Kursplan för

Kognitiva processer, 15 hp

Cognitive Processes, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT17 , VT20 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2PS029
Kursens benämning
Kognitiva processer
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-11-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1

Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• definiera begreppen kognition och kognitiv neurovetenskap samt kortfattat beskriva ämnets historiska utveckling och
dess nuvarande status som vetenskapligt ämne
• redogöra för centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitiv psykologi (ex. minne, språk, visuospatial förmåga,
intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning, och beslutsfattande)
• redogöra för den neurobiologiska basen för ovanstående funktioner
• diskutera individuella skillnader i relation till kognitiva processer

Färdigheter och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs
• kunna visa förmåga att ur ett etiskt perspektiv reflektera kring hantering av testsituation och testresultat med
utgångspunkt i sin inledande erfarenhet av att administrera kognitiva test

Moment 2

Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• självständigt analysera beteendedata med tyngdpunkt på jämförelser mellan grupper med hjälp av variansanalytisk
metodik

Färdigheter och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs:
• kunna kritiskt granska egna och andras resultat och förstå betydelsen av statistisk signifikans
• kunna designa och genomföra ett vetenskapligt experiment och rapportera detta skriftligt
• kunna genomföra och tolka beräkningar (t.ex korrelation, ANOVA) i statistikprogrammet SPSS

Innehåll

Kursen består av två (2) moment:

Kognitiva processer, 10.5 hp Momentet behandlar människans kognition, och tar upp områden inom kognitionspsykologi som arbetsminne, episodiskt minne, semantiskt minne, implicita minnesfunktioner, kognitiv plasticitet, språkfunktioner, intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning, och beslutsfattande. Därtill berörs hur sömn, emotion, och kön interagerar med den kognitiva prestationen. I de flesta fallen belyses samtliga områden från ett kognitionsteoretiskt perspektiv, där bland annat kognitiva teorier presenteras, men också från ett biologiskt perspektiv, där den biologiska basen för de kognitiva
funktionerna presenteras. Med hjälp av praktiska övningar och diskussioner under seminarier ges fördjupade kunskaper om kognitiva funktioner Statistik, 4.5 hp Momentet ger en repetition av tidigare statistik, men behandlar även statistiska korrelationer, variansanalys, ickeparametriska test, powerberäkning och statistiska fallgropar. Praktisk kunskap ges under datorövningar, men framför allt under laborationsarbetet. I laborationsarbetet ges möjlighet att undersöka aspekter av kognition i ett experiment, där frågeställning, datainsamling, dataanalys, och tolkning av data görs i grupp och färdigställs i en skriftlig vetenskaplig rapport. Laborationsrapporterna diskuteras slutligen vid ett opponeringstillfälle.

Arbetsformer

Moment 1

Kursen inleds med en introduktion till kognitiv psykologi. Lärarledda föreläsningar varvas sedan med seminarier och praktiska övningar som i vissa fall är obligatoriska och kräver närvaro. På seminarierna krävs minst 80% närvaro. Eventuell frånvaro vid mer än 20% av seminarierna ersätts med skriftliga ersättningsuppgifter.

Moment 2

Undervisning i statistik startar direkt efter kursintroduktionen och består av lärarledd undervisning och datorövningar. Datorövningarna är obligatoriska och kräver närvaro. Som ett praktiskt moment på denna del av kursen kommer studenterna få genomföra en egen undersökning och analysera samt rapportera resultatet av denna. Laborationerna är obligatoriska och kräver närvaro.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1

Delmomentet kognitiva processer examineras med en skriftlig tentamen i slutet av kursen. På tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar och praktiska övningar.

På tentamen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För VG på momentet krävs VG på tentamen samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda. För G på momentet krävs G på såväl tentamen samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda.

Moment 2

Statistikmomentet examineras genom en skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar. Studenterna kommer även att skriva en laborationsrapport där de redovisar resultatet av den genomförda undersökningen.

På tentamen ges något av betygen VG, G eller U. På laborationsrapportenges endast något av betygen G/U. För VG på momentet krävs VG på tentamen, G på laborationsrapport samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda, för G på momentet krävs G på såväl tentamen som laborationsrapport samt att de de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda.

För VG på hela kursen krävs VG på kognitionstentamen (moment 1) samt minst G på statistiktentamen (moment 2). Det krävs även G på datorövningar, laborationsrapporten samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda.

Begränsning i antalet examinationstillfällen: För information om begränsning i antalet examinationstillfällen, se Riktlinjer vid examination, framtaget av Karolinska Institutet.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare
Gazzaniga, Michael S.; Ivry, Richard B.; Mangun, G. R.q (George Ronald) Cognitive neuroscience : the biology of the mind
Kolb, B.; Whishaw, I. Q. Fundamentals of human neuropsychology
Myers, David G. Psychology
Reisberg, Daniel Cognition : exploring the science of the mind
Artiklar efter lärarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Gazzaniga,, M. S. The cognitive neurosciences
Brace, N; Kemp, R; Snelgar, R SPSS for psychologists