Kursplan för

Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Introduction to psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT15 , HT17 , HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
2PS000
Kursens benämning
Introduktion till psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2017-04-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Ma B, Sh A med lägst betyget Godkänd/3.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

-kunna ge exempel på de arbetsuppgifter som för närvarande kan ingå i psykologyrket och visa förmåga att reflektera kring olika aspekter av psykologrollen
-kunna definiera begreppet psykologi och kortfattat beskriva ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne
-visa kunskap om ett antal teorier, metoder, termer och begrepp som förekommer inom psykologins olika områden
-känna till några utmaningar förknippade med psykisk ohälsa i ett globalt perspektiv och diskutera hur desa kan mötas
-diskutera psykologisk forskning och olika psykologiska frågeställningar med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt
-känna till nuvarande forskningsetiska riktlinjer inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning
-känna till grundläggande studieteknik och hur man gör litteratursökning

Innehåll

Kursen inleds med information om psykologutbildningen och psykologyrket liksom de kommande studierna, bl.a. genom en introduktion i studieteknik och litteratursökning. Kursen utgör en introduktion till psykologi som vetenskap och berör i varierande grad följande områden: inlärning, minne, emotion, neurobiologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och psykopatologi samt global hälsa. I kursen behandlas även informationssökning, vetenskapligt skrivande och forskningsetik.

Arbetsformer

Lärarledda föreläsningar och diskussionsseminarier i mindre grupper är dominerande arbetsformer. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat och aktivt deltagande i undervisningen. I kursen ingår även vissa obligatoriska skriftliga uppgifter och diskussionsseminarier med syfte att hjälpa studenten att uppnå kursens mål. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska  utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. I kursen ingår ett antal frivilliga handledningstillfällen i KIs lärplattform.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig individuell tentamen vid kursens slut.
På sluttentamen ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd, eller Underkänd.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på sluttentamen samt godkända obligatoriska moment/seminarier (se obligatoriska moment i aktuellt schema).

För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på sluttentamen samt godkända obligatoriska moment/seminarier (se obligatoriska moment i aktuellt schema).

Frånvaro vid vissa obligatoriska diskussionsseminarier kan ersättas med skriftliga ersättningsuppgifter.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle. För praktik eller motsvarande gäller max två examinationstillfällen. Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfällen på kursen. Nästa omskrivningstillfällen meddelas vid kursens start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Myers, David G. Psychology
Slater, Lauren Opening Skinner's box : great psychological experiments of the 20th century
Övriga vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Diskussionsforum på KIs lärplattform

Global hälsa

World Health Organization: www.who.int

GAPMINDER (animation på medelinkomst och livslängd): https://www.gapminder.org/tools/#_state_marker_color_scaleType=ordinal;&size_slash__label_which=_slash__default&use=constant;;;&chart-type=bubbles

Om vetenskapligt skrivande

Film om "vetenskap och vetenskapligt skrivande": http://bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html

Etik-länkar

Länk: http://www.psykologforbundet.se/Profession-Yrkesfragor/Yrkesetiska-principer-for-psykologer-i-Norden/

Information om regler och riktlinjer för forskning: http://www.codex.vr.se