Kursplan för

Röntgendiagnostik 3, 4,5 hp

Radiology 3, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT09 , VT10 , HT10 , HT11 , HT13 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS007
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 3
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • förklara sambandet mellan remissinnehåll och redogöra val av modalitet samt undersökningsmetodik inom neuroradiologi
  • identifiera och förklara vanligt förekommande patologiska förändringar och deras läge inom neuroradiologi
  • identifiera angivna patologiska förändringar inom kärlsystemet samt förklara endovaskulära undersöknings-och behandlingsmetoder
  • beskriva hur kontrastmedel kan bidra till diagnostiken vid interventionella- och neuroradiologiska undersökningar.
  • analysera och bedöma bildmaterial avseende medicinsk frågeställning och bildkvalitet
  •  redogöra för aktuell forskning relevant för neuroradiologi och val av undersökningsmetod 

Innehåll

I kursen studeras olika modaliteter samt vanligt förekommande patologi som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder inom neuroradiologin och kärldiagnostiken med en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder. En viktig del är att identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. Stor vikt läggs vid att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi, samband mellan remiss innehåll och patologiska förändringar på bild- diagnostisktmaterial. Under kursen studeras även hur olika undersökningsmetoder kan motiveras utifrån vetenskaplig grund och ett evidensbaserat arbetssätt.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och fördjupningsarbete.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen  samt genomförande av obligatoriska moment.

För betyget godkänt på kursen krävs godkänt på den enskilda skriftliga tentamen och godkänt på, obligatoriska moment

För betyget väl godkänt på kursen krävs väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen och godkänt, på obligatoriska moment

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. Vol. 1 Head and neck
Endovaskulär intervention : en praktisk vägledning Falkenberg, Mårten; Delle, Martin
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Litteraturen kompletteras med artiklar.
Litteraturen kompletteras med kompendium som tillhandahålles av utbildningen

Rekommenderad litteratur

Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten; Andersson, Manne Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar