Kursplan för

Röntgendiagnostik 3, 4,5 hp

Radiology 3, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT09 , VT10 , HT10 , HT11 , HT13 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS007
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 3
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Röntgensjuksköterskeprogrammen
Senast reviderad
2011-04-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: • utifrån remissinnehåll redogöra för val av modalitet och undersökningsmetodik inom neuroradiologi • identifiera och förklara vanligt förekommande patologiska förändringar och deras läge inom neuroradiologi. • beskriva hur kontrastmedel kan bidra till diagnostiken vid neuroradiologiska undersökningar. • identifiera angivna patologiska förändringar inom kärlsystemet samt förklara endovaskulära behandlingsmetoder. • analysera och bedöma bildmaterial avseende bildkvalitet. • granska och redogöra för olika vetenskapliga publikationer relevanta för röntgendiagnostik samt diskutera klinisk tillämpning av resultatet.

Innehåll

I kursen studeras olika modaliteter samt vanligt förekommande patologi som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder inom pediatrisk- och neurologisk radiologi. En viktig del är att identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. Stor vikt läggs vid att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och bildstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen. I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfälle vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kirurgiska sjukdomar : patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad Andersson, Roland; Lyons, Lena
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 2, p Thorax, heart, abdomen and pelvis
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Litteraturen kompletteras med artiklar.

Alternativ kurslitteratur

Lisle, David A. Imaging for students
Mettler, Fred A. Essentials of radiology
Wicke, Lothar Atlas of Radiologic Anatomy