Kursplan för

Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 16,5 hp

The Nurse Profession and Nursing Science, 16,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , VT20 , VT21 , VT22 , HT22 , HT23 , VT24 , HT24
Kurskod
1SJ010
Kursens benämning
Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap
Hp
16,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-04-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Antagen till sjuksköterskeprogrammet. Särskild behörighet: Ma B, Sh A, Nk B (alternativt Fy A, Ke A och Bi A).

Mål

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om begrepp och teorier i huvudområdet omvårdnad och förstå sammanhanget till sjuksköterskeprofessionen. Studenten ska kunna förklara och motivera grundläggande kunskap om hälsa, lidande, patientens värld och vårdande. Likaså ska studenten visa förståelse för etiska begrepp och värden samt dess betydelse för omvårdnad. Studenten ska efter kursen kunna återge professionens vetenskapliga och professionsmässiga framväxt och pågående utveckling samt betydelsen av ett humanistiskt synsätt i profession och samhälle
 
Lärandemål

Moment 1: Forskningsmetodik
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för grundläggande vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och termer
 • förstå och förklara forskningsprocessens steg
 • redogöra för forskningsetiska principer

  
Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 •  tillämpa informationssökning i databaser för forskning 

 
 Moment 2: Sjuksköterskeprofessionen
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för sjuksköterskeprofessionens utveckling.
 • redogöra för sjuksköterskeprofessionens kärnkompetenser
 • förstå betydelsen av interprofessionellt teamarbete
 • känna till och motivera vård på lika villkor
 • förstå betydelsen av ett patientsäkert arbetssätt
 • redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation

 
Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • visa förståelse för sjuksköterskeprofessionens roll i hälso-och sjukvårdsorganisationen
 • tillämpa grundläggande hygieniska principer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara samband mellan värdegrund och förhållningssätt i sjuksköterskeprofessionen

Moment 3: Omvårdnadsvetenskap
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för begrepp inom omvårdnad
 • känna till utvalda omvårdnads-/ och vårdvetenskapliga teorier och modeller
 • förstå och motivera etikens betydelse för omvårdnad
 • redogöra för betydelsefulla etiska begrepp och värden
 • förklara kommunikationens betydelse för god omvårdnad

 
Färdigheter och förmågor
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa omvårdnadsbegrepp vid olika vårdsituationer
 • föra ett vårdetiskt resonemang relaterat till olika vårdsituationer
 • tillämpa det vetenskapliga skrivandet
 • tillämpa referenshantering enligt APA

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • motivera teoriers betydelse för omvårdnadens praktik
 • visa förståelse för ett humanistiskt förhållningssättet och betydelsen av värdefrågor i vårdandet

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Forskningsmetodik
Moment 2: Sjuksköterskeprofessionen
Moment 3: Omvårdnadsvetenskap

Forskningsmetodik, 3 hp vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och termer
- forskningsprocessen
- grundläggande forskningsetik samt fusk och plagiat
- informationskompetens
- vetenskapligt förhållningssätt Sjuksköterskeprofessionen, 4.5 hp - sjuksköterskeprogrammets utformning och innehåll
- pedagogisk grundsyn och lärande
- sjuksköterskeprofessionens framväxt och utveckling
- kärnkompetenser
- fältstudier inom hälso- och sjukvården
- yrkesetisk kod
- hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige
- interprofessionellt teamarbete
- professioner inom hälso- och sjukvården
- patientsäkerhet, aseptik, hygien och sekretess
- vård på lika villkor Omvårdnadsvetenskap, 9 hp - Huvudområdet omvårdnad
- Omvårdnadsteorier och begrepp
- Hälsa och lidande
- Patientens värld
- Vårdmöten och vårdrelation
- Omvårdnadshandlingar och vårdande
- Kommunikation för vårdande
- Etik som grund för förhållningssätt
- Människosyn och betydelse av värdegrund
- Sårbarhet och värdighet
- etiska teorier 
- erfarenhetsbaserad kunskap
- evidensbaserad kunskap
 

Arbetsformer

Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.
De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier, fältstudier och arbete med den egna studentportföljen. 

Distansutbildningen är IT-baserad och bygger på självständigt och kollaborativt lärande. Individuella uppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier, föreläsningar, fältstudier samt arbete med den egna studentportföljen förekommer. Deltagande vid seminarier och fältstudier är obligatoriskt. Lärarstöd ges via IT-baserad lärandeplattform. Antalet fysiska kursträffar på kursorten är begränsat till max 2 dagar/7,5 hp exklusive kursintroduktionsveckan.

Deltagande i seminarier och fältstudier är obligatoriskt.
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1, 2 och 3 examineras genom skriftliga tentamina samt skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt eller i grupp. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1, 2 och 3 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare prov (exklusive ordinare prov) på det tidigare innehållet repektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
Moment 1, 2 och 3

Birkler, Jacob Vetenskapsteori : en grundbok Björkander Mannheimer, Eva
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken
Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret
Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Värdegrund för omvårdnad Jacobsson, Catrine; Palm, Carl-Axel; Willman, Ania; Nordström Torpenberg, Inger
Vårdhandboken
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis