Kursplan för

Verksamhetsförlagd utbildning inom distriktsvård och omvårdnad inom hemmiljö, 7,5 hp

Clinical Education within District Care and Home Health Care, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , VT21 , HT21 , VT22 , HT22
Kurskod
2DS011
Kursens benämning
Verksamhetsförlagd utbildning inom distriktsvård och omvårdnad inom hemmiljö
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-03-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten genom tillämpning och integrerad teoretisk kunskap utifrån programmets lärandemål samt aktuell forskning självständigt visar förmåga att kunna leda och utveckla patientsäker och evidensbaserad omvårdnad ur ett personcentrerat förhållningssätt grundat i ett livsvärldsperspektiv inom ramen för primärvård  och hemsjukvård.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • reflektera över vad ett etiskt och professionellt förhållningssätt innebär vid omvårdnad och hälsoarbete med patienter inom primärvårdskontext
 • visa fördjupad kunskap utifrån programmets lärandemål i planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbete
 • visa kunskap och förståelse för olika aspekter av miljö och hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att leda och utifrån tillämpad kunskap utveckla omvårdnaden inom specialistområdet samt aktivt medverka i interprofessionellt samarbete
 • utifrån olika modeller/metoder och aktuell forskning visa fördjupad kunskap i och förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera hälso- och omvårdnadsarbete inom primärvård 
 • visa kunskap i och förmåga att utifrån komplexa ohälsotillstånd bedöma, analysera, tillämpa och utvärdera evidensbaserad omvårdnad hos vuxna och äldre 
 • visa förmåga att skapa förutsättningar för trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet vid planering av och vid genomförandet av patientens omvårdnad
 • visa fördjupad kunskap och självständighet i bedömning, planering, genomförande och utvärdering av hälso- och omvårdnadsarbete i samverkan med patienten och närstående (familjen) i hemmet
 • självständigt bedöma och analysera behov av förbrukningsartiklar och hjälpmedel samt utvärdera omvårdnads- och förskrivningsprocessen enligt aktuella riktlinjer
Värdering och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • reflektera över betydelsen av patientens och närståendes sårbarhet och värdighet
 • visa förståelse för patientens och närståendes rätt till självbestämmande i hälso- och omvårdnadssituationen i hemmiljö
 • visa ett förhållningssätt i ledarskap som kännetecknas av delaktighet och förtroende för medarbetarnas kompetens och utveckling 

Innehåll

 • hälso- och omvårdnadsarbete inom primärvård utifrån olika modeller/metoder och aktuell forskning
 • vårdplanering och samverkan utifrån ett personcentrerad förhållningssätt med övriga professioner
 • etiska och existentiella värderingar och ställningstagande inom hemsjukvård
 • omvårdnad i patientens hemmiljö för patienter med komplexa omvårdnadsbehov
 • förskrivningsrätt av hjälpmedel och förbrukningsartiklar
 • hållbarhetsaspekter i omvårdnad
 • e-hälsa

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenter aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Distansutbildningen är IT-baserad.  Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, virtuella diskussioner och seminarier samt föreläsningar förekommer. Lärarstöd ges via IT-baserad lärarandeplattform antal fysiska träffar är begränsat till 2 dagar/7,5 hp under teoretiska moment.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 32 timmar/vecka (gäller helfartskurser). I specialistutbildningen kan verksamhetsförlagd utbildning genomföras på halvtid. Studenten följer handledarens schema om det inte finns speciella scheman. Både kvälls- natt- och helgtjänstgöring kan förekomma samt även helgdagar i förekommande fall. I den verksamhetsförlagda utbildningstiden ingår även viss teori, t ex seminarier, omvårdnadshandledning, bas- och reflexionsgrupp och färdighetsträning.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftlig hemexamination samt examinerande seminarier.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examintionstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

VFU examineras genom bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Den verksamhetsförlagda utbildningen stäms av genom halvtidskontroll och avslutas med en slutbedömning enligt fastställda bedömningskriterier. Handledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt och/eller universitetslärare ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning till ansvarig universitetslärare. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidskontrollen, ansvarig universitetslärare tillsammans med handledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Hylen Ranhoff, Anette Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Silfverberg, Gunilla Hemmets vårdetik [Elektronisk resurs] : om vård av äldre i livets slutskede
Hemsjukvård - olika perspektiv på trygg och säker vård Ekstedt, Mirjam; Flink, Maria
Näringslära för högskolan : från grundläggande till avancerad nutrition Abrahamsson, Lillemor
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Anåker, Anna Hållbar vård : klimatet och hälsan
Distriktssköterskans specialistområden Hultgren, Eva-Karin