Kursplan för

Kognitiva processer, 15 hp

Cognitive Processes, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT17 , VT20 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2PS029
Kursens benämning
Kognitiva processer
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-11-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-10-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1 omfattande minst 7,5 hp.

Mål

Moment 1, Kognitiva processer
Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • definiera begreppen kognition och kognitiv neurovetenskap samt kortfattat beskriva ämnets historiska utveckling och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitiv psykologi (t.ex. hjärnanatomi, hjärnavbildningsmetoder, kognitiv plasticitet, minnesfunktioner, språk), visuospatial förmåga, intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning, och beslutsfattande
  • redogöra för den neurobiologiska basen för ovanstående funktioner
  • diskutera individuella skillnader (t.ex. kön, ålder) och tillstånd (t.ex. sömn) i relation till kognitiva processer.

Färdigheter och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa förmåga att ur ett etiskt perspektiv reflektera kring hantering av testsituation och testresultat med utgångspunkt i sin inledande erfarenhet av att administrera kognitiva test.

Moment 2, Statistik
Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt analysera beteendedata med tyngdpunkt på jämförelser mellan grupper med hjälp av variansanalytisk metodik.

Färdigheter och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • kritiskt granska egna och andras resultat och förstå betydelsen av statistisk signifikans
  • designa och genomföra ett vetenskapligt experiment och rapportera detta skriftligt
  • genomföra och tolka beräkningar (t.ex. korrelation, ANOVA) i statistikprogrammet Jamovi
  • visa förmåga att kunna reflektera kring forskningsetik med utgångspunkt i sin inledande erfarenhet av att samla in och analysera data.

Innehåll

Kursen består av följande två moment:

Kognitiva processer, 10.5 hp

Betygsskala: VU

Moment 1 behandlar människans kognition och tar upp områden inom kognitionspsykologi som metod, arbetsminne, episodiskt minne, semantiskt minne, implicita minnesfunktioner, kognitiv plasticitet, språkfunktioner, intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning och beslutsfattande. Därtill berörs hur sömn, emotion och kön interagerar med den kognitiva prestationen. I de flesta fallen belyses samtliga områden från ett kognitionsteoretiskt perspektiv, där bland annat kognitiva teorier presenteras, men också från ett biologiskt perspektiv, där den biologiska basen för de kognitiva funktionerna presenteras. Med hjälp av praktiska övningar, diskussioner och studentredovisningar under seminarier ges fördjupade och tillämpade kunskaper om kognitiva funktioner.

Statistik, 4.5 hp

Betygsskala: VU

Moment 2 ger en repetition av tidigare statistik, men behandlar även statistiska korrelationer, variansanalys, ickeparametriska test, powerberäkning och statistiska fallgropar. Praktisk kunskap ges under datorövningar, men framför allt under laborationsarbetet. I laborationsarbetet ges möjlighet att undersöka aspekter av kognition i ett experiment (flerfaktoriell design), där forskningsetik, frågeställning, datainsamling, dataanalys (variansanalys) och tolkning av data görs i grupp och färdigställs i en skriftlig vetenskaplig rapport. Laborationsrapporterna diskuteras slutligen vid ett opponeringstillfälle.

Arbetsformer

Moment 1, Kognitiva processer
Kursen inleds med en introduktion till kognitiv psykologi. Lärarledda föreläsningar och webbföreläsningar varvas sedan med seminarier och duggor. Duggorna och aktivt deltagande på seminarierna är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Moment 2, Statistik
Undervisning i statistik startar direkt efter kursintroduktionen och består av webföreläsningar, lärarledd undervisning och datorövningar. Datorövningarna är obligatoriska och kräver närvaro. Vid dessa tillfällen genomförs även duggor på genomgångna kapitel i kursboken. Som en praktisk övning genomför studenterna en egen undersökning och analyserar samt rapporterar resultatet av denna. Dessa laborationer är obligatoriska och kräver närvaro, se rubriken "Examination".

Examination

Moment 1, Kognitiva processer, examineras på följande sätt:
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
På tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar och seminarier.
b) obligatoriska duggor
c) obligatoriskt aktivt deltagande vid kursens seminarier, enligt anvisningar i schema
 
På momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på momentet krävs G på tentamen samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
För betyget VG på momentet krävs VG på tentamen samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 2, Statistik, examineras på följande sätt: 
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
På den skriftliga tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar och datorövningar.
b) författande av laborationsrapport, i vilken studenten redovisar resultatet av en genomförd undersökning, ges betyget U eller G
c) obligatoriskt aktivt deltagande vid datorövningar
d) obligatoriskt aktivt deltagande vid laborationer, enligt anvisningar i schema
 
På momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på momentet krävs G på såväl tentamen som laborationsrapport samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
För betyget VG på momentet krävs VG på tentamen, G på laborationsrapport samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag. 

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyg G på hela kursen krävs minst G på moment 1 och 2.
För betyg VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och minst G på moment 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Generellt gäller att senaste upplaga av kurslitteratur ska användas.

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Myers, David G.; Dewall, C Nathan Psychology
Navarro, Danielle J.; Foxcroft, David R. Learning statistics with jamovi: A tutorial for psychology students and other beginners
Purves, Dale. Principles of cognitive neuroscience
Reisberg, Daniel Cognition : exploring the science of the mind
Artiklar efter lärarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary. SPSS for psychologists