Kursplan för

Kognitiva processer, 15 hp

Cognitive Processes, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT17 , VT20 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2PS029
Kursens benämning
Kognitiva processer
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-11-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2016-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Godkänt resultat från Psykologprogrammets termin 1 omfattande minst 7,5 högskolepoäng.

Mål

Moment 1
Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • definiera begreppen kognition och kognitiv neurovetenskap samt kortfattat beskriva ämnets historiska utveckling och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitiv psykologi (ex. minne, språk, visuospatial förmåga, intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning, och beslutsfattande)
  • redogöra för den neurobiologiska basen för ovanstående funktioner
  • diskutera individuella skillnader i relation till kognitiva processer

Färdigheter och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • visa förmåga att ur ett etiskt perspektiv reflektera kring hantering av testsituation och testresultat med utgångspunkt i sin inledande erfarenhet av att administrera kognitiva test

Moment 2
Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt analysera beteendedata med tyngdpunkt på jämförelser mellan grupper med hjälp av variansanalytisk metodik

Färdigheter och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • kritiskt granska egna och andras resultat och förstå betydelsen av statistisk signifikans
  • designa och genomföra ett vetenskapligt experiment och rapportera detta skriftligt
  • genomföra och tolka beräkningar (t.ex. korrelation, ANOVA) i statistikprogrammet SPSS
  • visa förmåga att kunna reflektera kring forskningsetik med utgångspunkt i sin inledande erfarenhet av att samla in och analysera data

Innehåll

Kursen består av två (2) moment:

Kognitiva processer, 10.5 hp Moment 1 behandlar människans kognition och tar upp områden inom kognitionspsykologi som metod, arbetsminne, episodiskt minne, semantiskt minne, implicita minnesfunktioner, kognitiv plasticitet, språkfunktioner, intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning och beslutsfattande. Därtill berörs hur sömn, emotion och kön interagerar med den kognitiva prestationen. I de flesta fallen belyses samtliga områden från ett kognitionsteoretiskt perspektiv, där bland annat kognitiva teorier presenteras, men också från ett biologiskt perspektiv, där den biologiska basen för de kognitiva funktionerna presenteras. Med hjälp av praktiska övningar och diskussioner under seminarier ges fördjupade och tillämpade kunskaper om kognitiva funktioner. Statistik, 4.5 hp Moment 2 ger en repetition av tidigare statistik, men behandlar även statistiska korrelationer, variansanalys, ickeparametriska test, powerberäkning och statistiska fallgropar. Praktisk kunskap ges under datorövningar, men framför allt under laborationsarbetet. I laborationsarbetet ges möjlighet att undersöka aspekter av kognition i ett experiment, där forskningsetik, frågeställning, datainsamling, dataanalys och tolkning av data görs i grupp och färdigställs i en skriftlig vetenskaplig rapport. Laborationsrapporterna diskuteras slutligen vid ett opponeringstillfälle.

Arbetsformer

Moment 1
Kursen inleds med en introduktion till kognitiv psykologi. Lärarledda föreläsningar och webföreläsningar varvas sedan med seminarier, praktiska övningar och duggor, som i många fall är obligatoriska. På seminarierna krävs minst 80% närvaro. 

Moment 2
Undervisning i statistik startar direkt efter kursintroduktionen och består av webföreläsningar, lärarledd undervisning och datorövningar. Datorövningarna är obligatoriska och kräver närvaro. Vid dessa tillfällen kommer även duggor på dittills genomgångna kapitel i kursboken att genomföras. Som ett praktiskt moment på denna del av kursen kommer studenterna få genomföra en egen undersökning och analysera samt rapportera resultatet av denna. Dessa laborationer är obligatoriska och kräver närvaro.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1
Momentet Kognitiva processer examineras med en skriftlig tentamen i slutet av kursen. På tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar och praktiska övningar.

På tentamen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För VG på momentet krävs VG på tentamen samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda. För G på momentet krävs G på såväl tentamen samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda.

Moment 2
Statistikmomentet examineras genom en skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar och datorövningar. Studenten kommer även att skriva en laborationsrapport där de redovisar resultatet av den genomförda undersökningen.

På tentamen ges något av betygen VG, G eller U. På laborationsrapporten ges endast något av betygen G/U. För VG på momentet krävs VG på tentamen, G på laborationsrapport samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda, för G på momentet krävs G på såväl tentamen som laborationsrapport samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda.

För VG på hela kursen krävs VG på kognitionstentamen (moment 1) samt minst G på statistiktentamen (moment 2). Laborationsrapporten och att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:
Student som ej fått godkänt resultat efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering följer KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Generellt gäller att senaste upplaga av kurslitteratur ska användas.

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Purves, Dale. Principles of cognitive neuroscience
Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q. Fundamentals of human neuropsychology
Myers, David G. Psychology
Reisberg, Daniel. Cognition.
Artiklar efter lärarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary. SPSS for psychologists
Howitt, Dennis; Cramer, Duncan Introduction to statistics in psychology