Kursplan för

Preklinisk integration, 4,5 hp

Preclinical integration, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT10 , HT11 , HT15 , HT19 , HT20 , HT23
Kurskod
2PS009
Kursens benämning
Preklinisk integration
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Moment 1, Preklinisk tentamen
Efter genomgången kurs förväntas studenten, med utgångspunkt i tidigare terminers studier, kunna

  • visa förmåga att analysera ett givet problem utifrån grundläggande begrepp, funktioner och teorier
  • visa förmåga att problematisera och kritiskt värdera information
  • visa förmåga att integrera psykologiska, biologiska och miljömässiga förklaringar i resonemang för att förklara beteende och hälsa/ ohälsa
  • visa förmåga att tillämpa förhållningssätt, kunskaper och färdigheter från tidigare terminer så att de kan vara till praktisk nytta i det framtida yrket/arbetet som psykolog

Moment 2, Professionell utveckling 1
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • visa förmåga att beskriva flera av psykologyrkets verksamhetsområden, reflektera kring vanliga frågeställningar och svårigheter i psykologens arbete och hur dessa hanteras
  • visa förmåga att reflektera kring olika aspekter av professionell utveckling, såsom psykologens profession, psykologrollen, hållbarhet i psykologyrket, etiska frågeställningar och ett professionellt förhållningssätt

Innehåll

Kursen är indelad i följande två (2) moment:

Preklinisk tentamen, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Kursen fokuserar på redan genomförda kurser och deras innehåll. Stor vikt läggs vid integration av kunskap och erfarenheter från olika delkurser.

Professionell utveckling, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Kursmomentet ger kunskap om psykologers arbete i Sverige och Europa, såväl historiskt, som i nutid och i framtid, både mer generellt och i specialistrollen. I momentet behandlas vidare etiska dilemman som psykologer kan stöta på i sin yrkesutövning.

Momentet bygger vidare på tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som erhållits under studietiden och denna kunskaps betydelse för utbildningen till psykolog.

Arbetsformer

Moment 1, Preklinisk tentamen
Studenten arbetar huvudsakligen självständigt individuellt eller i grupp med repetition och integration av tidigare kursinnehåll. Övriga arbetsformer utgörs av obligatoriska och frivilliga seminarier och handledning i grupp. Föreläsningar kan förekomma. Examinationer genomförs muntligt såväl som skriftligt och utgör även ett inlärningstillfälle.

Moment 2, Professionell utveckling 1
Undervisningen sker i föreläsnings- och seminarieform. Obligatoriska reflektionsblad förekommer enligt studieanvisningar.

Examination

Moment 1, Preklinisk tentamen, examineras på följande sätt:
a) muntlig tentamen, ges betyget U eller G
b) skriftlig tentamen, ges betyget U eller G

På momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G på momentet krävs G på såväl muntlig som skriftlig examination.
 
Den muntliga examinationen mäter andra kunskaper och färdigheter än vad som framkommer i skriftliga uppgifter. Den muntliga tentamen är uppbyggd kring breda teman som ska belysas från de första terminernas kunskapsbas. Särskilt viktig är förmågan till diskussion och integration av psykologiska, biologiska, vetenskapliga, etiska och professionella aspekter i anslutning till aktuellt tema. Muntlig examination sker i grupper om ca sex studenter och ca tre lärare. Lärarna ska tillsammans representera både preklinisk och klinisk kompetens. Underkänd muntlig presentation kompletteras enligt instruktioner från examinator.
 
Den skriftliga tentamen behandlar ett antal teman som integrerar frågor från olika ämnen under programmets fyra första terminer. Dessa knyts ihop med korta ramberättelser. Underkänd skriftlig tentamen kan kompletteras enligt instruktioner från examinator förutsatt att poängen är nära godkäntgränsen (se poänggränser i kursbeskrivningen). Examinator bedömer om komplettering är möjlig.

Moment 2, Professionell utveckling 1, examineras på följande sätt:
a) inlämnade reflektionsblad, ges betyget U eller G
b) aktivt deltagande i avslutande gruppdiskussion, ges betyget U eller G
c) 100% närvaro på föreläsningar och seminarier

På momentet ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på momentet krävs G på examinationsuppgift a och b, samt uppfylld närvaro på examinationsuppgift c.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen, t.ex. om student inte uppfyller 100% närvaro på föreläsningar under moment 2. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KIs öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

För både momentet Preklinisk tentamen och Professionell utveckling används litteratur från tidigare genomgångna kurser inom Psykologprogrammet.