Kursplan för

Utvecklingspsykologi, 15 hp

Developmental Psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT17 , HT20 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS006
Kursens benämning
Utvecklingspsykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-05-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1 omfattande 30 hp samt minst 15 hp från termin 2.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Moment 1, Utvecklingspsykologi 1: Barn och ungdom

 • redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv inom utvecklingspsykologin
 • utförligt beskriva barns och ungdomars generella utveckling avseende psykologiska funktioner, exempelvis sensomotorik, kognitiva och socioemotionella förmågor, temperament och språk
 • redogöra för vanliga individuella avvikelser från normalutvecklingen
 • översiktligt beskriva hur arv och miljö påverkar den individuella utvecklingen
 • översiktligt beskriva hjärnans utveckling och mognad hos barn och ungdomar samt biologiska korrelerat till psykologiska funktioners utveckling och förändring prenatalt samt över barn- och ungdomsår
 • redogöra för olika forskningsdesigner som används inom utvecklingspsykologisk forskning.
 • redogöra för och kritiskt diskutera för- och nackdelar med olika metoder som används inom utvecklingspsykologisk forskning och klinik
 • redogöra för förekomsten av könsskillnader vad gäller barn- och ungdomars psykiska utveckling och kritiskt kunna diskutera möjliga orsaker till dessa skillnader
 • ge exempel på hur barn och ungdomars psykiska utveckling kan påverkas av att tillhöra en specifik subgrupp (t.ex. homosexuella, etniska minoritetsgrupper)
 • ge exempel på utvecklingspsykologiska kunskapers betydelse för den framtida yrkesutövningen

Moment 2, Utvecklingspsykologi 2: Åldrande

 • redogöra för utvecklingen (kognitivt, socialt, personlighetsmässigt, emotionellt och neurobiologiskt) i det normala åldrandet och uppvisa en översiktlig kunskap om det patologiska åldrandet (demenssjukdomar)
 • översiktligt beskriva åldrandets påverkan på hjärnan och dess funktion samt biologiska korrelat till psykologiska funktioners förändring över denna del av livsspannet
 • översiktligt beskriva longitudinell design

Innehåll

Kursen är indelad i följande två (2) moment:

Utvecklingspsykologi 1: Barn och ungdom, 12.0 hp

Betygsskala: VU

Moment 1 inleds med en introduktion till utvecklingspsykologin. Olika teoretiska perspektiv avseende människans generella utveckling presenteras och diskuteras. Normalutvecklingen beskrivs avseende traditionella utvecklingspsykologiska områden som sensomotorik, kognition, emotioner, kamratrelationer, anknytning och språk. Betydelsen av kön, samt exempel på hur utvecklingen påverkas av att tillhöra olika subgrupper (homosexuella, etniska minoriteter) diskuteras och problematiseras. Kursen integrerar ny kunskap med kunskap från tidigare kurser och kan i vissa fall belysa tidigare kunskaper i ett tydligare utvecklingsperspektiv. Momentet tar också upp vissa avvikelser från normalutvecklingen med betydelse för klinisk psykologi. Kurslitteraturen består delvis av aktuella vetenskapliga artiklar för att på detta sätt ge studenterna kunskap om hur man rent praktiskt studerar olika utvecklingspsykologiska fenomen (t.ex. fördelar och nackdelar med olika metoder och designer, samt forskningsetiska aspekter).

Utvecklingspsykologi 2: Åldrande, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Inom moment 2 får studenterna inledningsvis en introduktion till utvecklingspsykologi med fokus på den senare delen av livscykeln. Av centralt intresse är kognitiv, social, personlighets och emotionell utveckling både i normalt åldrande och vid demenssjukdomar, samt den neurobiologiska basen för dessa processer. En orienterande introduktion ges till longitudinell design med relevans för området.

Arbetsformer

Moment 1, Utvecklingspsykologi 1: Barn och ungdom
Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmvisning, seminarier och möte med kliniskt verksamma psykologer. Obligatoriska fördjupningsuppgifter förekommer enligt schema och kursinformation.

Moment 2, Utvecklingspsykologi 2: Åldrande
Undervisningen består av lärarledda föreläsningar samt en obligatorisk intervju med en äldre person.

Examination

Moment 1, Utvecklingspsykologi 1: Barn och ungdom, examineras på följande sätt:
a) muntlig redovisning av forskningsfördjupning, ges betyget U eller G
b) aktivt muntligt deltagande vid genusseminarium, ges betyget U eller G
c) muntlig redovisning av vetenskapliga artiklar vid diskussionsklubb, ges betyget U eller G
d) skriftlig tentamen i slutet av momentet, ges betyget U, G eller VG

På momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på momentet krävs G på samtliga fyra examinationsuppgifter a,b,c och d.
För betyget VG på momentet krävs därtill VG på examinationsuppgift d, skriftlig tentamen.

Moment 2, Utvecklingspsykologi 2: Åldrande, examineras på följande sätt:
a) skriftlig tentamen i slutet av momentet, ges betyget U, G eller VG
b) skriftlig redovisning av genomförd intervju med en äldre person, ges betyget U eller G

På momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på momentet krävs G på momentets båda examinationsuppgifter.
För betyget VG på momentet krävs VG på den skriftliga tentamen och G på intervjuredovisningen.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och minst G på moment 2.
För betyget VG på hel kurs krävs VG på moment 1 och minst G på moment 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen, t.ex.om missade muntliga examinationstillfällen kan ersättas av skriftliga fördjupningsuppgifter. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KIs öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Berk, Laura E. Child development
Kolb, B.; Whishaw, I. Q. Fundamentals of human neuropsychology
Vetenskapliga artiklar, enstaka bokkapitel och kompendier enligt lärares anvisningar.