Kursplan för

Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Introduction to psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT15 , HT17 , HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
2PS000
Kursens benämning
Introduktion till psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-04-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskaper

  • kunna ge exempel på de arbetsuppgifter som för närvarande kan ingå i psykologyrket och visa förmåga att reflektera kring olika aspekter av psykologrollen
  • kunna definiera begreppet psykologi och kortfattat beskriva ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne
  • visa kunskap om ett antal teorier, metoder, termer och begrepp som förekommer inom psykologins olika områden
  • känna till några utmaningar förknippade med psykisk ohälsa i ett globalt perspektiv och diskutera hur dessa kan mötas.

Färdigheter och förhållningssätt

  • känna till hur man använder olika lästekniker och vikten av att värdera information
  • känna till nuvarande forskningsetiska riktlinjer inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning, samt yrkesetiska riktlinjer för psykologer
  • diskutera psykologisk forskning och olika psykologiska frågeställningar med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Innehåll

Kursen inleds med information om psykologutbildningen och psykologyrket liksom de kommande studierna, bl.a. genom en introduktion i olika lästekniker och grundläggande kännedom om det vetenskapliga informationslandskapet. Kursen utgör en introduktion till psykologi som vetenskap och berör i varierande grad följande områden: inlärning, minne, emotion, neurobiologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och psykopatologi samt global hälsa. I kursen behandlas även vetenskapligt skrivande, yrkes- och forskningsetik.

Arbetsformer

Lärarledda föreläsningar och diskussionsseminarier i mindre grupper är dominerande arbetsformer. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat och aktivt deltagande i undervisningen. I kursen ingår även vissa obligatoriska skriftliga uppgifter och diskussionsseminarier med syfte att hjälpa studenten att uppnå kursens mål.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig individuell tentamen vid kursens slut.
På sluttentamen ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd, eller Underkänd.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på sluttentamen samt godkända obligatoriska moment/seminarier (se obligatoriska moment i aktuellt schema).

För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på sluttentamen samt godkända obligatoriska moment/seminarier (se obligatoriska moment i aktuellt schema).

Frånvaro vid vissa obligatoriska diskussionsseminarier kan ersättas med skriftliga ersättningsuppgifter.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

​Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT22. Examination enligt denna kursplan erbjuds sista gången VT24, för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

MYERS, DAVID. DEWALL PSYCHOLOGY
Slater, Lauren Opening Skinner's box : great psychological experiments of the 20th century
Övriga vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur och andra resurser

Diskussionsforum på KI:s lärplattform

World Health Organization
Gapminder, animation på medelinkomst och livslängd
When Fear Takes the Controls
Vad är en vetenskaplig artikel?
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden antagna av Sveriges psykologföbunds kongress 1998.
CODEX - samling av regler och riktlinjer för forskning