Kursplan för

Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Introduction to psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT15 , HT17 , HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
2PS000
Kursens benämning
Introduktion till psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Reviderad av
Programnämnden för psykologprogrammet
Senast reviderad
2008-06-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2008

Särskild behörighet

Ma B, Sh A med lägst betyget Godkänd/3.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna -beskriva bredden i de arbetsuppgifter som för närvarande kan ingå i psykologyrket och visa förmåga att reflektera kring psykologrollen -lista ett antal kännetecken på vad som utmärker ett professionellt förhållningssätt och kunna motivera betydelsen av detta -definiera begreppet psykologi och kortfattat beskriva ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne -diskutera psykologisk forskning med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt -känna till betydelsen av vissa grundläggande termer och begrepp som förekommer inom följande psykologiska ämnesområden: inlärningspsykologi; kognitionspsykologi; emotionspsykologi; socialpsykologi; utvecklingspsykologi; neurovetenskap samt klinisk psykologi. -känna till nuvarande forskningsetiska riktlinjer inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning

Innehåll

Kursen ger en orientering om psykologutbildningen och psykologyrket samt introducerar psykologi som ett vetenskapligt ämne. Viktiga teman som ingår i kursen är: minne; inlärning; emotion; socialpsykologi; utvecklingspsykologi samt psykopatologi.

Arbetsformer

Kursen innehåller lärarledda föreläsningar och diskussionsseminarier samt ett studiebesök. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat och aktivt deltagande i undervisningen.

Examination

Kursen examineras fortlöpande under kursen med 1) Tre skriftliga delskrivningar som ges under kursens gång 2) Obligatoriska diskussionsseminarier (sex stycken). 3) Sluttentamen På delskrivningarna (1) samt obligatoriska diskussionsseminarier (2) ges endast något av betygen Godkänd/Underkänd. På sluttentamen (Examinationsuppgift nr 3) samt kursen som helhet ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd, eller Underkänd. Eventuell frånvaro vid ett eller flera obligatoriska diskussionsseminarier (2) kan ersättas med ett motsvarande antal godkända skriftliga ersättningsuppgifter. För godkänt på hel kurs krävs dessutom närvaro på ett obligatoriskt studiebesök inklusive två undervisningstillfällen i anslutning till detta (ett förberedande kallat ”Sekretess och tystnadsplikt” och en uppföljning). Kontakta ansvarig lärare vid förhinder för möjlighet till resttillfällen. Närvaro på ”Sekretess och tystnadsplikt” krävs för att medverka på studiebesöket. Uppföljning kan ev. ersättas av en skriftlig reflektionsuppgift. Betyg på hel kurs För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget G (Godkänd) på samtliga examinationsuppgifter (1, 2 och 3) och närvaro på studiebesök samt obligatoriska undervisningstillfällen i anslutning till detta. För Väl Godkänd på hela kursen krävs utöver detta dessutom betyget Väl Godkänd på sluttentamen (3). Samtliga missade eller ej godkända skriftliga delskrivningar ska göras om vid en samlad resttentamen vid ett separat tillfälle. Studenten har dock rätt att skriva sluttentamen innan alla delskrivningar är godkända. Studenten har rätt till maximalt sex provtillfällen (restskrivningar) per kurs för att uppnå godkänt resultat (gäller resttentamen för duggor respektive sluttentamen).

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel