Kursplan för

Kognitiva processer, 15 hp

Cognitive Processes, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT17 , VT20 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2PS029
Kursens benämning
Kognitiva processer
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-11-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-10-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Godkänt resultat från Psykologprogrammets termin 1 omfattande minst 7,5 högskolepoäng.

Mål

Moment 1, Kognitiva processer
Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • definiera begreppen kognition och kognitiv neurovetenskap samt kortfattat beskriva ämnets historiska utveckling och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitiv psykologi (t.ex. hjärnanatomi, hjärnavbildningsmetoder, kognitiv plasticitet, minnesfunktioner, språk)
  • visuospatial förmåga, intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning, och beslutsfattande redogöra för den redogöra för den neurobiologiska basen för ovanstående funktioner
  • diskutera individuella skillnader (t.ex. kön, ålder) och tillstånd (ex. sömn) i relation till kognitiva processer

Färdigheter och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna

  • visa förmåga att ur ett etiskt perspektiv reflektera kring hantering av testsituation och testresultat med utgångspunkt i sin inledande erfarenhet av att administrera kognitiva test

Moment 2, Statistik
Kunskapsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt analysera beteendedata med tyngdpunkt på jämförelser mellan grupper med hjälp av variansanalytisk metodik

Färdigheter och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna

  • kritiskt granska egna och andras resultat och förstå betydelsen av statistisk signifikans
  • designa och genomföra ett vetenskapligt experiment och rapportera detta skriftligt
  • genomföra och tolka beräkningar (t.ex. korrelation, ANOVA) i statistikprogrammet
  • Jamovi visa förmåga att kunna reflektera kring forskningsetik med utgångspunkt i sin inledande erfarenhet av att samla in och analysera data

Innehåll

Kursen består av följande två (2) moment:

Kognitiva processer, 10.5 hp

Betygsskala: VU

Moment 1 behandlar människans kognition och tar upp områden inom kognitionspsykologi som metod, arbetsminne, episodiskt minne, semantiskt minne, implicita minnesfunktioner, kognitiv plasticitet, språkfunktioner, intelligens, exekutiva funktioner, problemlösning och beslutsfattande. Därtill berörs hur sömn, emotion och kön interagerar med den kognitiva prestationen. I de flesta fallen belyses samtliga områden från ett kognitionsteoretiskt perspektiv, där bland annat kognitiva teorier presenteras, men också från ett biologiskt perspektiv, där den biologiska basen för de kognitiva funktionerna presenteras. Med hjälp av praktiska övningar, diskussioner och studentredovisningar under seminarier ges fördjupade och tillämpade kunskaper om kognitiva funktioner.

Statistik, 4.5 hp

Betygsskala: VU

Moment 2 ger en repetition av tidigare statistik, men behandlar även statistiska korrelationer, variansanalys, ickeparametriska test, powerberäkning och statistiska fallgropar. Praktisk kunskap ges under datorövningar, men framför allt under laborationsarbetet. I laborationsarbetet ges möjlighet att undersöka aspekter av kognition i ett experiment (flerfaktoriell design), där forskningsetik, frågeställning, datainsamling, dataanalys (variansanalys) och tolkning av data görs i grupp och färdigställs i en skriftlig vetenskaplig rapport. Laborationsrapporterna diskuteras slutligen vid ett opponeringstillfälle.

Arbetsformer

Moment 1, Kognitiva processer
Kursen inleds med en introduktion till kognitiv psykologi. Lärarledda föreläsningar och webföreläsningar varvas sedan med seminarier och duggor. Duggorna är obligatoriska. På seminarierna krävs aktivt deltagande och minst 80% närvaro.

Moment 2, Statistik
Undervisning i statistik startar direkt efter kursintroduktionen och består av webföreläsningar, lärarledd undervisning och datorövningar. Datorövningarna är obligatoriska och kräver närvaro. Vid dessa tillfällen genomförs även duggor på genomgångna kapitel i kursboken. Som en praktisk övning genomför studenterna en egen undersökning och analyserar samt rapporterar resultatet av denna. Dessa laborationer är obligatoriska och kräver närvaro.

Examination

Moment 1, Kognitiva processer
Momentet examineras med en skriftlig tentamen i slutet av kursen. På tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar och seminarier.

På tentamen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För G på momentet krävs G på tentamen samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda. För VG på momentet krävs VG på tentamen samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda.

Moment 2, Statistik
Momentet examineras genom en skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen examineras innehållet i kurslitteratur, men också innehållet i föreläsningar och datorövningar. Studenterna ska även skriva en laborationsrapport där de redovisar resultatet av den genomförda undersökningen.

På tentamen ges något av betygen VG, G eller U. På laborationsrapporten ges endast något av betygen G/U. För G på momentet krävs G på såväl tentamen som laborationsrapport samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda. För VG på moment 2 krävs VG på tentamen, G på laborationsrapport samt att de obligatoriska undervisningstillfällena skall vara fullgjorda. 

Betyg på hel kurs
För betyg G på hela kursen krävs minst Godkänt på moment 1 och minst Godkänt på moment 2, inklusive fullgjorda obligatoriska utbildningstillfällen.
För betyg VG på hela kursen krävs Väl godkänt på moment 1 och minst Godkänt på moment 2, inklusive fullgjorda obligatoriska utbildningstillfällen.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning i antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Generellt gäller att senaste upplaga av kurslitteratur ska användas.

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Purves, Dale. Principles of cognitive neuroscience
Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q. Fundamentals of human neuropsychology
Myers, David G.; Dewall, C Nathan Psychology
Reisberg, Daniel Cognition : exploring the science of the mind
Artiklar efter lärarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary. SPSS for psychologists
Navarro,, Danielle J.; Foxcroft, David R. Learning statistics with jamovi: A tutorial for psychology students and other beginners