Kursplan för

Preklinisk integration, 4,5 hp

Preclinical integration, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT10 , HT11 , HT15 , HT19 , HT20 , HT23
Kurskod
2PS009
Kursens benämning
Preklinisk integration
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Programnämnden för Psykologprogrammet
Senast reviderad
2009-06-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1 Professionell utveckling Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - redogöra för flera av psykologyrkets verksamhetsområden, vanliga frågeställningar och svårigheter i psykologens arbete och hur dessa hanteras, samt kunna reflektera kring ett professionellt förhållningssätt - ha integrerat kunskap från teoretiska kurser med ett kliniskt perspektiv - genom tidigare studiebesök ha fått inblick i psykologrollen, sekretesslagstiftning och tystnadsplikt och kunna reflektera över dessa. Moment 2 Preklinisk tentamen Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - redogöra för, analysera, värdera och se samband mellan grundläggande begrepp, funktioner och sammanhang från de fyra första terminernas studier. - knyta samman psykologiska och biologiska perspektiv i förklaringar kring beteende och hälsa - redogöra för vilka byggstenar som ingått i utbildningens fyra första terminer och hur dessa byggstenar är relaterade till tillämpning i psykologyrket.

Innehåll

Moment 1: Professionell utveckling (1 högskolepoäng) (Professional development) Momentet utgår från tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som erhållits under studietiden och denna kunskaps betydelse för utbildningen till psykolog. Den professionella utvecklingen speglas bl.a. genom reflektioner om självkännedom, empati och etik, och övriga ämnen som diskuterats under tidigare kurser på programmet. Moment 2: Preklinisk tentamen (3,5 högskolepoäng) (Preclinical examination) Kursen fokuserar på redan genomförda kurser och deras innehåll. Stor vikt läggs vid integration av kunskap och erfarenheter från olika delkurser.

Professionell utveckling, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Preklinisk tentamen, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Arbetsformer

Moment 1: Professionell utveckling Undervisningen sker i seminarieform/föreläsningsform och enskild genomgång av studentens utvecklingsnivå med hjälp av strukturerat schema. Obligatoriska reflektionspapers kan förekomma enligt studieanvisningar. Moment 2: Preklinisk tentamen Studenten arbetar huvudsakligen självständigt individuellt eller i grupp med repetition och integration av tidigare kursinnehåll. Övriga arbetsformer utgörs av obligatoriska seminarier och handledning i grupp enligt schema. Föreläsningar kan förekomma. Examinationerna under kursens senare del genomförs muntligt såväl som skriftligt och utgör även ett inlärningstillfälle.

Examination

Moment 1: Professionell utveckling (1 högskolepoäng) Kursmomentet examineras genom: Obligatorisk närvaro på seminarier. På detta moment ges något av betygen Underkänd eller Godkänd. Moment 2: Preklinisk tentamen (3,5 högskolepoäng) Kursen examineras skriftligt såväl som muntligt. Den skriftliga tentamen behandlar ett antal teman som integrerar frågor från olika ämnen under de fyra första terminerna. Dessa knyts ihop med korta ramberättelser. Den muntliga examinationen mäter andra kunskaper och färdigheter än vad som framkommer i skriftliga uppgifter. Den muntliga tentamen är uppbyggd kring breda teman som ska belysas från de första terminernas kunskapsbas. Särskilt viktig är förmågan till diskussion och integration av psykologiska, biologiska, vetenskapliga, etiska och professionella aspekter i anslutning till aktuellt tema. Muntlig examination sker i grupper om ca 6 studenter och ca tre lärare. Lärarna ska tillsammans representera både preklinisk och klinisk kompetens. För student som missar de obligatoriska seminarierna under moment 1 ersätts dessa med fördjupningsuppgift. För student som missar examination under moment 2 ordnas omtentamenstillfällen i enlighet med KI:s lokala riktlinjer. Begränsning i antalet examinationstillfällen: Studenten har enligt KIs riktlinjer rätt till maximalt sex provtillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat. För praktik eller motsvarande gäller max två examinationstillfällen. Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfällen på kursen. Eventuella extra omexaminationstillfällen meddelas vid kursens start. Betyg på hel kurs (U/G) För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget G på de två ingående delmomenten. För godkänt på moment 2 krävs godkänt på såväl skriftlig som muntlig examination.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt ska det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Vissa seminarier och övningstillfällen är obligatoriska. Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

För både momentet Professionell utveckling och Preklinisk tentamen används litteratur från tidigare genomgånga kurser inom psykologprogrammet.