Kursplan för

Utvecklingspsykologi, 15 hp

Developmental Psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT17 , HT20 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS006
Kursens benämning
Utvecklingspsykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-05-15
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2010-05-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1: Utvecklingspsykologi I: Barn och ungdom Efter genomgånget moment ska studenten kunna: • redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv inom utvecklingspsykologin • utförligt beskriva barns och ungdomars generella utveckling avseende psykologiska funktioner, exempelvis perception, sensomotorik, kognitiva och socioemotionella förmågor, temperament/personlighet, kommunikation och språk • redogöra för vanliga individuella avvikelser från normalutvecklingen • översiktligt beskriva hur arv och miljö påverkar den individuella utvecklingen • översiktligt beskriva hjärnans utveckling och mognad hos barn och ungdomar samt biologiska korrelat till psykologiska funktioners utveckling och förändring prenatalt samt över barn- och ungdomsår • redogöra för olika forskningsdesigner som används inom utvecklingspsykologisk forskning. • redogöra för och kritiskt diskutera för- och nackdelar med olika metoder (observation, testning, intervju, checklista) som används inom utvecklingspsykologisk forskning och klinik • redogöra för ett aktuellt utvecklingspsykologiskt forskningsprojekt och diskutera dess styrkor och svagheter • ge exempel på utvecklingspsykologiska kunskapers betydelse för den framtida yrkesutövningen Moment 2: Utvecklingspsykologi II: Åldrande Efter genomgånget moment ska studenten kunna: • redogöra för utvecklingen (kognitivt, socialt, personlighetsmässigt, emotionellt och neurobiologiskt) i det normala åldrandet och uppvisa en översiktlig kunskap om det patologiska åldrandet (demenssjukdomar) • översiktligt beskriva åldrandets påverkan på hjärnan och dess funktion samt biologiska korrelat till psykologiska funktioners förändring över denna del av livsspannet • översiktligt beskriva longitudinell design

Innehåll

Moment 1: Utvecklingspsykologi I: Barn och ungdom, 12 högskolepoäng (Developmental Psychology: Childhood and adolescence) Momentet inleds med en introduktion till utvecklingspsykologin. Olika teoretiska perspektiv avseende människans generella utveckling presenteras och diskuteras. Normalutvecklingen beskrivs avseende traditionella utvecklingspsykologiska områden som sensomotorik, kognition, personlighet, kommunikation och språk. Kursen integrerar ny kunskap med kunskap från tidigare kurser och kan i vissa fall belysa tidigare kunskaper i ett tydligare utvecklingsperspektiv. Momentet tar också upp vissa avvikelser från normalutvecklingen med betydelse för klinisk psykologi. En relativt stor del av kurslitteraturen består av aktuella vetenskapliga artiklar för att på detta sätt ge studenterna kunskap om hur man rent praktiskt studerar olika utvecklingspsykologiska fenomen (t.ex. fördelar och nackdelar med olika metoder och designer, samt forskningsetiska aspekter). Kursen inkluderar även intervju med en forskare som studerar utvecklingspsykologiska frågeställningar. Moment 2: Utvecklingspsykologi II: Åldrande, 3 högskolepoäng (Developmental Psychology: Aging) Inom detta moment får studenterna inledningsvis en introduktion till utvecklingspsykologi med fokus på den senare delen av livscykeln. Av centralt intresse är kognitiv, social, personlighets och emotionell utveckling både i normalt åldrande och vid demenssjukdomar, samt den neurobiologiska basen för dessa processer. En orienterande introduktion ges till longitudinell design med relevans för området.

