Kursplan för

Utvecklingspsykologi, 15 hp

Developmental Psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT17 , HT20 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS006
Kursens benämning
Utvecklingspsykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-05-15
Reviderad av
Programnämnden för psykologprogrammet
Senast reviderad
2008-07-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2008

Särskild behörighet

Enligt gällande utbildningsplan

Mål

Moment 1: Kunskaper Efter genomgången kurs ska studenten kunna: • redogöra för och jämföra teoretiska perspektiv inom utvecklingspsykologin • utförligt beskriva barns och ungdomars generella utveckling avseende psykologiska funktioner, exempelvis perception, sensomotorik, kognitiva och socioemotionella förmågor, temperament/personlighet, kommunikation och språk • översiktligt beskriva hur arv och miljö påverkar den individuella utvecklingen • översiktligt beskriva individuella avvikelser från normalutvecklingen • översiktligt beskriva hjärnans utveckling och mognad hos barn och ungdomar samt biologiska korrelat till psykologiska funktioners utveckling och förändring över hela livsspannet • översiktligt redogöra för olika forskningsdesigner (t.ex., tvärsnittsundersökningar, longitudinella studier, prospektiva och retrospektiva upplägg) och resonera kring några statistiska begrepp som används inom det utvecklingspsykologiska området • översiktligt beskriva etiska riktlinjer för forskning på barn och andra omyndiga personer • översiktligt beskriva några av de olika metoder (observation, testning, intervju, checklista) som används inom utvecklingspsykologin Moment 2: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • genomföra en barnobservation och sammanfatta resultatet av denna observation i en skriftlig rapport • kritiskt analysera sina erfarenheter av en viss observationsmetod med utgångspunkt i begrepp som validitet och reliabilitet

Innehåll

Kursen ska ge en allmän introduktion till utvecklingspsykologin med betoning på barn och ungdom men innefattar också den vuxna och äldre generationen. Moment 1: Utvecklingspsykologisk teori, 12 högskolepoäng (Developmental Psychology) Kursen inleds med en introduktion till utvecklingspsykologin. Olika teoretiska perspektiv avseende människans generella utveckling presenteras och diskuteras (ex. evolutionspsykologiskt, inlärningspsykologiskt, kognitivt och psykodynamiskt perspektiv). Normalutvecklingen beskrivs avseende traditionella utvecklingspsykologiska områden som sensomotorik, kognition, personlighet, kommunikation och språk. Kursen integrerar ny kunskap med kunskap från tidigare kurser och kan i vissa fall belysa tidigare kunskaper i ett tydligare utvecklingsperspektiv. Momentet tar också upp vissa avvikelser från normalutvecklingen med betydelse för klinisk psykologi. Moment 2: Observationsmetodik, 3 högskolepoäng (Observational Methods) Studenten får genom grupparbete träna sig på observationsmetodik och sammanfatta resultatet i en skriftlig rapport. Dessa rapporter ventileras vid ett obligatoriskt diskussionsseminarium. Dessutom får studenten i detta moment fördjupad inblick i hur utvecklingsperspektivet tillämpas inom klinisk verksamhet.

Utvecklingspsykologisk teori, 12.0 hp

Betygsskala: VU

Observationsmetodik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmer, och diskussionsseminarier, samt (i moment 2) grupparbete och möte med kliniskt verksamma psykologer.

Examination

Moment 1: Studentens teoretiska kunskaper inom området utvecklingspsykologi utvärderas genom: 1) skriftliga PM som redovisas muntligt vid obligatoriska diskussionsseminarier 2) en skriftlig tentamen i slutet av kursen På skriftliga PM (examinationsuppgift 1) ges något av betygen Godkänd/Underkänd. På den skriftliga tentamen (examinationsuppgift 2) ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), eller Underkänd (U). Närvaro vid redovisning av PM är obligatorisk. För att bli godkänd på Moment 1 krävs betyget G på diskussionsseminarierna (examinationsuppgift 1), G på tentamen samt närvaro på obligatoriska tillfällen. För betyget Väl Godkänd krävs utöver detta VG på skriftlig tentamen. För student som missar redovisningstillfällena ersätts dessa med skriftliga fördjupningsuppgifter enligt lärares anvisningar. Moment 2: Studentens praktiska kännedom om området utvecklingspsykologi utvärderas genom: 1) skriftlig rapportering av grupparbete samt ventilering av rapport På grupparbetet (examinationsuppgift 1) i Moment 2 ges något av betygen Godkänd/Underkänd. För Godkänt på Moment 2 krävs godkänt på examinationsuppgift 1 samt obligatorisk närvaro vid minst ett av två undervisningstillfällen med klinisk anknytning som erbjuds under kursen. Grupparbetet kan eventuellt ersättas med individuellt genomfört arbete – kontakta lärare i förekommande fall. Frånvaro vid obligatoriskt undervisningstillfälle med klinisk anknytning ersätts med en skriftlig uppgift enligt lärarens instruktioner. Betyg på hel kurs: För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under moment 1 och 2 samt närvaro på obligatoriska tillfällen. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs utöver detta VG på skriftlig tentamen (moment 1). För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas restuppgifter och omtentamenstillfällen i enlighet med KIs lokala riktlinjer. Studenten kan erbjudas maximalt sex provtillfällen per moment för att uppnå godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, utformning av egna arbeten, betygskriterier m.m. framgår av information vid kursstarten. Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur för aktuell kurs saknas. Kontakta kursansvarig institution för mer information.