Kursplan för

Hälsopsykologi, 7,5 hp

Health Psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , VT10 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT17 , VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2PS008
Kursens benämning
Hälsopsykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2016-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Godkänt resultat från Psykologprogrammets termin 1 omfattande 30 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 2.

Student som underkänts i VFU (verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/patienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Moment 1: Hälsopsykologins grunder

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och resonera kring centrala begrepp, modeller, frågeställningar, undersöknings- och mätmetoder samt teorier och forskningstraditioner inom hälsopsykologiområdet
  • presentera kunskap och forskningsfynd relevanta för hälsa och ohälsa, samt kritiskt värdera dessa med ett vetenskapligt förhållningssätt
  • redogöra för hur beteendefaktorer som t.ex. sömn och fysisk aktivitet påverkar individens hälsa och välbefinnande, samt reflektera över egna hälsobeteenden och beteendeförändring
  • beskriva psykologiska teorier och metoder centrala för beteendeförändring och prevention vid några stora folkhälsoproblem som t.ex. övervikt, alkohol- och tobaksberoende, kronisk smärta, stress och sömnproblem
  • beskriva och utifrån ett evidensperspektiv, kritiskt granska behandlingsformer inom och utanför den etablerade sjukvården
  • beskriva grunderna i kroppens stressystem (nerv-, hormon-, och immunsystem) och deras samverkan, samt diskutera relevansen av detta för hälsa, ohälsa/sjukdom och hjärnfunktion
  • redogöra för vanliga somatiska folksjukdomar och deras patofysiologi och ge exempel på psykologiska och beteendemässiga orsaker till deras uppkomst och effekterna av dessa, samt för hur beteendefaktorer, t.ex. fysisk aktivitet, kan förbättra den fysiologiska funktionen vid dessa sjukdomar

Moment 2: Tillämpad hälsopsykologi

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• visa förmåga att utifrån egna iakttagelser beskriva tillämpat arbete inom hälsopsykologins område
• beskriva och reflektera kring vilka teorier och antaganden som ligger bakom det praktiska arbetet i verksamheten samt reflektera över svårigheter och möjligheter med implementering av evidensbaserad vård

Innehåll

Kursen består av två (2) moment.

Hälsopsykologins grunder, 6 hp I kursens första moment ges kunskap om hälsobegreppet och metoder att mäta hälsa och livskvalitet. Likaså tränas studenten i sjukdomslära, med syfte att få översiktlig kunskap om de stora folksjukdomarna vad gäller förekomst, genes, behandling och eventuell påverkan på nervsystemet. Vidare lär sig studenten grunder i samspelet mellan neurala, hormonella och immunologiska mekanismer i relation till beteende och hälsa och de sjukdomar som studerats inom sjukdomsläran. Särskild tonvikt ges på psykobiologiska perspektiv på smärta, stress och sömn. Vidare lär sig studenten om alternativ- och komplementärmedicin. I momentet skall studenten likaså bekanta sig med preventivt arbete samt metoder för att påverka beteende/livsstil och hur psykologisk behandling ges inom den somatiska vården.  Tillämpad hälsopsykologi, 1.5 hp Den första delen av moment 2 utgörs av auskultation inom för hälsopsykologin relevant yrkesverksamhet, t ex psykologisk behandling inom somatisk vård, förebyggande hälsoarbete eller inom hälsopsykologisk forskning. Den avslutande delen utgörs av redovisning och reflektion kring teorier och metoder som ligger till grund för arbetet på auskultationsplatsen.

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och seminarier där studenten uppmuntras till aktivt deltagande genom att diskutera och reflektera. Vidare utgörs undervisningen av praktiska moment som t.ex. journal club, muntlig redovisning, att fylla i och analysera frågeformulär eller test som används inom hälsopsykologin, och av praktiska inslag som syftar till att ge bekantskap med metoder för beteendeförändring eller psykologisk behandling. Vissa seminarier, praktiska moment och övningstillfällen är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Under auskultationen gäller 100% närvaro vid auskultationsplatsen. VFU-ansvarig lärare ordnar auskultationsplats till ordinarie auskultation. Vid frånvaro hänvisas studenten till kursansvarig lärare för mer information.

Examination

Moment 1: Hälsopsykologins grunder (6 högskolepoäng)
- Skriftlig salstentamen
- Skriftlig hemtentamen
- Skriftliga inlämningsuppgifter
Moment 1 betygsätts med en tregradig betygskala VG, G eller U. För betyget Godkänd krävs minst G på samtliga inlämningsuppgifter, G på hemtentamen samt G på den skriftliga salstentamen. För betyget Väl godkänd krävs minst G på samtliga inlämningsuppgifter, VG på den skriftliga hemtentamen samt VG på den skriftliga salstentamen.

Moment 2: Tillämpad hälsopsykologi (1,5 högskolepoäng)
- Skriftlig rapport och muntlig diskussion
Moment 2 betygsätts med tvågradig skala, G eller U. För betyget Godkänd krävs minst G på skriftlig rapport och muntlig diskussion.

Betyg på hel kurs:
För att få betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under moment 1 och 2.
För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs VG på moment 1 och G på moment 2.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:
Student som ej har fått godkänt resultat efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle. Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Nästa omskrivningstillfälle meddelas vid kursens start.

Vad gäller auskultationen, som är VFU (verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande), begränsas antalet gånger en student har rätt att auskultera (och därmed examineras) till två (2) gånger. För mer detaljerad information, se Riktlinjer vid examination, framtaget av Karolinska Institutet.

Riktlinjer vid underkännande:
Kursansvarig kan med omedelbar verkan avbryta en students auskultation om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller patienternas/klienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskeras. När auskultationen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett kurstillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Morrison, James Psykiska symtom med medicinska orsaker Zetterström, Gun

Obligatorisk litteratur - VÄLJ en av två

Välj själv EN av nedanstående två böcker

Ogden, Jane Health psychology
Morrison, Val; Bennett, Paul An introduction to health psychology

Obligatorisk litteratur - VÄLJ en av tre

Välj själv EN av nedanstående tre böcker

Lännergren, Jan Fysiologi
Maders Understanding Human Anatomy & Phy.
Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil Människans fysiologi Toverud, Kari C.; Bolinder-Palmér, Inger
Övrig litteratur enligt lärares anvisningar.