Kursplan för

Preklinisk integration, 4,5 hp

Preclinical integration, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT10 , HT11 , HT15 , HT19 , HT20 , HT23
Kurskod
2PS009
Kursens benämning
Preklinisk integration
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-02-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 4.

Mål

Moment 1 Preklinisk tentamen 3,0 hp
 
Efter genomgånget moment förväntas studenten med utgångspunkt i de tidigare terminernas studier

  • visa förmåga att analysera ett givet problem utifrån grundläggande begrepp, funktioner och teorier
  • visa förmåga att problematisera och kritiskt värdera information
  • visa förmåga att integrera psykologiska, biologiska och miljömässiga förklaringar i resonemang för att förklara beteende och hälsa/ohälsa
  • visa förmåga att tillämpa förhållningssätt, kunskaper och färdigheter från tidigare terminer så att de kan vara till praktisk nytta i det framtida yrket/arbetet som psykolog

Moment 2 Professionell utveckling 1,5 hp
 
Efter genomgånget moment förväntas studenten

  • visa förmåga att beskriva flera av psykologyrkets verksamhetsområden, reflektera kring vanliga frågeställningar och svårigheter i psykologens arbete och hur dessa hanteras
  • visa förmåga att reflektera kring psykologrollen, psykologens profession, etiska frågeställningar och ett professionellt förhållningssätt

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Preklinisk tentamen, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Kursen fokuserar på redan genomförda kurser och deras innehåll. Stor vikt läggs vid integration av kunskap och erfarenheter från olika delkurser.

Professionell utveckling, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Kursmomentet ger kunskap om psykologers arbete i Sverige och Europa, såväl historiskt, som i nutid och i framtid, både mer generellt och i specialistrollen. I momentet behandlas vidare etiska dilemman som psykologer kan stöta på i sin yrkesutövning.

Momentet bygger vidare på tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som erhållits under studietiden och denna kunskaps betydelse för utbildningen till psykolog.

Arbetsformer

Moment 1
Studenten arbetar huvudsakligen självständigt individuellt eller i grupp med repetition och integration av tidigare kursinnehåll. Övriga arbetsformer utgörs av obligatoriska och frivilliga seminarier och handledning i grupp. Föreläsningar kan förekomma. Examinationer genomförs muntligt såväl som skriftligt och utgör även ett inlärningstillfälle.

Moment 2
Undervisningen sker i föreläsnings- och seminarieform. Obligatoriska reflektionsblad förekommer enligt studieanvisningar.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1
Kursmomentet examineras genom
1) muntlig tentamen (U/G)
2) skriftlig tentamen (U/G)

På detta moment ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För G på moment 1 krävs G på såväl muntlig som skriftlig examination.

Den muntliga examinationen mäter andra kunskaper och färdigheter än vad som framkommer i skriftliga uppgifter. Den muntliga tentamen är uppbyggd kring breda teman som ska belysas från de första terminernas kunskapsbas. Särskilt viktig är förmågan till diskussion och integration av psykologiska, biologiska, vetenskapliga, etiska och professionella aspekter i anslutning till aktuellt tema. Muntlig examination sker i grupper om ca sex studenter och ca tre lärare. Lärarna ska tillsammans representera både preklinisk och klinisk kompetens. Underkänd muntlig presentation kompletteras enligt instruktioner från examinator.
 
Den skriftliga tentamen behandlar ett antal teman som integrerar frågor från olika ämnen under de fyra första terminerna. Dessa knyts ihop med korta ramberättelser. Underkänd skriftlig tentamen kan kompletteras enligt instruktioner från examinator förutsatt att poängen är nära godkäntgränsen (se poänggränser i kursbeskrivningen). Examinator bedömer om komplettering är möjlig.

Moment 2
Kursmomentet examineras genom
1) 100% närvaro på föreläsningar och seminarier
2) inlämnade reflektionsblad (U/G)
3) aktivt deltagande i avslutande gruppdiskussion (U/G)

På detta moment ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För G på momentet krävs uppfylld närvaro (examination1) samt G på moment 2 och 3.

För student som missar 100% närvaro under moment 2 ersätts dessa med aktivt deltagande vid nästkommande kurstillfälle eller, vid frånvaro mindre än 25% och från tillfällen där examinator bedömer det som möjligt, med ersättningsuppgift.

Betyg på hel kurs (U/G)
För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget G på de två ingående delmomenten.

Begränsning i antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

För både momentet Preklinisk tentamen och Professionell utveckling används litteratur från tidigare genomgångna kurser inom Psykologprogrammet.