Kursplan för

Hälsopsykologi, 7,5 hp

Health Psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , VT10 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT17 , VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2PS008
Kursens benämning
Hälsopsykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2011-11-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1: Hälsopsykologins grunder Efter genomgången kurs ska studenten kunna: • redogöra för hur kunskap om hälsopsykologi bygger på tidigare kurser inom utbildningen och ha en översiktlig uppfattning om hur kursinnehållet relaterar till dels efterföljande kurser, dels arbete som psykolog • förstå grunderna i hälsobegreppet och kunna reflektera över olika dimensioner i detta • översiktligt redogöra för de vanligaste folksjukdomarna • redogöra för några epidemiologiskt påvisade fynd mellan beteende och folkhälsa • beskriva grunderna i kroppens stressystem och dess relation till hälsa, ohälsa och hjärnfunktion • förstå grunderna i samverkan mellan nervsystem, hormonsystem och immunsystem och kunna reflektera över relevansen av detta samspel för hälsa och sjukdom • kritiskt granska icke-evidensbaserad vård inom och utanför den etablerade sjukvården • redogöra för grunder i psykologiska behandlingsmetoder för beteendepåverkan/livsstilsförändring • ur beteendemedicinskt perspektiv beskriva sjukdomsövergripande symptom och hur dessa kan behandlas med psykologisk kunskap Moment 2: Tillämpad hälsopsykologi Efter genomgången kurs ska studenten: • utifrån egna iakttagelser visa förmåga att beskriva tillämpat arbete inom hälsopsykologins område • kunna reflektera över svårigheter och möjligheter med implementering av evidensbaserad vård

Innehåll

Kursen består av två (2) moment.

Hälsopsykologins grunder, 6 hp I kursens första moment ges kunskap om hälsobegreppet och metoder att mäta hälsa och livskvalitet. Likaså tränas studenten i sjukdomslära, med syfte att få översiktlig kunskap om de stora folksjukdomarna vad gäller förekomst, genes, behandling och eventuell påverkan på nervsystemet. Vidare lär sig studenten grunder i samspelet mellan neurala, hormonella och immunologiska mekanismer i relation till beteende och hälsa och de sjukdomar som studerats inom sjukdomsläran. Särskild tonvikt ges på psykobiologiska perspektiv på smärta, stress och sömn. Vidare lär sig studenten grunder om alternativ- och komplementärmedicin. I momentet skall studenten likaså bekanta sig med preventivt arbete samt metoder för att påverka beteende/livsstil och hur psykologisk behandling ges inom den somatiska vården. Detta avsnitt avses leda över till kursens studentaktiva moment. Tillämpad hälsopsykologi, 1.5 hp Den första delen av moment 2 utgörs av auskultation inom för hälsopsykologin relevant yrkesverksamhet, t ex psykologisk behandling inom somatisk vård, förebyggande hälsoarbete eller inom hälsopsykologisk forskning. Den avslutande delen utgörs av redovisning och reflexion kring teorier och metoder som ligger till grund för arbetet på auskultationsplatsen.

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och seminarier där de studerande uppmuntras till aktivt deltagande genom att diskutera och reflektera kring föreläsningarnas teman. Vidare utgörs undervisningen av praktiska moment som syftar till att låta studenterna fylla i och analysera frågeformulär eller test som används inom hälsopsykologin och av praktiska inslag som syftar till att ge bekantskap med metoder för beteendeförändring eller psykologisk behandling.

Examination

Moment 1: Hälsopsykologins grunder (6 högskolepoäng) - Skriftlig tentamen Moment 1 betygsätts med en tregradig betygskala VG, G eller U. Moment 2: Tillämpad hälsopsykologi (1,5 högskolepoäng) - Skriftlig rapport Moment 2 betygsätts med tvågradig skala, G eller U. Betyg på hel kurs För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under moment 1 och 2. För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs VG på moment 1 och G på moment 2. Missade obligatoriska moment ersätts med skriftliga uppgifter. Kontakta examinator för instruktioner i förekommande fall. För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas omtentamenstillfällen för tentamen i enlighet med KI:s lokala riktlinjer. Begränsning i antalet examinationstillfällen: Studenten har enligt KIs riktlinjer rätt till maximalt sex provtillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat. För praktik eller motsvarande gäller max två examinationstillfällen. Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Nästa omskrivningstillfälle meddelas vid kursens start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Vissa seminarier och övningstillfällen är obligatoriska. Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Morrison, James Psykiska symtom med medicinska orsaker Zetterström, Gun
Ogden, Jane Health psychology : a textbook

Rekommenderad litteratur

Lännergren, Jan Fysiologi
Övrig litteratur enligt lärares anvisningar.