 3, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT09 , VT10 , HT10 , HT11 , HT13 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS007
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 3
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Programnämnden för röntgensjuksköterskeprogrammet
Senast reviderad
2009-06-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: • Kunna identifiera patologi i thorax. • Kunna identifiera patologi i bukorgan. • Kunna identifiera patologi som kräver akuta åtgärder. • Analysera och kritisk bedöma bildmaterial avseende bildkvalité och patologi. • Identifiera och namnge olika frakturer, luxationer och degenerativa förändringar.

Innehåll

Kursens innehåller träning i självständiga bedömningar av bildmaterial från ortopediska undersökningar, såsom frakturer, luxationer och degenerativa förändringar, av bukundersökningar och thoraxundersökningar med inflammationer, infektioner, pneumothorax och vätska.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och bildstudier.

Examination

Examination sker genom enskild skriftlig tentamen. I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar Wilhelmsson, Jan
Mettler, Fred A. Essentials of radiology
Möller, Torsten B.0 77501; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck