Kursplan för

Röntgendiagnostik 3, 4,5 hp

Radiology 3, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT09 , VT10 , HT10 , HT11 , HT13 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS007
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 3
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Senast reviderad
2013-05-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• utifrån remissinnehåll redogöra för val av modalitet och undersökningsmetodik inom neuroradiologi
• identifiera och förklara vanligt förekommande patologiska förändringar och deras läge inom neuroradiologi
• identifiera angivna patologiska förändringar inom kärlsystemet samt förklara endovaskulära undersöknings-och behandlingsmetoder
• beskriva hur kontrastmedel kan bidra till diagnostiken vid interventionella- och neuroradiologiska undersökningar.
• analysera och bedöma bildmaterial avseende bildkvalitet
• relatera aktuell forskning och beprövad erfarenhets till kursens lärandemål avseende förekommande patologi och val av undersökningsmetod

Innehåll

I kursen studeras olika modaliteter samt vanligt förekommande patologi som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder inom neuroradiologin och kärldiagnostiken med en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder. En viktig del är att identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. Stor vikt läggs vid att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi. Under kursen studeras även hur olika undersökningsmetoder kan motiveras utifrån vetenskaplig grund och ett evidensbaserat arbetssätt.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, bildstudier och grupparbete

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och genom aktivt deltagande i grupparbetet och närvaro vid redovisningstillfället.

För betyget godkänt på kursen krävs godkänt på den enskilda skriftliga tentamen och godkänt, aktivt deltagande och framförande av grupparbetet samt närvaro vid redovisningstillfället. Detta bedöms utifrån bedömningskriterier.

För betyget väl godkänt på kursen krävs väl godkänt på den enskilda skriftliga tentamen och godkänt, aktivt deltagande och framförande av grupparbetet samt närvaro vid redovisningstillfället.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.

Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kirurgiska sjukdomar : patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad Andersson, Roland; Lyons, Lena
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 2, p Thorax, heart, abdomen and pelvis
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Litteraturen kompletteras med artiklar.

Rekommenderad litteratur

Lisle, David A. Imaging for students
Mettler, Fred A. Essentials of radiology
Wicke, Lothar Atlas of Radiologic Anatomy