Kursplan för

Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Introduction to psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT15 , HT17 , HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
2PS000
Kursens benämning
Introduktion till psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2011-05-05
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Ma B, Sh A med lägst betyget Godkänd/3.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna -ge exempel på de arbetsuppgifter som för närvarande kan ingå i psykologyrket och visa förmåga att reflektera kring olika aspekter av psykologrollen -definiera begreppet psykologi och kortfattat beskriva ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne - i grupp diskutera psykologisk forskning och olika psykologiska frågeställningar med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt -känna till betydelsen av ett antal viktiga teorier, metoder, termer och begrepp som förekommer inom psykologins olika områden -känna till nuvarande forskningsetiska riktlinjer inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning -utifrån kännedom om utbildningens mål och innehåll självständigt planera och ta ansvar för sina studier -känna till grundläggande studieteknik och hur man gör litteratursökning

Innehåll

Kursen ger en orientering om psykologutbildningen och psykologyrket och de kommande studierna, bl.a. genom en introduktion i studieteknik. Förmågan att reflektera och kommunicera övas vid diskussionsseminarier. Kursen introducerar psykologi som ett vetenskapligt ämne och en grund för den kommande yrkesutövningen. Viktiga teman som tas upp under kursen är: minne; inlärning; emotion; personlighet, socialpsykologi; utvecklingspsykologi, samt psykopatologi. I kursen ingår forskningsetiska principer relevanta för området.

Arbetsformer

Kursen innehåller lärarledda föreläsningar och diskussionsseminarier samt introduktion i litteratursökning. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat och aktivt deltagande i undervisningen. I kursen ingår obligatoriska inlämningsuppgifter och obligatoriska diskussionsseminarier med syfte att hjälpa studenten att uppnå kursens mål. I kursen ingår ett antal frivilliga diagnostiska delprov.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig individuell tentamen vid kursens slut. På sluttentamen ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd, eller Underkänd. För godkänt på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på sluttentamen samt godkända obligatoriska moment/seminarier (se obligatoriska moment i aktuellt schema). För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs utöver detta betyget Väl Godkänd på sluttentamen. Frånvaro vid vissa obligatoriska diskussionsseminarier kan ersättas med skriftliga ersättningsuppgifter. Begränsning i antalet examinationstillfällen: Studenten har enligt KIs riktlinjer rätt till maximalt sex provtillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat. För praktik eller motsvarande gäller max två examinationstillfällen. Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfällen på kursen. Nästa omskrivningstillfällen meddelas vid kursens start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Myers, David G. Psychology
Slater, Lauren Opening Skinner's box : great psychological experiments of the 20th century
Länk: ”Informationssökning och vetenskapligt skrivande”
http://kib.ki.se/node/22130

Länk (film): ”Vad är en vetenskaplig artikel" http://bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html

Länk: ”Yrkesetiska principer för psykologer i Norden”
http://www.psykologforbundet.se/yrket/Etik/Sidor/yrkesetiken.aspx

Övriga vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Länkar:
"FAQ-vem är vem och vad är vad?": http://www.psykologforbundet.se/SiteCollectionDocuments/Om_oss/Vem_ar_vem_FAQ.pdf (Om olika yrken som ibland blandas ihop med psykologens - Sveriges psykologförbund)

Internetresurser för Myers bok "Psychology":
http://worthpublishers.com/myers

Information om regler och riktlinjer för forskning:
http://www.codex.vr.se

Diskussionsforum på KIs internetplattform PING PONG:
http://pingpong.ki.se