Kursplan för

Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Introduction to psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2007.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT15 , HT17 , HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
2PS000
Kursens benämning
Introduktion till psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2007

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna -beskriva bredden i de arbetsuppgifter som för närvarande kan ingå i psykologyrket och visa förmåga att reflektera kring psykologyrkets utveckling i framtiden -definiera begreppet psykologi och kortfattat beskriva ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne -lista ett antal kännetecken på vad som utmärker ett professionellt förhållningssätt och kunna motivera betydelsen av detta -diskutera psykologisk forskning med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt -ge exempel på traditionella frågeställningar och metoder som förekommer inom följande psykologiska ämnesområden: kognitionspsykologi; inlärningspsykologi; emotionspsykologi; socialpsykologi; personlighetspsykologi; neurovetenskap och hälsopsykologi/beteendemedicin samt klinisk psykologi. -redogöra för ett antal grundbegrepp rörande metod och statistik (t ex. kvantitativ metod; experiment; begreppet validitet, reliabilitet och kausalitet) -känna till nuvarande forskningsetiska riktlinjer inom medicinsk- och beteendevetenskaplig forskning och dess historiska bakgrund

Innehåll

Kursen ges på halvfart under en period av tio veckor parallellt med kursen i Grundläggande biologi och inleds med en introduktion till psykologutbildningen och psykologyrket med möjlighet till dialog med yrkesverksamma psykologer i olika fält. Därefter följer en genomgång av psykologiämnet indelad i fem teman där varje tema motsvaras av en poäng. Faktainnehållet examineras fortlöpande. Reflektion och diskussion sker i seminarieform. I kursen ingår följande fem teman: 1. Psykologi som vetenskap 2. Perception, kognition och minne 3. Motivation, emotion och medvetande 4. Socialpsykologi 5. Psykologiska funktionsstörningar och deras behandling

Arbetsformer

Kursen inleds med lärarledda föreläsningar och informationsträffar då utbildningen i sin helhet presenteras och yrkesverksamma psykologer och forskare beskriver och diskuterar erfarenheter från sitt yrkesliv. Kursen fortsätter med ett antal teman som förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat. I kursen ingår katedrala föreläsningar, skriftliga duggor samt diskussionsseminarier. Filmvisningar, studiebesök, skriftliga uppgifter och internet-baserade diskussioner kan förekomma under kursens gång. Kursens ska lägga grunden till ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt genom att kontinuerligt diskutera resultat och genomförande av ett antal utvalda klassiska psykologiska experiment.

Examination

Kursen examineras fortlöpande under kursen med 1) Ett antal duggor/deltentamen som fördelas under kursens gång 2) Obligatoriska diskussionsseminarier. På Examinationsuppgifterna 1 samt kursen som helhet ges något av betygen Väl Godänd, Godkänd, eller Underkänd. På obligatoriska diskussionsseminarier ges endast något av betygen Godkänd/ Underkänd. Eventuell frånvaro vid ett eller flera obligatoriska seminarier kan ersättas med ett motsvarande antal godkända skriftliga ersättningsuppgifter. Kontakta examinator i förekommande fall. För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G (Godkänd) på samtliga duggor (Examinationsuppgift 1) och G på samtliga seminarier (Examinationsuppgift 2). För Väl Godkänd på hela kursen krävs VG på minst hälften av duggorna (Examinationsuppgift 1) samt G på Seminarierna (Examinationsuppgift 2). Samtliga missade eller ej godkända duggor ska göras om vid en resttentamen. Studenten har rätt till maximalt sex sådana provtillfällen (restskrivningar) per kurs för att uppnå godkänt resultat. Missade obligatoriska seminarietillfällen kan komma att ersättas med restseminarium i klassrum eller via internet.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Myers, David G. Psychology
Slater, Lauren Opening Skinner's box : great psychological experiments of the 20th century

Rekommenderad litteratur

Länkar:

Internetresurser för Myers bok "Psychology": http://worthpublishers.com/myers

Information om regler och riktlinjer för forskning: http://www.codex.vr.se

Diskussionsforum på KI:s internetplattform PING PONG: http://pingpong.ki.se