Kursplan för

Röntgendiagnostik 3, 4,5 hp

Radiology 3, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT09 , VT10 , HT10 , HT11 , HT13 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS007
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 3
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och förklara vanligt förekommande patologier inom neuroradiologi med medicinsk terminologi
  • identifiera angivna patologiska förändringar inom kärlsystemet samt förklara endovaskulära undersöknings- och behandlingsmetoder
  • inom neuroradiologi förklara sambandet mellan remissinnehåll och undersökningsmetod samt redogöra val av modalitet
  • beskriva hur kontrastmedel kan bidra till diagnostiken vid neuroradiologiska undersökningar
  • analysera och bedöma patologiska förändringar på bilddiagnostiskt material utifrån remissinnehåll
  • redogöra för aktuell forskning med relevans för bild- och funktionsdiagnostik och dess kliniska tillämpning

Innehåll

I kursen studeras  vanligt förekommande patologier som kan synliggöras med olika bilddiagnostiska metoder inom neuroradiologi och kärldiagnostik med en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder. Studenten får en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder. En viktig del är att identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. Stor vikt läggs vid att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi. I kursen tränas studenten att se ett samband mellan remissinnehåll  och patologiska förändringar synliga på bilddiagnostiskt material. Under kursen studeras även forskning relevant för bild- och funktionsdiagnostik  utifrån ett evidensbaserat arbetssätt.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och fördjupningsarbete.

 

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment samt godkänd individuell skriftlig tentamen. 
Föreligger inlämningsuppgifter skall dessa vara examinatorn tillhanda inom utsatt tid.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgift anges ett senaste datum för inlämning vid kursintroduktionen. I de fall resultat efter bedömning kräver komplettering av uppgiften ska datum för senaste inlämning av denna anges. Om studenten inte uppfyllt kraven för inlämningsuppgiften ges möjlighet att lämna såväl inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Vid frånvaro från obligatoriska moment kan ersättningsuppgift erhållas om examinatorn anser att en sådan kan kompensera för försummat obligatoriskt moment. I annat fall får studenten ta igen momentet vid nästa kurstillfälle.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre examinationstillfällen - ett inom kursen samt två omtentamenstillfällen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med nästa kurstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum då beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Radiologi Blomqvist, Lennart; Zackrisson, Sophia
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. Vol. 1 Head and neck
Kumar, Amit.; Ouriel, Kenneth. Handbook of Endovascular Interventions
Endovaskulär intervention : en praktisk vägledning Falkenberg, Mårten; Delle, Martin
Litteraturen kompletteras med material i Canvas.