Kursplan för

Hälsopsykologi, 7,5 hp

Health Psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , VT10 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT17 , VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2PS008
Kursens benämning
Hälsopsykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-02-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1 omfattande 30 hp samt minst 15 hp från termin 2.

Student som underkänts i VFU (verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/patienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Moment 1, Hälsopsykologins grunder
Efter avslutat moment ska studenten kunna

  • beskriva och resonera kring centrala begrepp, modeller, teorier och metoder inom hälsopsykologiområdet
  • redogöra för somatiska folksjukdomar och deras patofysiologi, samt relationen mellan sjukdom/ patofysiologi och psykologiska/ beteendemässiga faktorer
  • med vetenskapligt förhållningssätt beskriva och värdera kunskap, behandlingsmetoder och åtgärder relevanta för hälsa och ohälsa, såväl inom som utanför den etablerade sjukvården
  • beskriva kroppens nerv-, hormon-, och immunsystem och deras samverkan samt diskutera relevansen av detta för hälsa, ohälsa/ sjukdom, välbefinnande och hjärnfunktion
  • beskriva psykologiska metoder centrala för beteendeförändring och prevention och visa förmåga att reflektera över egen hälsobeteendeförändring
  • utifrån en given kontext tillämpa hälsopsykologiska kunskaper, teorier och/ eller metoder för att beskriva, analysera och/ eller föreslå åtgärder i relation till hälsopsykologiska problem.

Moment 2, Tillämpad hälsopsykologi
Efter avslutat moment ska studenten kunna

  • utifrån egna iakttagelser beskriva tillämpat arbete inom hälsopsykologins område
  • beskriva och reflektera kring vilka teorier och antaganden som ligger bakom det praktiska arbetet i verksamheten samt reflektera över svårigheter och möjligheter med implementering av evidensbaserad vård
  • identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar i verksamheten
  • reflektera kring om och hur samverkan mellan olika professioner bidrar till evidensbaserad vård och rehabilitering, förbättrad hälsa och/eller forskning av hög kvalitet.

Innehåll

Kursen består av följande två moment:

Hälsopsykologins grunder, 6.0 hp

Betygsskala: VU

I kursens första moment ges kunskap om hälsobegreppet och metoder att mäta exempelvis hälsa och livskvalitet. Sjukdomslära och översiktlig kunskap om de stora folksjukdomarna vad gäller förekomst, genes, behandling och eventuell påverkan på nervsystemet tas upp. Vidare ingår det grundläggande samspelet mellan neurala, hormonella och immunologiska mekanismer i relation till beteende och hälsa samt de sjukdomar som studeras inom sjukdomsläran. Psykobiologiska perspektiv på smärta, stress och sömn presenteras. Preventivt arbete, psykologisk behandling samt metoder för att påverka beteende/livsstil inom den somatiska vården ingår. Alternativ- och komplementärmedicin berörs kortfattat. 

Tillämpad hälsopsykologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Den första delen av moment 2 utgörs av auskultation inom för hälsopsykologin relevant yrkesverksamhet, t ex psykologisk behandling inom somatisk vård, förebyggande hälsoarbete eller hälsopsykologisk forskning. Den avslutande delen utgörs av redovisning och diskussion kring iakttagelser av verksamhetens arbete, samt en analys av vilka teorier och metoder som ligger till grund för arbetet på auskultationsplatsen.

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och praktiska inslag som t.ex. journal club, muntlig redovisning, att fylla i och analysera frågeformulär eller test som används inom hälsopsykologin, auskultation och övningar som syftar till att ge bekantskap med metoder för beteendeförändring eller psykologisk behandling.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
 
Moment 1, Hälsopsykologins grunder
a) skriftlig hemtentamen, ges betyget U eller G
b) frivillig inlämningsuppgift, ges betyget U, G eller VG
c) obligatoriskt grupparbete i sjukdomslära, inklusive redovisning
d) aktivt deltagande i obligatorisk workshop och arbete med beteendeförändring
e) aktivt deltagande i obligatorisk journal club
f) aktivt deltagande i obligatoriskt seminarium om stress.

På momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på momentet krävs G på hemtentamen, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
För betyget VG på momentet krävs G på hemtentamen och VG på den frivilliga inlämningsuppgiften, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 2, Tillämpad hälsopsykologi
a) obligatoriskt deltagande i auskultation
b) skriftlig rapport, ges betyget U eller G
b) obligatoriskt deltagande i diskussionsseminarium.

På momentet ges något av betygen U eller G.
För betyget G på momentet krävs G på skriftlig rapport, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på båda momenten.
För betyget VG på hel kurs krävs VG på moment 1 och G på moment 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.  

Begränsning i antalet VIL-tillfällen
Vad gäller auskultationen, som är verksamhetsintegrerat lärande (VIL), begränsas antalet gånger en student har rätt att auskultera till två (2) gånger.

Riktlinjer vid avbrytande av VIL/ VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students auskultation om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller patienternas/ klienternas/ uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskeras. När auskultationen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns och att ett auskultationstillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt auskultationstillfälle.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT23. Omtentamen enligt denna kursplan erbjuds sista gången VT25 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Övriga ej avklarade examinationsuppgifter kan tas igen till och med VT27.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Övrig litteratur enligt lärarens anvisningar.

Morrison, James R. When psychological problems mask medical disorders : a guide for psychotherapists

Obligatorisk litteratur - VÄLJ själv en (1) av följande två böcker

Ogden, Jane Health psychology : [a textbook]
Morrison, Val; Bennett, Paul An introduction to health psychology

Obligatorisk litteratur - VÄLJ själv en (1) av följande två böcker

Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi
Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q. Fundamentals of human neuropsychology