Utvecklingspsykologi 1: Barn och ungdom, 12.0 hp

Betygsskala: VU

Moment 1 inleds med en introduktion till utvecklingspsykologin. Olika teoretiska perspektiv avseende människans generella utveckling presenteras och diskuteras. Normalutvecklingen beskrivs avseende traditionella utvecklingspsykologiska områden som sensomotorik, kognition, personlighet, kommunikation och språk. Betydelsen av kön, samt exempel på hur utvecklingen påverkas av att tillhöra olika subgrupper (homosexuella, etniska minoriteter) diskuteras och problematiseras. Kursen integrerar ny kunskap med kunskap från tidigare kurser och kan i vissa fall belysa tidigare kunskaper i ett tydligare utvecklingsperspektiv. Momentet tar också upp vissa avvikelser från normalutvecklingen med betydelse för klinisk psykologi. En relativt stor del av kurslitteraturen består av aktuella vetenskapliga artiklar för att på detta sätt ge studenterna kunskap om hur man rent praktiskt studerar olika utvecklingspsykologiska fenomen (t.ex. fördelar och nackdelar med olika metoder och designer, samt forskningsetiska aspekter).

Utvecklingspsykologi 2: Åldrande, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Inom moment 2 får studenterna inledningsvis en introduktion till utvecklingspsykologi med fokus på den senare delen av livscykeln. Av centralt intresse är kognitiv, social, personlighets och emotionell utveckling både i normalt åldrande och vid demenssjukdomar, samt den neurobiologiska basen för dessa processer. En orienterande introduktion ges till longitudinell design med relevans för området.

Arbetsformer

Moment 1: Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmvisning, seminarier, grupparbeten, möte med kliniskt verksamma psykologer och intervju med forskare. Obligatoriska fördjupningsuppgifter förekommer enligt schema och kursinformation. Moment 2: Undervisningen består av lärarledda föreläsningar samt en obligatorisk intervju med en äldre person.

Examination

Moment 1: Studentens kunskaper utvärderas genom: 1) skriftlig metodrapport samt muntlig redovisning av forskarintervju 2) aktivt muntligt deltagande vid genusseminarium 3) muntlig redovisning av vetenskapliga artiklar vid diskussionsklubb 4) skriftlig tentamen i slutet av momentet På den skriftliga rapporten och de muntliga redovisningarna (examinationsmoment 1, 2 och 3) ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). På den skriftliga tentamen (examinationsuppgift 4) ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), eller Underkänd (U). För betyget Godkänd (G) krävs att man fått Godkänt på samtliga fyra examinationsuppgifter. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs betyget Godkänd på examinationsmoment 1-3, samt betyget Väl Godkänd på den skriftliga tentamen. För student som missar något obligatoriskt redovisningstillfälle ersätts detta med skriftliga fördjupningsuppgifter enligt lärares anvisningar. Moment 2: Studentens kunskaper utvärderas genom: 1) skriftlig tentamen i slutet av momentet 2) skriftlig redovisning av genomförd intervju med en äldre person På den skriftliga redovisningen av genomförd intervju med en äldre person ges betyget Godkänd eller Underkänd. På den skriftliga tentamen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), eller Underkänd (U). För att få betyget Godkänd (G) på moment 2 krävs minst betyget G både på den skriftlig tentamen och på intervjuredovisningen. För betyget Väl godkänd (VG) på momentet krävs VG på den skriftliga tentamen och G på intervjuredovisningen. Betyg på hel kurs: För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd (G) på alla examinationsuppgifter under moment 1 och 2 samt närvaro på obligatoriska tillfällen. För betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen krävs utöver detta VG på skriftlig tentamen inom moment 1. För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas restuppgifter och omtentamenstillfällen i enlighet med KIs lokala riktlinjer. Studenten kan erbjudas maximalt sex provtillfällen per moment för att uppnå godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, utformning av egna arbeten, betygskriterier m.m. framgår av information vid kursstarten. Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Berk, Laura E. Child development
Handbook of the psychology of aging Birren, James E.; Schaie, K. Warnerq (Klaus Warner); Abeles, Ronald P.; Gatz, Margaret; Salthouse, Timothy A.
Vetenskapliga artiklar, enstaka bokkapitel och kompendier enligt lärares anvisningar.