Kursplan för

Utvecklingspsykologi, 15 hp

Developmental Psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT17 , HT20 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS006
Kursens benämning
Utvecklingspsykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-05-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2017-04-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1 omfattande 30 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 2.

Mål

Moment 1: Utvecklingspsykologi 1: Barn och ungdom

Efter genomgånget moment ska studenten kunna:
• redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv inom utvecklingspsykologin
• utförligt beskriva barns och ungdomars generella utveckling avseende psykologiska funktioner, exempelvis perception, sensomotorik, kognitiva och socioemotionella förmågor, temperament/personlighet, kommunikation och språk
• redogöra för vanliga individuella avvikelser från normalutvecklingen
• översiktligt beskriva hur arv och miljö påverkar den individuella utvecklingen
• översiktligt beskriva hjärnans utveckling och mognad hos barn och ungdomar samt biologiska korrelat till psykologiska funktioners utveckling och förändring prenatalt samt över barn- och ungdomsår
• redogöra för olika forskningsdesigner som används inom utvecklingspsykologisk forskning.
• redogöra för och kritiskt diskutera för- och nackdelar med olika metoder (observation, testning, intervju, checklista) som används inom utvecklingspsykologisk forskning och klinik
• redogöra för ett aktuellt utvecklingspsykologiskt forskningsprojekt och diskutera dess styrkor och svagheter
• redogöra för förekomsten av könsskillnader vad gäller barn- och ungdomars psykiska utveckling och kritiskt kunna diskutera möjliga orsaker till dessa skillnader
• ge exempel på hur barn och ungdomars psykiska utveckling kan påverkas av att tillhöra en specifik subgrupp (t.ex. homosexuella, etniska minoritetsgrupper)
• ge exempel på utvecklingspsykologiska kunskapers betydelse för den framtida yrkesutövningen

Moment 2: Utvecklingspsykologi 2: Åldrande

Efter genomgånget moment ska studenten kunna:
• redogöra för utvecklingen (kognitivt, socialt, personlighetsmässigt, emotionellt och neurobiologiskt) i det normala åldrandet och uppvisa en översiktlig kunskap om det patologiska åldrandet (demenssjukdomar)
• översiktligt beskriva åldrandets påverkan på hjärnan och dess funktion samt biologiska korrelat till psykologiska funktioners förändring över denna del av livsspannet
• översiktligt beskriva longitudinell design

Innehåll

Kursen inkluderar följande två moment:

Utvecklingspsykologi 1: Barn och ungdom, 12 hp Moment 1 inleds med en introduktion till utvecklingspsykologin. Olika teoretiska perspektiv avseende människans generella utveckling presenteras och diskuteras. Normalutvecklingen beskrivs avseende traditionella utvecklingspsykologiska områden som sensomotorik, kognition, personlighet, kommunikation och språk. Betydelsen av kön, samt exempel på hur utvecklingen påverkas av att tillhöra olika subgrupper (homosexuella, etniska minoriteter) diskuteras och problematiseras. Kursen integrerar ny kunskap med kunskap från tidigare kurser och kan i vissa fall belysa tidigare kunskaper i ett tydligare utvecklingsperspektiv. Momentet tar också upp vissa avvikelser från normalutvecklingen med betydelse för klinisk psykologi. En relativt stor del av kurslitteraturen består av aktuella vetenskapliga artiklar för att på detta sätt ge studenterna kunskap om hur man rent praktiskt studerar olika utvecklingspsykologiska fenomen (t.ex. fördelar och nackdelar med olika metoder och designer, samt forskningsetiska aspekter). Utvecklingspsykologi 2: Åldrande, 3 hp Inom moment 2 får studenterna inledningsvis en introduktion till utvecklingspsykologi med fokus på den senare delen av livscykeln. Av centralt intresse är kognitiv, social, personlighets och emotionell utveckling både i normalt åldrande och vid demenssjukdomar, samt den neurobiologiska basen för dessa processer. En orienterande introduktion ges till longitudinell design med relevans för området.

Arbetsformer

Moment 1:
Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmvisning, seminarier och möte med kliniskt verksamma psykologer. Obligatoriska fördjupningsuppgifter förekommer enligt schema och kursinformation.

Moment 2:
Undervisningen består av lärarledda föreläsningar samt en obligatorisk intervju med en äldre person.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1:
Studentens kunskaper examineras genom:

1) muntlig redovisning av forskningsfördjupning
2) aktivt muntligt deltagande vid genusseminarium
3) muntlig redovisning av vetenskapliga artiklar vid diskussionsklubb
4) skriftlig tentamen i slutet av momentet

För examinationsmoment 1-3 ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). På den skriftliga tentamen (examinationsuppgift 4) ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), eller Underkänd (U). För betyget Godkänd (G) krävs att man fått Godkänt på samtliga fyra examinationsuppgifter. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs betyget Godkänd på examinationsmoment 1-3, samt betyget Väl Godkänd på den skriftliga tentamen.

För student som missar någon examination ersätts detta med skriftliga fördjupningsuppgifter enligt lärares anvisningar.

Moment 2:
Studentens kunskaper examineras genom:

1) skriftlig tentamen i slutet av momentet
2) skriftlig redovisning av genomförd intervju med en äldre person

På den skriftliga redovisningen av genomförd intervju med en äldre person ges betyget Godkänd eller Underkänd. På den skriftliga tentamen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), eller Underkänd (U). För att få betyget Godkänd (G) på moment 2 krävs minst betyget G både på den skriftlig tentamen och på intervjuredovisningen. För betyget Väl godkänd (VG) på momentet krävs VG på den skriftliga tentamen och G på intervjuredovisningen.

Betyg på hel kurs:
För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd (G) på alla examinationsuppgifter under moment 1 och 2 samt närvaro på obligatoriska tillfällen. För betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen krävs utöver detta VG på skriftlig tentamen inom moment 1.

Student som inte är godkänd efter ordinarie examenstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examenstillfälle. Som examenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examenstillfälle. Examenstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Berk, Laura E. Child development
Kolb, B.; Whishaw, I. Q. Fundamentals of human neuropsychology
Vetenskapliga artiklar, enstaka bokkapitel och kompendier enligt lärares anvisningar.