Kursplan för

Hälsopsykologi, 7,5 hp

Health Psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , VT10 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT17 , VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2PS008
Kursens benämning
Hälsopsykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2012-11-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1: Hälsopsykologins grunder

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• redogöra för centrala begrepp, frågeställningar, undersöknings- och mätmetoder samt teorier inom hälsopsykologiområdet
• redogöra för och resonera kring hälsobegreppet, olika hälsomodeller och hälsopsykologin närliggande områden som beteendemedicin och psykosomatik
• redogöra för vanliga somatiska folksjukdomar och deras patofysiologi, samt för psykologiska och beteendemässiga orsaker till och effekter av dessa
• beskriva hur beteendefaktorer, t.ex. fysisk aktivitet kan förbättra patofysiologin för vanliga somatiska folksjukdomar
• redogöra för några viktiga epidemiologiskt påvisade fynd mellan beteende och folkhälsa
• beskriva psykologiska teorier och metoder centrala för beteendeförändring och prevention vid några stora folkhälsoproblem som t.ex. övervikt, alkohol- och tobaksberoende och kronisk smärta
• redogöra för hur beteendefaktorer som t.ex. sömn och fysisk aktivitet påverkar individens hälsa och välbefinnande, samt reflektera över egna hälsobeteenden och beteendeförändring
• beskriva grunderna i kroppens stressystem och reflektera kring dess relation till hälsa, ohälsa och hjärnfunktion
• beskriva de huvudsakliga stressforskningstraditionerna och några viktiga kunskapsbidrag från vardera tradition
• beskriva grunderna i samverkan mellan nervsystem, hormonsystem och immunsystem och kunna reflektera över relevansen av detta samspel för hälsa och sjukdom
• beskriva och utifrån evidensperspektiv kritiskt granska behandlingsformer inom och utanför den etablerade sjukvården

Moment 2: Tillämpad hälsopsykologi

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• visa förmåga att utifrån egna iakttagelser beskriva tillämpat arbete inom hälsopsykologins område
• beskriva och reflektera kring vilka teorier och antaganden som ligger bakom det praktiska arbetet i verksamheten
• reflektera över svårigheter och möjligheter med implementering av evidensbaserad vård

Innehåll

Kursen består av två (2) moment.

Hälsopsykologins grunder, 6 hp I kursens första moment ges kunskap om hälsobegreppet och metoder att mäta hälsa och livskvalitet. Likaså tränas studenten i sjukdomslära, med syfte att få översiktlig kunskap om de stora folksjukdomarna vad gäller förekomst, genes, behandling och eventuell påverkan på nervsystemet. Vidare lär sig studenten grunder i samspelet mellan neurala, hormonella och immunologiska mekanismer i relation till beteende och hälsa och de sjukdomar som studerats inom sjukdomsläran. Särskild tonvikt ges på psykobiologiska perspektiv på smärta, stress och sömn. Vidare lär sig studenten om alternativ- och komplementärmedicin. I momentet skall studenten likaså bekanta sig med preventivt arbete samt metoder för att påverka beteende/livsstil och hur psykologisk behandling ges inom den somatiska vården. Detta avsnitt avses leda över till kursens studentaktiva moment.
Tillämpad hälsopsykologi, 1.5 hp Den första delen av moment 2 utgörs av auskultation inom för hälsopsykologin relevant yrkesverksamhet, t ex psykologisk behandling inom somatisk vård, förebyggande hälsoarbete eller inom hälsopsykologisk forskning. Den avslutande delen utgörs av redovisning och reflektion kring teorier och metoder som ligger till grund för arbetet på auskultationsplatsen.

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och seminarier där de studerande uppmuntras till aktivt deltagande genom att diskutera och reflektera kring föreläsningarnas teman. Vidare utgörs undervisningen av praktiska moment som syftar till att låta studenterna fylla i och analysera frågeformulär eller test som används inom hälsopsykologin och av praktiska inslag som syftar till att ge bekantskap med metoder för beteendeförändring eller psykologisk behandling. Vissa seminarier, praktiska moment och övningstillfällen är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Under auskultationen på moment 2 gäller 75% närvaro vid auskultationsplatsen. Kursledare ordnar auskultationsplats till ordinarie auskultation. Missad auskultationstid kompletteras genom att studenten själv kontaktar auskultationsplats och ordnar extra auskultationstillfälle. Auskultationsplatsen skall godkännas av examinator.

Examination

Moment 1: Hälsopsykologins grunder (6 högskolepoäng)
- Skriftlig tentamen
- Skriftliga inlämningsuppgifter
Moment 1 betygsätts med en tregradig betygskala VG, G eller U. För G krävs godkänt på samtliga inlämningsuppgifter samt den skriftliga tentamen, för VG krävs godkänt på samtliga inlämningsuppgifter samt VG på den skriftliga tentamen.

Moment 2: Tillämpad hälsopsykologi (1,5 högskolepoäng)
- Skriftlig rapport
Moment 2 betygsätts med tvågradig skala, G eller U.

Betyg på hel kurs
För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under moment 1 och 2.

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs VG på moment 1 och G på moment 2.

Missade obligatoriska moment, förutom auskultationen, ersätts med skriftliga uppgifter. Kontakta kursledare för instruktioner i förekommande fall.

För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas
omtentamenstillfällen för tentamen i enlighet med KI:s lokala riktlinjer.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:
För information om begränsning i antalet examinationstillfällen, se Riktlinjer vid examination, framtaget av Karolinska Institutet.
Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Nästa omskrivningstillfälle meddelas vid kursens start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Morrison, James Psykiska symtom med medicinska orsaker Zetterström, Gun
Ogden, Jane Health psychology

Rekommenderad litteratur

Lännergren, Jan Fysiologi
Övrig litteratur enligt lärares anvisningar.