Kursplan för

Preklinisk integration, 4,5 hp

Preclinical integration, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT10 , HT11 , HT15 , HT19 , HT20 , HT23
Kurskod
2PS009
Kursens benämning
Preklinisk integration
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2010-05-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1 Professionell utveckling Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna: - redogöra för flera av psykologyrkets verksamhetsområden, vanliga frågeställningar och svårigheter i psykologens arbete och hur dessa hanteras, samt kunna reflektera kring ett professionellt förhållningssätt - ha integrerat kunskap från teoretiska kurser med ett kliniskt perspektiv - kunna reflektera över erfarenheter från t.ex. tidigare studiebesök gällande psykologrollen, sekretesslagstiftning och tystnadsplikt Moment 2 Preklinisk tentamen Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna: - redogöra för, analysera, värdera och se samband mellan grundläggande begrepp, funktioner och sammanhang från de fyra första terminernas studier - knyta samman psykologiska och biologiska perspektiv i förklaringar kring beteende och hälsa - redogöra för vilka byggstenar som ingått i utbildningens fyra första terminer och hur dessa byggstenar är relaterade till tillämpning i psykologyrket

Innehåll

Moment 1: Professionell utveckling, 1 högskolepoäng (Professional development) Kursmomentet ger kunskap om psykologers arbete i Sverige och Europa, såväl historiskt, som i nutid och i framtid, både mer generellt och i specialistrollen. I momentet behandlas vidare etiska dilemman som psykologer kan stöta på i sin yrkesutövning. Momentet bygger vidare på tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som erhållits under studietiden och denna kunskaps betydelse för utbildningen till psykolog. Moment 2: Preklinisk tentamen, 3,5 högskolepoäng (Preclinical examination) Kursen fokuserar på redan genomförda kurser och deras innehåll. Stor vikt läggs vid integration av kunskap och erfarenheter från olika delkurser.

Professionell utveckling, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Preklinisk tentamen, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Arbetsformer

Moment 1: Professionell utveckling Undervisningen sker i föreläsnings- och seminarieform. Obligatoriska reflektionsblad förekommer enligt studieanvisningar. Moment 2: Preklinisk tentamen Studenten arbetar huvudsakligen självständigt individuellt eller i grupp med repetition och integration av tidigare kursinnehåll. Övriga arbetsformer utgörs av obligatoriska seminarier och handledning i grupp enligt schema. Föreläsningar kan förekomma. Examinationerna under kursens senare del genomförs muntligt såväl som skriftligt och utgör även ett inlärningstillfälle.

Examination

Moment 1: Professionell utveckling Kursmomentet examineras genom: 75 % närvaro på föreläsningar och seminarier samt inlämnade reflektionsblad. På detta moment ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För student som missar 75 % närvaro under moment 1 ersätts dessa med fördjupningsuppgift. Moment 2: Preklinisk tentamen Kursmomentet examineras skriftligt såväl som muntligt. På detta moment ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För godkänt på moment 2 krävs godkänt på såväl skriftlig som muntlig examination. Den skriftliga tentamen behandlar ett antal teman som integrerar frågor från olika ämnen under de fyra första terminerna. Dessa knyts ihop med korta ramberättelser. Den muntliga examinationen mäter andra kunskaper och färdigheter än vad som framkommer i skriftliga uppgifter. Den muntliga tentamen är uppbyggd kring breda teman som ska belysas från de första terminernas kunskapsbas. Särskilt viktig är förmågan till diskussion och integration av psykologiska, biologiska, vetenskapliga, etiska och professionella aspekter i anslutning till aktuellt tema. Muntlig examination sker i grupper om ca 6 studenter och ca tre lärare. Lärarna ska tillsammans representera både preklinisk och klinisk kompetens. För student som missar examination under moment 2 ordnas omtentamenstillfällen i enlighet med KIs lokala riktlinjer. Begränsning i antalet examinationstillfällen: Studenten har enligt KIs riktlinjer rätt till maximalt sex provtillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat. För praktik eller motsvarande gäller max två examinationstillfällen. Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfällen på kursen. Eventuella extra omexaminationstillfällen meddelas vid kursens start. Betyg på hel kurs (U/G) För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget G på de två ingående delmomenten.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt ska det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

För både momentet Professionell utveckling och Preklinisk tentamen används litteratur från tidigare genomgånga kurser inom psykologprogrammet.